Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mabion podpisał z EBOR umowę kredytu na kwotę 15 mln dol.
Mabion podpisał z EBOR umowę kredytu na kwotę 15 mln dol.

Mabion S.A. i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zawarły w dniu 6 lutego br. umowę o udzielenie spółce kredytu na kwotę 15 mln dol. (ok. 66 mln zł). Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie strategicznych planów rozwojowych firmy, obejmujących modernizację zakładu Mabion w Konstantynowie Łódzkim w celu wsparcia rozbudowy oferty usług komercyjnej produkcji kontraktowej (CDMO), aktualnie wykonywanych dla Novavax.

Fot. Krzysztof Kaczmarczyk, źródło: materiały prasowe

 

Modernizacja istniejącego zakładu spółki znacząco zwiększy moce produkcyjne oraz rozszerzy zakres świadczonych usług CDMO, wspierając dążenie Mabionu do dywersyfikacji biznesu i pozyskiwania kolejnych klientów. Po zakończeniu modernizacji zakład zmieni swoją charakterystykę i osiągnie możliwość prowadzenia różnorodnych procesów w tym samym czasie – wytwarzania jednocześnie substancji czynnych i produktów gotowych poprzez zautomatyzowany, aseptyczny rozlew oraz późniejsze pakowanie do opakowań pośrednich i zbiorczych. Mabion prowadzi aktywne działania w zakresie rozwoju nowego biznesu w obszarze nie tylko wytwarzania, ale również m.in. zaawansowanej analityki, usług rozwojowych, sterylnego rozlewu form płynnych, które mogą być świadczone równolegle do bieżącej obsługi kontraktu z Novavax.

– Podpisanie umowy kredytu z EBOR to duży sukces, ponieważ na jej podstawie pozyskamy środki od renomowanej instytucji finansowej na korzystnych warunkach, które pozwolą na przeprowadzenie planowanej rozbudowy zakładu Mabion w Konstantynowie Łódzkim w celu znacznego zwiększenia naszego potencjału produkcyjnego oraz usługowego. Cieszymy się, że konsekwentnie realizowana transformacja spółki w kierunku kompleksowej firmy biofarmaceutycznej w zakresie CDMO o zdywersyfikowanych przychodach i dużej skali działania, zarówno w obszarze wytwarzania, jak i szerokiej oferty specjalistycznych usług, została pozytywnie oceniona przez EBOR, który zdecydował się na wsparcie kredytem naszych strategicznych planów rozwoju – mówi Krzysztof Kaczmarczyk, prezes zarządu Mabion S.A.

Kredyt z EBOR został udzielony spółce na okres prawie półtora roku od daty podpisania umowy, a spłata kredytu nastąpi w czterech ratach o różnej wysokości w dniach: 30 września 2023 r., 31 grudnia 2023 r., 31 marca 2024 r. i 30 czerwca 2024 r. Wypłata kredytu nastąpi na wniosek spółki jednorazowo w całości lub w kwotach nie mniejszych niż 5 mln dol. Pierwsza wypłata kredytu nie może nastąpić później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu, po spełnieniu określonych w umowie standardowych warunków zawieszających. Wypłata pozostałej kwoty kredytu nastąpi nie później niż w ciągu dziewięciu miesięcy od daty zawarcia umowy z EBOR. Oprocentowanie kredytu będzie oparte na zmiennej stopie procentowej według stawki SOFR (ang. Secured Overnight Financing Rate), powiększonej o marżę banku.

– Kredyt przeznaczony zostanie na pokrycie nakładów na rozbudowę oraz wyposażenie istniejącego zakładu produkcyjnego Mabion, w tym wymianę bioreaktorów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która planowana jest w połowie 2023 r. Pozyskane środki zamierzamy alokować również na dalszy rozwój systemów i infrastruktury IT, niezbędnych do kompleksowej obsługi szerokiego wachlarza kontraktów CDMO. Wcześniej informowaliśmy o możliwości refinansowania kredytem pozostałej do spłaty pożyczki od akcjonariusza, natomiast jeszcze przed datą podpisania umowy z EBOR spółka spłaciła w całości zobowiązanie do akcjonariusza z własnych środków. Część wyżej wymienionych inwestycji i celów objętych projektem finansowania w ramach umowy kredytu może być także finansowana ze środków własnych Mabion, wypracowanych z bieżącej działalności. Spłata kredytu zostanie zrealizowana ze środków własnych spółki, uzyskanych z przepływów operacyjnych wygenerowanych w okresie trwania umowy kredytu – komentuje Grzegorz Grabowicz, członek zarządu ds. finansowych Mabion S.A.

Mabion konsekwentnie realizuje działania zmierzające do pełnego wykorzystania potencjału w obszarze komercjalizacji bieżącej oferty usług CDMO oraz jej przyszłych rozszerzeniach. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze do zaplanowanej na 2023 r. modernizacji i rozbudowy istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim. Najważniejszym celem modernizacji jest zwiększenie i dywersyfikacja posiadanych mocy wytwórczych, jak też zwiększenie możliwości prowadzenia różnorodnych działań wytwórczych w tym samym czasie. Zgodnie z założeniami, modernizacja zakładu ma objąć m.in. wymianę bioreaktorów i zwiększenie ich liczby. Proces modernizacji zakładu jest dostosowany do harmonogramu usług wytwarzania świadczonych przez spółkę na rzecz Novavax. Firma podtrzymuje jednocześnie plany inwestycyjne związane z projektem budowy nowego drugiego zakładu tzw. Mabion II w perspektywie kolejnych lat. Więcej informacji w tym zakresie przedstawi w zaktualizowanej strategii rozwoju, nad którą toczą się obecnie zaawansowane prace.

– Przeprowadzimy modernizację zakładu z uwzględnieniem wszystkich potrzeb dla skutecznej i efektywnej komercjalizacji obecnych i przyszłych usług CDMO, co stanowi strategiczny kierunek rozwoju Mabionu. Modernizacja dotyczy nie tylko bioreaktorów, ale także dostosowania pomieszczeń i infrastruktury, w tym pozostałej aparatury procesowej oraz analitycznej i uruchomienia linii do sterylnego rozlewu produktu gotowego o wysokiej wydajności, czyli etapu fill&finish. Dostrzegamy duże zapotrzebowanie na rynku na tego rodzaju usługi, co razem z uzyskaniem większej elastyczności w zakresie świadczenia usług jako wytwórcy kontraktowego, zapewni nam przestrzeń do obsługi większej liczby klientów. Ich dywersyfikacja to dla nas ważny cel, na którym obecnie się koncentrujemy, angażując się w wieloetapowe rozmowy z zakresu business developmentu. Wierzymy, że część tych procesów uda się nam sfinalizować w perspektywie najbliższych kilku kwartałów –dodaje Adam Pietruszkiewicz, członek zarządu ds. sprzedaży Mabion S.A.

Do roku 2021 r. spółka koncentrowała się na rozwoju portfolio własnych produktów biologicznych. Zawarta w październiku 2021 r. umowa z amerykańskim podmiotem Novavax sprawiła, że Mabion z sukcesem zaczął komercjalizować zbudowane kompetencje i zainicjował transformację w zintegrowaną firmę biofarmaceutyczną, certyfikowaną GLP i GMP, wraz z usługami CDMO w postaci analityki i wytwarzania kontraktowego. Skuteczna realizacja umowy z Novavax o wartości 372 mln dol. została przedłużona do końca 2026 r. wskutek zawartych we wrześniu 2022 r. aneksów, z gwarantowanym poziomem przychodów co najmniej do drugiego kwartału 2024 r. Aneksy poszerzyły ponadto zasady wynagradzania Mabionu o kolejny komponent – spółka na ich podstawie będzie otrzymywała wynagrodzenie za wytworzone serie produktu lub gotowość do wytworzenia produktu (rezerwację mocy produkcyjnych). Aneksy rozszerzyły również współpracę o plany transferu technologii i wytwarzania substancji czynnej dla szczepionki w wersji Omikron – te prace są już prowadzone i spółka spodziewa się ich finalizacji jeszcze w I półroczu br. 

KOMENTARZE
Newsletter