Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Postulaty polskiego sektora kosmetycznego do planowanych zmian rozporządzenia kosmetycznego przekazane do Komisji Europejskiej
Postulaty polskiego sektora kosmetycznego do planowanych zmian rozporządzenia kosmetycznego

Przed nami największe od wielu lat zmiany prawa, które wpłyną na zakres obowiązków dla firm branży kosmetycznej. Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, w trwających do 1 listopada 2021 r. konsultacjach społecznych, prowadzonych przez Komisję Europejską, przekazało uwagi i postulaty polskiej branży kosmetycznej do planowanych zmian rozporządzenia kosmetycznego. Jest to pierwszy przegląd od momentu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. Dotychczas procedowane zmiany koncentrowały się na załącznikach i dotyczyły składników stosowanych w produktach kosmetycznych.

Przegląd jest wynikiem przyjętej w ramach Zielonego Ładu [Green Deal] Strategii Chemicznej na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju [Chemicals Strategy for Sustainability], zmierzającej do usprawnienia przepisów w zakresie chemikaliów, zastąpienia i ograniczenia stosowania substancji potencjalnie niebezpiecznych oraz stopniowego wycofywania najbardziej szkodliwych chemikaliów z zastosowań innych niż istotne. Zgodnie ze strategią, zakaz stosowania najbardziej szkodliwych chemikaliów powinien dotyczyć produktów konsumenckich, w tym takich jak: kosmetyki, detergenty, produkty pielęgnacyjne dla dzieci.

PSPKD, uczestnicząc w konsultacjach, podkreśliło, że popiera działania podejmowane w ramach Strategii Chemikaliów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, a bezpieczeństwo i ochrona zdrowia konsumentów, na straży której od lat skutecznie stoi obowiązujące w Unii Europejskiej rozporządzenie kosmetyczne, są dla branży kosmetycznej kwestią najważniejszą. Rozporządzenie stało się także złotym standardem w zakresie bezpieczeństwa i punktem odniesienia dla legislacji w różnych częściach świata. Stowarzyszenie dostrzega możliwość dostosowania proponowanych przez Komisję Europejską mechanizmów w ramach funkcjonujących przepisów sektorowych, niemniej należy dołożyć wszelkich starań, aby nowe rozwiązania wspierały innowacyjność sektora kosmetycznego i jego konkurencyjność. W naszej ocenie jest to możliwe poprzez solidne, oparte na nauce, przewidywalne oraz efektywne dla konsumentów, przemysłu oraz władz prawo sektorowe.

Poddane pod konsultacje propozycje zmian w rozporządzeniu dotyczyły:

* możliwości zmiany lub rozszerzenia funkcjonujących w ramach art. 15  przepisów dotyczących substancji CMR na inne klasy zagrożeń, przeglądu procesu i kryteriów w zakresie wyłączeń w celu dostosowania ich do koncepcji kluczowego zastosowania oraz wprowadzenia przepisów uwzględniających efekt łącznego działania substancji chemicznych;

* możliwości poprawy skuteczności, wydajności i spójności oceny bezpieczeństwa przeprowadzanej dla substancji chemicznej w myśl podejścia: jedna ocena dla jednej substancji oraz możliwość alokacji prac SCCS do ECHA;

* dostosowania definicji nanomateriału do definicji przewidzianej w zaleceniu Komisji 2011/696/UE z dnia 18 października 2011 r.;

* wykorzystania środków cyfrowych w ramach komunikacji z konsumentem.

PSPKD w stanowisku przekazanym KE odniosło się do następujących kwestii:

* koncepcji ogólnego podejścia do zarządzania ryzykiem;

* koncepcji kluczowego zastosowania/essential use;

* koncepcji jednej oceny dla jednej substancji/one substance – one assessment, w tym roli Komitetu SCCS w ocenie bezpieczeństwa składników stosowanych w produktach kosmetycznych;

* spójnej z innymi obszarami definicji nanomateriału;

* zmiany sposobu podawania informacji na etykietach – opcje będą obejmować etykietowanie na opakowaniach i etykietowanie cyfrowe lub uproszczenie niektórych informacji.

Uzyskane podczas konsultacji opinie posłużą do przygotowania propozycji konkretnych rozwiązań, które – zgodnie z planami – mają zostać przedstawione przez Komisję Europejską jeszcze w roku 2021. Projekt nowego rozporządzenia Komisja zamierza przyjąć w IV kwartale 2022 r. Stanowisko PSPKD zostało przekazane do Komisji Europejskiej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. PSPKD  monitoruje kolejne etapy procesu rewizji. O planowanych zmianach będziemy Państwa informowali.

PSPKD

KOMENTARZE
Newsletter