Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mabion S.A. aktualizuje strategię finansową, rozpoczyna proces pozyskania strategicznego inwestora i zwołuje WZ w celu podjęcia uchwały o emisji akcji
Mabion S.A. aktualizuje strategię finansową, rozpoczyna proces pozyskania strategicznego in

Zarząd Mabion na podstawie dogłębnej analizy potrzeb i szacowanych korzyści aktualizuje długoterminową strategię finansowania, która składać się będzie z równolegle realizowanych procesów: pozyskania inwestora strategicznego oraz dwuetapowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

– Podpisaliśmy umowę z renomowanym międzynarodowym doradcą Rothschild & Co, która obejmuje m.in. poszukiwanie inwestora strategicznego, doradztwo w zakresie struktury potencjalnej transakcji, wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji transakcyjnej oraz w negocjacjach z potencjalnym inwestorem strategicznym dla spółki Mabion – mówi dr Dirk Kreder, prezes zarządu Mabion S.A.

Spółka Mabion jest na zaawansowanym etapie przygotowań do rozpoczęcia procedury rejestracji leku MabionCD20 z dużej, docelowej skali wytwarzania. Procedura rejestracji zakłada obecnie przeprowadzenie badania klinicznego pomostowego produktu i następnie złożenie wniosku o rejestrację produktu z dużej skali wytwarzania do Europejskiej Agencji Leków. Rozpoczęte badanie kliniczne dostarczy również część wymaganych danych do procedowania wniosku rejestracyjnego przed FDA, w celu uzyskania rejestracji na terenie Stanów Zjednoczonych.

– Obecnie jesteśmy w bardzo dobrym momencie do pozyskania strategicznego partnera dla spółki. Mabion jest firmą z atrakcyjnym portfolio projektów biotechnologicznych, doskonale przygotowaną do produkcji leków biopodobnych, dysponującą nowoczesnym i dobrze wyposażonym laboratorium i zapleczem produkcyjnym spełniającym wszystkie standardy bezpieczeństwa i jakości (m.in. GMP) zlokalizowanym na terenie Unii Europejskiej. Wyróżniamy się także wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników, którzy są bardzo profesjonalnym zespołem. Jesteśmy w końcowej fazie rozwoju leku, który po uzyskaniu rejestracji i wprowadzaniu do sprzedaży będzie oferowany na rosnącym i dynamicznie rozwijającym się rynku leków biopodobnych. Wartość samego rynku rituximabu szacowana jest obecnie na ok. 6,5 mld EUR. Według badania wykonanego przez zewnętrzną firmę doradczą – LEK Consulting, oczekuje się, że rynek leków biopodobnych rituximabu we wskazaniach NHL i RZS na obszarze UE i USA będzie rósł w tempie 10% CAGR w latach 2020-2024. Warto podkreślić także, iż działalność prowadzimy na terenie Unii Europejskiej, co może być dodatkowym atutem z punktu widzenia firmy spoza UE, chcącej zaangażować się strategicznie na tym rynku. Mamy bardzo dobre kontakty wśród międzynarodowych firm farmaceutycznych z całego świata. Znajomość tego środowiska i wypracowane dotychczas relacje oraz wsparcie doradcy powinny nam ułatwić sprawne pozyskanie strategicznego inwestora dla spółki Mabion – komentuje dr Dirk Kreder.

Zarząd Mabion S.A. w dniu 27 stycznia 2021 r. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji do 2,43 mln akcji serii U, co stanowi maksymalnie do 20% akcji spółki będących w obrocie na GPW i zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mabion, na którym akcjonariusze będą głosować nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Decyzję Zarządu o emisji akcji pozytywnie zaopiniowała Rada Nadzorcza Spółki.

Emisja akcji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu, z wyłączeniem prawa poboru. Intencją Zarządu jest, aby emisja skierowana była do wskazanych przez Zarząd uprawnionych inwestorów będących akcjonariuszami spółki, którzy są inwestorami kwalifikowanymi lub innych inwestorów nabywających akcje o łącznej wartości co najmniej 100 tys. EUR, do których Zarząd skieruje zaproszenia do nabywania akcji. W projektach uchwał na NWZA zgodnie ze standardami rynkowymi została określona formuła minimalnej ceny, po jakiej akcje mogą być zaoferowane inwestorom.

– Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłego i stabilnego finansowania dalszego rozwoju spółki i naszego najbardziej zaawansowanego leku MabionCD20 zgodnie z założonym harmonogramem oraz doprowadzenie MabionCD20 do etapu rejestracji i wprowadzenia leku na rynki UE w ramach procedury centralnej. Z obecnie planowanej emisji akcji chcemy pozyskać dodatkowe finansowanie, które zostanie przeznaczone m.in. na badanie kliniczne pomostowe leku MabionCD20, które jest niezbędne do przygotowania wniosku do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o rejestrację leku MabionCD20 – kontynuuje dr Dirk Kreder.

Priorytetowy projekt spółki – MabionCD20 – ma bardzo dobre perspektywy rynkowe. Spółka uzgodniła ścieżkę strategii rejestracyjnej z regulatorem europejskim i amerykańskim w ramach scientific advice, podpisała umowę z jedną z najbardziej doświadczonych firm CRO na rynku, tj. firmą Parexel i przygotowała dokumentację niezbędną do rozpoczęcia pomostowego badania klinicznego. Prowadzone są również prace analityczne, pozwalające na wygenerowanie wysokiej jakości danych, które zostaną włączone do aplikacji rejestracyjnej.

– Chciałbym podkreślić, że pozyskanie stabilnego finansowania zapewniającego pokrycie potrzeb kapitałowych spółki do momentu uzyskania rejestracji leku MabionCD20 jest dla nas strategicznym celem. Jednym z etapów realizacji tego celu jest niezwłoczne zwołanie NWZA z propozycją przeprowadzenia emisji i oferty do 2,4 mln akcji w procesie tzw. przyspieszonej budowy książki popytu (accelerated book building) skierowanej do uprawnionych inwestorów. Taka konstrukcja oferty może zapewnić spółce sprawne pozyskanie kapitału w możliwie najkrótszym terminie. Jednocześnie podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora strategicznego wspieranego przez renomowanego międzynarodowego doradcę, jakim jest Rothshild & Co. Takie procesy trwają od kliku do kilkunastu miesięcy, dlatego rozpoczęliśmy również przygotowania do przeprowadzenia drugiej emisji na bazie prospektu, z której będziemy chcieli pozyskać większy kapitał na płynny rozwój spółki Mabion – precyzuje dr Dirk Kreder.

Spółka równolegle rozpoczyna prace nad przygotowaniem oferty akcji na podstawie prospektu, jej parametrami i harmonogramem. Przeprowadzenie oferty akcji na podstawie prospektu możliwe będzie za kilka miesięcy, pod warunkiem podjęcia stosownych uchwał przez kolejne walne zgromadzenie spółki, zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz spełnienia innych wymogów wynikających z przepisów prawa. Te działania, w zależności od ich powodzenia, zapewnią spółce finansowanie niezbędne do zakończenia procesu rejestracyjnego oraz rozpoczęcia komercjalizacji leku MabionCD20.

W 2020 r. główni akcjonariusze, będący założycielami spółki Mabion, udzielili jej pożyczek na kwotę 30 mln zł, wypełniając tym samym swoje deklaracje wsparcia finansowego spółki złożone w marcu 2020 r. Spółka ma listy wspierające od kluczowych akcjonariuszy (Twiti Investments Limited, Glatton Sp. z o. o., Polfarmex S.A.), w których wyrażają oni wolę i możliwość dalszego finansowego wsparcia w zakresie bieżącej działalności operacyjnej spółki w najbliższej przyszłości.

– Doceniamy wsparcie akcjonariuszy-założycieli i ich zaangażowanie w to ważne przedsięwzięcie, jakim jest proces rejestracji i wprowadzenia do sprzedaży na rynkach europejskich i w USA pierwszego polskiego leku biopodobnego. Dotychczasowe wsparcie z ich strony pozwala nam na bieżącą realizację działań przygotowawczych do kolejnego kluczowego etapu na drodze do rejestracji, jakim jest przeprowadzenie badania klinicznego pomostowego leku MabionCD20 – kończy dr Dirk Kreder.

Spółka Mabion nie wyklucza również korzystania z innych źródeł finansowania, takich jak zewnętrzne finansowanie dłużne, granty, dotacje z funduszy europejskich, środki celowe na realizację nowych projektów lub inne źródła w zależności od potrzeb i możliwości spółki. Zarząd spółki jest w trakcie negocjacji umów z kilkoma firmami farmaceutycznymi, z którymi potencjalna współpraca może przynieść spółce zyski z kooperacji w obszarze rozwoju i produkcji leków biologicznych lub szczepionek. Spółka kontynuuje także rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym mające na celu dostosowanie warunków umów dotyczących finansowania do obecnej strategii regulacyjnej MabionCD20.

KOMENTARZE
Newsletter