Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Sigeon IP Grzelak i Wspólnicy, Kancelaria Patentowo-Prawna, Doradztwo biznesowe IP

ul. Racławicka 146, p.II

02-117 Warszawa

Główny telefon: +48 22 40 50 401, 22 40 50 301

Główny fax: +48 22 40 50 221

Główny email: ip@sigeon.pl

Strona www: http://sigeon.pl/

Sigeon IP Grzelak i Wspólnicy, Kancelaria Patentowo-Prawna, Doradztwo biznesowe IP
 
Kancelaria Sigeon IP skupia profesjonalistów specjalizujących się w ochronie praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz szeroko pojętym doradztwie patentowym, prawnym, biznesowym i strategicznym. Dzięki ścisłej współpracy w ramach jednego zespołu rzeczników patentowych, radców prawnych i doradców biznesowych, zapewniamy naszym Klientom obsługę typu „one-stop-shop” na najwyższym poziomie.
 
Oferujemy usługi rzeczników patentowych we wszystkich sprawach własności intelektualnej i przemysłowej, związanych z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony IP w Polsce i za granicą. Prowadzimy także kompleksową obsługę doradztwa prawnego i transakcyjnego, szczególnie dotyczącego praw IP i ich komercjalizacji.

Rzecznicy patentowi i specjaliści współpracujący w ramach Sigeon IP mają bogate doświadczenie w prawnej ochronie własności przemysłowej nowych technologii z szeroko rozumianej branży life-science: biotechnologii, chemii, farmacji, medycyny, weterynarii, rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, a także mechaniki, elektroniki, IT oraz w sprawach dotyczących wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Działamy globalnie, jesteśmy członkami licznych krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych i zawodowych związanych z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej, w tym m.in. PIRP, EPI, AIPPI, INTA, KIPR, IAA, PTM, KIDL.

Uważamy, że gwarancją dobrej współpracy między Klientem a Kancelarią, jest pełne zrozumienie jego problemów i potrzeb. Można to osiągnąć tylko w drodze ścisłej współpracy.

Zgromadzenie w jednym zespole specjalistów o zróżnicowanych kompetencjach, specjalizacjach i doświadczeniu, pozwala nam szybko dostosować się do indywidualnych potrzeb Klienta i zaproponować najskuteczniejsze, przynoszące wymierne korzyści rynkowe, rozwiązania. Staramy się zachować elastyczne podejście do przedstawionych problemów i potrzeb, co pozwala na znalezienie nowatorskich, dopasowanych do konkretnych potrzeb rozwiązań.

Naszą siłę stanowią wiedza, doświadczenie i umiejętności członków naszego zespołu. Wiemy, że sukces naszych klientów jest również naszym sukcesem.
 
Zapraszamy do współpracy!
 
 
 
ul. Racławicka 146, p.II
02-117 Warszawa
 
T: +48 22 40 50 401 E: ip@sigeon.pl W: www.sigeon.pl
 
 
 
Uważamy, że gwarancją dobrej współpracy pomiędzy Klientem a Kancelarią, jest pełne zrozumienie jego problemów i potrzeb, które może zostać osiągnięte tylko dzięki ścisłej współpracy. Naszą współpracę zaczynamy więc od określenia potrzeb i celów, co pozwala nam zaproponować najlepsze rozwiązania dopasowane do oczekiwań naszych Klientów.
 
Działamy bezpośrednio przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Dzięki rozległej sieci partnerów na całym świecie możemy zaoferować nasze usługi także dla wszystkich innych państw i obszarów.

Zapewniamy pełen zakres usług w sprawach związanych z uzyskiwaniem i utrzymywaniem praw własności przemysłowej, a także w postępowaniach dotyczących sporów na tle tych praw. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje między innymi przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej, składanie wniosków o uzyskanie praw własności przemysłowej i dalsze prowadzenie postępowań dotyczących patentów, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych w Polsce i za granicą.

Dokonujemy kompleksowej walidacji patentów europejskich wraz z przygotowywaniem i weryfikacją tłumaczeń opisów patentowych i zastrzeżeń patentowych.

Przeprowadzamy także badania w literaturze patentowej m.in. badania czystości patentowej (freedom-to-operate, FTO), badania zdolności patentowej, badania stanu techniki, wystawiamy opinie dla celów wniosków patentowych i wniosków o dofinasowanie.

Pomagamy przygotować strategię komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, jak również przeprowadzamy IP due-diligence.

Nasi rzecznicy patentowi, wraz z adwokatami i radcami prawnymi, reprezentują Klientów zarówno w postępowaniach sądowych związanych z naruszeniami patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych, jak również w postępowaniach sprzeciwowych i zmierzających do unieważnienia praw, prowadzonych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskim Urzędem Patentowym oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Oferujemy także wsparcie we wszelkich postępowaniach dotyczących naruszenia praw wyłącznych, praw autorskich i w sporach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji.

Prowadzimy zmiany w rejestrach urzędów patentowych związane z przeniesieniem, zbyciem praw własności przemysłowej, zmiany siedziby lub nazwy uprawnionego lub zgłaszającego.

Wspieramy naszych Klientów także na przedsądowym etapie sporu, w szczególności prowadząc negocjacje i mediacje oraz pomagając znaleźć ugodowe rozwiązanie zaistniałej sytuacji konfliktowej.

Wraz z ekspertami z zakresu doradztwa gospodarczo-finansowego wspieramy proces transferu technologii, licencjonowania praw własności intelektualnej, jak również przygotowujemy projekty umów z tym związane.

Posiadamy unikalny zespół specjalistów związanych z ochroną własności intelektualnej, obsługą prawną przedsiębiorców oraz komercjalizacją, inwestycjami i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w branży farmaceutycznej, medycznej, biotechnologicznej, chemicznej, spożywczej, kosmetycznej, rolnej, elektronice, mechanice i IT.
 
Więcej informacji na temat oferowanych przez nas usług związanych z ochroną praw własności przemysłowej znajdziecie Państwo TUTAJ
 
 
 
ul. Racławicka 146, p.II
02-117 Warszawa
 
T: +48 22 40 50 401 E: ip@sigeon.pl W: www.sigeon.pl
 
 
 
Kancelaria patentowo-prawna Sigeon IP oferuje doradztwo gospodarczo-finansowe i wsparcie procesu komercjalizacji innowacyjnych technologii. Nasi eksperci posiadają nie tylko doświadczenie biznesowe, ale również specjalistyczną wiedzę naukową z obszaru nauk biologiczno-chemiczno-medycznych, weterynaryjnych oraz sektora spożywczego i kosmetycznego. Dzięki temu dobrze rozumieją rynek nowych technologii i są w stanie skutecznie wesprzeć indywidualnych wynalazców, instytucje naukowe czy spółki technologiczne w rozwoju, wdrażaniu i komercjalizacji nowych technologii.
 
Wykonujemy analizy rynkowe dla innowacyjnych rozwiązań, a także przygotowujemy strategie komercjalizacji, studia wykonalności obejmujące biznesplan oraz plan rozwoju produktu czy wyceny technologii. Pomagamy w pozyskiwaniu grantów na prace badawczo-rozwojowe oraz finansowania od inwestorów prywatnych, pozwalającego na uruchomienie działalności i rozwój firmy. Wspieramy Klientów na etapie budowy zespołów projektowych, zapewniamy doradztwo ekspertów branżowych, pośredniczymy w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych skutkujących współpracą naukową i gospodarczą. Ponadto przeprowadzamy, na rzecz inwestorów kapitałowych oraz branżowych, kompleksową ocenę planowanych nowych inwestycji (technologiczną, prawną, IP), wraz z oceną ryzyka, oraz analizę posiadanego portfela inwestycyjnego obejmującego branżę biotechnologiczną, farmaceutyczną, medyczną. Naszym Klientom zagranicznym reprezentującym powyższe branże pomagamy w rozwoju działalności badawczo-rozwojowej na terenie Polski oraz pośredniczymy w nawiązywaniu współpracy z polskimi jednostkami naukowymi.
 
Więcej informacji na temat oferowanego przez nas doradztwa gospodarczego znajdziecie Państwo TUTAJ
 
 
 
ul. Racławicka 146, p.II
02-117 Warszawa
 
T: +48 22 40 50 401 E: ip@sigeon.pl W: www.sigeon.pl
 
 
 
Oferujemy Klientom Sigeon IP kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa spółek i prawa handlowego, fuzji i przejęć, prawa pracy, prawa spółdzielczego, prawa finansowego i innych.
 
Prowadzimy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców. Doradzamy przy transakcjach oraz w trakcie prowadzenia negocjacji. Wspieramy naszych Klientów przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych i ich realizacji, ale także w prowadzeniu bieżącej, codziennej działalności.

Pomagamy Klientom na każdym etapie prowadzenia przez nich sporów – od postępowania przedsądowego i próby polubownego rozstrzygnięcia sprawy, aż do egzekucji przysługujących im roszczeń. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, organami administracji i innymi podmiotami.

Świadczymy na rzecz naszych Klientów usługi prawne z zakresu własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich i pokrewnych, praw do baz danych, ochrony know – how i tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony wizerunku i dóbr osobistych oraz transferu technologii. Doradzamy we wszystkich sprawach związanych z ochroną, obrotem oraz zarządzaniem prawami własności intelektualnej. Pomagamy przy wyborze strategii ochrony, przygotowaniu i negocjowaniu umów obejmujących prawa własności intelektualnej oraz wdrażanie nowych technologii. Przeprowadzamy audyty praw własności intelektualnej i identyfikujemy potencjalne ryzyko związane z ich wykonywaniem. Doradzamy w sprawach związanych z ochroną przed nieuczciwą konkurencją, w tym dotyczących ochrony oznaczeń i wyglądu produktów oraz nieuczciwej reklamy.

Prowadzimy postępowania związane z unieważnieniami i naruszeniami praw wyłącznych, tj. prawa do patentu, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przez podmioty trzecie, jak również wspieramy naszych Klientów w przypadkach wysunięcia wobec nich roszczeń związanych z potencjalnym naruszeniem praw osób trzecich. Nasz zespół doświadczonych rzeczników patentowych i radców prawnych doradza i prowadzi postępowania sporno-sądowe analizując potencjalne zagrożenia i sytuację prawną.

Pomagamy Klientom rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane problemy prawne pojawiające się w związku z prowadzeniem działalności, uwzględniając przy tym różne uwarunkowania biznesowe. Dzięki wszechstronnej wiedzy i doskonałej znajomości regulacji prawnych, jak również znajomości specyfiki działalności prowadzonej przez naszych Klientów, jesteśmy w stanie wskazać najkorzystniejsze rozwiązania, idealnie dopasowane do potrzeb Klientów i zapewniające im możliwość bezpiecznego i efektywnego prowadzenia działalności i rozwoju.
 
Więcej informacji na temat oferowanych przez nas usług prawnych znajdziecie Państwo TUTAJ
 
 
 
ul. Racławicka 146, p.II
02-117 Warszawa
 
T: +48 22 40 50 401 E: ip@sigeon.pl W: www.sigeon.pl
 
 

Osoby do kontaktu:

W sprawach dotyczących:

•    Patentów, wynalazków, badań patentowych, wzorów użytkowych, dodatkowego prawa ochronnego, szkoleń z IP, komercjalizacji wynalazków Bio-Med., IP due diligence, zarządzaniem IP,
Anna Grzelak, dr nauk biologicznych, Polski i Europejski Rzecznik Patentowy (EQE), 
anna.grzelak(at)sigeon.pl
tel. 601541345

•    Znaków towarowych, wzorów przemysłowych, spraw spornych i sadowych własności przemysłowej, naruszeń praw wyłącznych, nieuczciwej konkurencji, negocjacjach przy transferze technologii, zarządzania IP, IP due diligence,
Tomasz Gawrylczyk, Rzecznik Patentowy, Radca Prawny
tomasz.gawrylczyk(at)sigeon.pl
tel. 784 62 0000

•    Ochrony prawnej podmiotów gospodarczych, prawa spółek, aspektów prawnych dotyczących własności intelektualnej, praw autorskich i pokrewnych, nieuczciwej konkurencji, baz danych, ochrony wizerunku, tajemnicy przedsiębiorstwa, IP due diligence, opracowywanie dokumentów wewnętrznych związanych z IP, szkolenia prawne
Małgorzata Cichosz, Radca Prawny
malgorzata.cichosz(at)sigeon.pl
tel. 693 750 740

•    Doradztwa biznesowego, doradztwa gospodarczo-finansowego i wsparcia procesu komercjalizacji innowacyjnych technologii w life-science, wsparcia dla inwestorów, tworzenia i weryfikacji biznesplanów, zarządzania IP, planowania i zarządzania pracami B+R, oceną technologii, pomoc , budowie wartości przedsięwzięcia, IP due diligence
Tomasz Grzelak, dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, MBA
tomasz.grzelak(at)sigeon.pl
tel. 22 40 50 401

Kontakt do Kancelarii oraz poszczególnych osób w Zespole

 

Newsletter