Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mabion zwołuje NWZ w celu przeprowadzenia publicznej oferty akcji i pozyskania do 200 mln zł na ukończenie rozwoju i wprowadzenie na rynek leku MabionCD20
Mabion zwołuje NWZ w celu przeprowadzenia publicznej oferty akcji i pozyskania do 200 mln z

Zarząd Mabion S.A. 22 lutego 2021 r. zwołał na dzień 22 marca br. kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zawierające projekt uchwały dot. przeprowadzenia emisji do nie więcej niż 10,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii V. Planowana emisja akcji serii V ma nastąpić w formie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu z wyłączeniem prawa poboru. Spółka będzie również ubiegała się na podstawie prospektu o dopuszczenie akcji serii V oraz praw do akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Emisja akcji serii V skierowana zostanie do maksymalnie szerokiego grona inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów nabywających papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 tys. EUR.

– Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłego i stabilnego finansowania dalszego rozwoju spółki i naszego najbardziej zaawansowanego leku MabionCD20 zgodnie z założonym harmonogramem oraz doprowadzenie MabionCD20 do etapu rejestracji i wprowadzenia leku na rynki UE w ramach procedury centralnej. W tym celu opracowaliśmy kompleksową i spójną strategię finansowania działalności Mabionu w perspektywie kilkuletniej. Jej pierwszy element, czyli mniejsza emisja bezprospektowa maksymalnie do 20% wyemitowanych dotychczas akcji, będzie przedmiotem głosowania NWZ już w dniu 23 lutego. Równolegle przystąpiliśmy również do prac nad drugą, większą emisją akcji serii V – zwołaliśmy właśnie NWZ i jesteśmy już w toku prac nad prospektem – mówi dr Dirk Kreder, prezes zarządu Mabion S.A.

Planowana emisja akcji serii V jest przygotowywana w ramach opracowanej przez Zarząd długoterminowej strategii finansowania spółki, która obejmuje pozyskanie inwestora strategicznego oraz dwuetapowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki. W pierwszym etapie planowana jest emisja do nie więcej niż 2,43 mln akcji serii U, która ma zostać przeprowadzona w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu, nad której uchwaleniem akcjonariusze będą głosować na NWZ zwołanym na 23 lutego. Drugi etap obejmuje natomiast podwyższenie kapitału poprzez emisję w drodze oferty publicznej akcji serii V, która będzie przeprowadzona na podstawie prospektu.

Zarząd spółki zamierza uzyskać możliwie najwyższą cenę emisyjną za oferowane akcje serii V przy minimalizacji rozwodnienia. Ostateczne parametry emisji będą ustalone z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych w czasie przeprowadzania oferty publicznej oraz bieżących potrzeb finansowych spółki, nie pokrytych wpływami z emisji akcji serii U. – Z planowanej emisji akcji serii V chcemy pozyskać od 100 do 200 mln zł i środki te przeznaczyć m.in. na badanie kliniczne pomostowe leku MabionCD20 oraz kontynuację badań analitycznych, które dostarczą nam danych niezbędnych do złożenia wniosku do Europejskiej Agencji Leków o rejestrację leku MabionCD20 w skali komercyjnej. Ponadto chcemy doposażyć linie produkcyjne w naszym obecnym zakładzie wytwórczym oraz sfinansować nakłady na procesy kontroli jakości i utrzymania produkcji. W kalkulacjach uwzględniliśmy również bieżące koszty funkcjonowania spółki, w tym przede wszystkim działów R&D, co oprócz realizacji naszego kluczowego leku MabionCD20 pozwoli nam na utrzymanie gotowości i potencjału do podejmowania przez spółkę kolejnych projektów z obszaru rozwoju i produkcji leków biologicznych. Mam tu na myśli rozwój projektów stanowiących odpowiedź na pandemię COVID-19, w tym m.in. projekty w obszarze rozwoju szczepionek – precyzuje dr Dirk Kreder.

Mabion podpisał umowę z renomowanym międzynarodowym doradcą Rothschild & Co, która obejmuje m.in. poszukiwanie inwestora strategicznego, doradztwo w zakresie struktury potencjalnej transakcji, wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji transakcyjnej oraz w negocjacjach z potencjalnym inwestorem strategicznym dla spółki Mabion. – Nie wykluczamy możliwości zaoferowania części lub całości akcji serii V nowemu potencjalnemu inwestorowi strategicznemu spółki w związku z prowadzonym procesem pozyskania inwestora strategicznego, w którym wspiera nas Rothschild & Co – dodaje dr Dirk Kreder.

Kluczowi akcjonariusze kontynuują wsparcie finansowe dla spółki Mabion. Twiti Investments Ltd. podpisał w lutym br. ze spółką umowę pożyczki 10 mln zł. Pożyczka udzielona w bieżącym roku na dodatkowe finansowanie do kwoty 10 mln zł przez Twiti stanowi kontynuację wsparcia spółki Mabion ze strony akcjonariuszy-założycieli. W lipcu 2020 r. kontrolowana przez Macieja Wieczorka spółka Glatton Sp. z o.o. pożyczyła spółce Mabion 15 mln zł na zrefinansowanie kredytu w banku Santander. Ponadto od sierpnia 2020 r. Twiti Investments Ltd. oraz Glatton Sp. z o.o. udzielili spółce w sumie 15 mln zł pożyczki. Wszystkie udzielone pożyczki przewidują, poza formą pieniężną, możliwość ich spłaty w drodze konwersji na akcje spółki.

Mabion nie wyklucza również korzystania z innych źródeł finansowania, takich jak zewnętrzne finansowanie dłużne, granty, dotacje z funduszy europejskich, środki celowe na realizację nowych projektów lub inne źródła w zależności od potrzeb i możliwości spółki. Zarząd spółki jest w trakcie negocjacji umów z kilkoma firmami farmaceutycznymi, z którymi potencjalna współpraca może przynieść spółce zyski z kooperacji w obszarze rozwoju i produkcji leków biologicznych lub szczepionek. Spółka kontynuuje także rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym mające na celu dostosowanie warunków umów dotyczących finansowania do obecnej strategii regulacyjnej MabionCD20.

KOMENTARZE
Newsletter