Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
320 mln zł na wsparcie kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej
320 mln zł na wsparcie kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia dziś konkurs, w ramach którego wspierane będzie budowanie współpracy pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce Wschodniej. Efektem tej współpracy będzie stworzenie kompleksowych, konkurencyjnych marek (produktów sieciowych) w określonych obszarach tematycznych, np. historia, edukacja, kultura. Działanie promuje wykorzystanie istniejącego potencjału i walorów Polski Wschodniej jako podstawy działalności gospodarczej

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsięwzięcia integrujące działalność małych i średnich przedsiębiorstw w obrębie konsorcjów (minimum 10 firm), w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS). Każdy projekt powinien zawierać spójną koncepcję budowania marki uwzględniającej istniejące na terenie Polski Wschodniej atrakcje, miejsca, obiekty i inne elementy, które mogą stać się podstawą aktywności konsorcjum. Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia zakładające największy wpływ na aktywizację i rozwój małych i średnich firm oraz społeczności lokalnej, przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki oraz sprzyjające transformacji struktury gospodarczej na obszarach wiejskich.

Dzięki uzyskanemu wsparciu konsorcja będą mogły przeprowadzić inwestycje początkowe (m.in. nabycie nieruchomości, wyposażenie, prace budowlane), sfinansować działania informacyjno-promocyjne, a także wypracować standardy prowadzenia działalności (m.in. poprzez możliwość skorzystania z usług szkoleniowo-warsztatowych).

Konkurs jest prowadzony w ramach Poddziałania 1.3.2 POPW „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP", które jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Kwota przeznaczona na dofinansowanie w konkursie wynosi 320 mln zł, a minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 20 mln zł. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 20 kwietnia 2016 r. do 28 czerwca 2016 r

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków, regulamin konkursu i niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: info@parp.gov.pl

Źródła

Informacja prasowa, 20.04.2016 r., PARP

KOMENTARZE
Newsletter