Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rybocyklib wydłuża czas przeżycia całkowitego pacjentek z bardziej agresywną postacią zaawansowanego raka piersi HR+/HER2-
Rybocyklib wydłuża czas przeżycia całkowitego pacjentek z bardziej agresywną postacią zaawa

Podczas Wirtualnego Programu Naukowego ASCO20 Novartis ogłosił nową analizę badawczą podgrup badań fazy III MONALEESA-3 i MONALEESA-7, która wykazuje korzyść ze stosowania rybocyklibu w postaci przeżycia całkowitego (OS). W analizie podgrup rybocyklib w skojarzeniu z leczeniem hormonalnym wydłużył OS w porównaniu z monoterapią hormonalną u kobiet z HR+/HER2- zaawansowanym rakiem piersi z przerzutami do narządów trzewnych. Wyniki te są spójne z korzyścią wykazaną w populacji ogólnej badania.

 

– Analiza obejmująca dwa badania III fazy umacnia zasadność stosowania rybocyklibu w pierwszej linii leczenia, niezależnie od stanu menopauzalnego lub umiejscowienia przerzutów – powiedziała dr Denise Yardley, główny badacz, Sarah Cannon Research Institute. – Pacjenci z przerzutami trzewnymi zwykle mają gorsze rokowania i wyższe ryzyko oporności na leczenie, więc spójne wyniki w zakresie przeżycia całkowitego z zastosowaniem leczenia skojarzonego rybocyklibem u tych pacjentów są obiecujące.

W badaniach MONALEESA, w których rybocyklib oceniano u kobiet przed menopauzą w skojarzeniu z NSAIi gosereliną (MONALEESA-7) oraz u kobiet po menopauzie w skojarzeniu z fulwestrantem (MONALEESA-3), około 60% pacjentów miało przerzuty do narządów trzewnych (odsetek nie uwzględnia pacjentów z masywnym rozsiewem choroby nowotworowej, tzw. kryzą trzewną), co jest obserwowane również w rzeczywistej praktyce klinicznej. U tych pacjentów rybocyklib w skojarzeniu z terapią hormonalną wykazał 30% zmniejszenie ryzyka zgonu w badaniu MONALEESA-7 [mediana OS niepodlegająca ocenie (NE) vs. 39,9 miesiąca z NSAIi gosereliną; HR = 0,698 (95% CI: 0,462-1,054)] i zmniejszenie ryzyka zgonu o 20% w badaniu MONALEESA-3 [mediana OS wynosząca 41,0 vs. 39,4 miesiąca z fulwestrantem; HR = 0,804 (95% CI: 0,596-1,083)].

U pacjentów z przerzutami do wątroby, w badaniu MONALEESA-7, leczenie skojarzone rybocyklibem wykazało 47% zmniejszenie ryzyka zgonu [mediana OS NE vs. 33,6 miesiąca w przypadku stosowania NSAI i gosereliny; HR = 0,531 (95% CI: 0,321-0,877)] i zmniejszenie ryzyka zgonu o 37% w badaniu MONALEESA-3 [mediana OS 36,1 vs. 24,1 miesiąca z fulwestrantem; HR = 0,629 (95% CI: 0,421-0,942)]. Występowanie zdarzeń niepożądanych nie odbiegało od tych obserwowanych w ogólnej populacji.

– Wydłużenie przeżycia całkowitego przy zastosowaniu rybocyklibu zostało udowodnione w dwóch badaniach fazy III, a analiza podgrup pokazuje, że rybocyklib może poprawić wyniki przeżycia nawet wśród pacjentów z najbardziej agresywnymi postaciami zaawansowanego raka piersi – powiedziała dr Susanne Schaffert, prezes Novartis Oncology. – Pacjenci inspirują wszystkie nasze działania, wciąż osiągamy kolejne kroki milowe w ulepszaniu metod leczenia. A dzięki temu osoby chorujące na nowotwory mogą mieć szansę na przyszłość, na dłuższe i lepsze życie.

Dodatkowe dane dotyczące rybocyklibu przedstawione podczas Wirtualnego Programu Naukowego ASCO20 obejmują m.in. badanie retrospektywne z wykorzystaniem danych rzeczywistych (RWE – real-worldevidence) oceniające obciążenie pod względem ekonomicznym przy neutropenii, najczęstszym zdarzeniu niepożądanym po podaniu inhibitorów CDK4/6. Neutropenię odnotowano u 38 pacjentów (25%) w grupie palbociclib i 25 pacjentów (17%) w grupie rybocyklib. Podobne wskaźniki neutropenii obserwowano dla stopni 1/2 i 4, jednak zaobserwowano różnicę liczbową dla stopnia 3: palbociclib 35% vs. rybocyklib 26%.

Rybocyklib został zarejestrowany w ponad 75 krajach na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych i krajach członkowskich Unii Europejskiej. Lek wykazał statystycznie istotną korzyść w zakresie przeżycia całkowitego (OS) w dwóch badaniach fazy III z dwiema różnymi populacjami pacjentów. Rybocyklib jest aktualnie zarejestrowany w Unii Europejskiej w leczeniu kobiet chorych na miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych (ang. hormone receptor positive, HR), bez nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ang. human epidermal growth factor receptor 2, HER2) w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem jako leczenie hormonalne pierwszego rzutu lub u kobiet, które wcześniej otrzymały leczenie hormonalne. U kobiet w okresie przed- lub okołomenopauzalnym leczenie hormonalne należy stosować w skojarzeniu z agonistami gonadoliberyny (LHRH). Od 1 września 2019 roku rybocyklib jest refundowany w Polsce w ramach programu lekowego wyłącznie dla pacjentek po menopauzie w pierwszej linii leczenia w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy.

Źródła

1. Yardley, Denise, A. et. al. Overall survival (OS) in patients (pts) with advanced breast cancer (ABC) with visceral metastases (mets), including those with liver mets, treated with ribociclib (RIB) plus endocrine therapy (ET) in the MONALEESA (ML) -3 and -7 trials. Presented at the American Society of Clinical Oncology (ASCO) meeting (Abstract #1054).

2. Wang, R., Zhu, Y., Liu, X. et al. The Clinicopathological features and survival outcomes of patients with different metastatic sites in stage IV breast cancer. BMC Cancer 19, 1091 (2019).

3. National Cancer Institute. Dictionary of Cancer Terms. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/visceral. Accessed November 2018.

4. Schwartzberg, Lee et al. Real-world incidence, duration, and severity of treatment-emergent (TE) neutropenia among patients (pts) with metastatic breast cancer (MBC) treated with ribociclib (RIB) or palbociclib (PAL). Presented at the American Society of Clinical Oncology (ASCO) meeting (Abstract #e13048).

5. Slamon DJ, et al. Ribociclib (RIB) + fulvestrant (FUL) in postmenopausal women with hormone receptor-positive (HR+), HER2-negative (HER2-) advanced breast cancer (ABC): Results from MONALEESA-3. Journal of Clinical Oncology 2018.

6. Tripathy D, Sohn J, Im S, et al. First-line ribociclib or placebo combined with goserelin and tamoxifen or a non-steroidal aromatase inhibitor in premenopausal women with hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer: results from the randomized Phase III MONALEESA-7 trial. Presented at the San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), December 6, 2017, (Abstract #S2-05).

Opracowano na podstawie komunikatu globalnego Novartis, dostępnego na stronie www.novartis.com.

KOMENTARZE
Newsletter