Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Przyszłość nanomateriałów w kosmetykach
Nanotechnologia to młoda dyscyplina naukowa stwarzająca możliwość polepszenia właściwości produktu przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. Jednym z pierwszych sektorów na rynku, który wprowadził nanomateriały do swoich produktów był przemysł kosmetyczny. Ogłoszone w 2009 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1223 obowiązuje wszystkie kraje członkowskie od lipca 2013 roku. Jest jednym z kroków podjętych przez Unię Europejską w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, swobodnego przepływu towarów i pewności prawnej w Europie.

 

Definicja nanomateriału

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem (Rozdział 1. ZAKRES STOSOWANIA, art. 2. DEFINICJE): 

„Nanomateriał oznacza nierozpuszczalny lub biotrwały i celowo wytworzony materiał posiadający co najmniej jeden wymiar zewnętrzny lub strukturę wewnętrzną w skali od 1 do 100 nm”.

Definicja ta nie ma postaci ostatecznej. Komisja Europejska ma ją dostosować do postępu naukowo-technicznego oraz definicji uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym. Nie tylko definicja ma ulec zmianie. Dynamiczny rozwój nauki o nanomateriałach spowodował wątpliwości co do ich bezpieczeństwa.

 

Przyszłość nanomateriałów – ocena bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo nanomateriałów nie jest prostą i oczywistą kwestią. Ze względu na brak wielu danych toksykologicznych bardzo często pojawiają się wątpliwości co do ich bezpieczeństwa. Jak więc je oceniać?

Rozporządzenie (art. 16) samo w sobie nałożyło na producentów kosmetyków szereg obowiązków, w tym zgłoszenie produktu kosmetycznego z nanomateriałami do Komisji Europejskiej na 6 miesięcy przed planowanym wprowadzeniem ich do obrotu. Zgłoszenie to obejmuje co najmniej takie informacje jak:

a) identyfikację nanomateriału, w tym nazwę chemiczną (wg nomenklatury IUPAC) i inne oznaczenia określone w pkt 2 preambuły do załączników II-VI;

b) specyfikację nanomateriału, w tym wielkość cząsteczek oraz właściwości fizyczne i chemiczne;

c) szacunkową ilość nanomateriałów zawartą w produktach kosmetycznych, jaką zamierza się wprowadzać rocznie do obrotu;

d) profil toksykologiczny nanomateriału;

e) dane dotyczące bezpieczeństwa nanomateriału z uwzględnieniem kategorii kosmetyku, w którym został zastosowany;

f) dające się racjonalnie przewidzieć warunki narażenia.

Gdy w danym zgłoszeniu pojawią się wątpliwości co do bezpieczeństwa nanomateriału Komisja Europejska zwraca się niezwłocznie do SCCS o wydanie opinii w sprawie bezpieczeństwa tych nanomateriałów dla zastosowania w odnośnych kategoriach produktów kosmetycznych oraz dających sie racjonalnie przewidzieć warunkach narażenia, ale na tym rola SCCS się nie kończy.

 

Opinia Scientific Committee on Consumer Safety

Podczas XV plenarnego zgromadzenia SCCS w dniach 26 i 27 lipca 2012 roku została przyjęta opinia dotycząca oceny bezpieczeństwa nanomateriałów w kosmetykach o numerze SSCS/1484/12 Guidance on the Safety Assessment of Nanomaterials in Cosmetics. Jest to efekt wielu dyskusji i wątpliwości co do bezpieczeństwa nanomateriałów. Wskazówki te budzą jednak wiele kontrowersji.

Do 11 lipca 2018 roku Komisja ma dokonać pierwszego przeglądu przepisów Rozporządzenia 1223/2009 dotyczącego nanomateriałów z uwzględnieniem postępu naukowego i zaproponować w razie konieczności odpowiednie zmiany przepisów.

Także wszystko przed nami a teraz zapraszamy do obejrzenia wykładu dr Piotra Kozieja, który w 2003 roku, jako pierwszy Polak na świecie, uzyskał tytuł Safety Assessora i który przybliży, jak wygląda ocena bezpieczeństwa nanomateriałów i ich przyszłość w produktach kosmetycznych.

Źródła

1. Opinia dotycząca oceny bezpieczeństwa nanomateriałów w kosmetykach o numerze SSCS/1484/12 Guidance on the Safety Assessment of Nanomaterials in Cosmetics http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_s_005.pdf

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 1223/2009

3. K. Jeżewska, Nanomateriały w produktach kosmetycznych, dostępne on line: 01.07.2017.

http://www.theta-doradztwo.pl/images/press/Nanomaterialy_CiBRK_1_2013.pdf

KOMENTARZE
Newsletter