Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wydziały farmaceutyczne - ranking uczelni
Wydziały farmaceutyczne - ranking uczelni
Idąc śladami rankingu uczelni, oferujących możliwość studiowania kierunku biotechnologia – publikujemy stworzone na takich samych zasadach zestawienie wydziałów farmaceutycznych. Uczelni, na których istnieje kierunek farmacja jest 10. Najwyższe miejsce w rankingu to nie tylko prestiż ale i pieniądze na badania – uczelniom zależy by być w rankingu jak najwyżej. Na jakiej uczelni warto studiować farmację? Choć rok akademicki już się zaczął i ten wybór niektórzy już maja za sobą, warto zajrzeć w tegoroczny ranking uczelni.

 

Sporządzony przez nas ranking w dużej mierze oparty jest na wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, działających w obrębie uczelni. Podstawą do wystawiania ocen i punktacji były ankiety złożone w formie elektronicznej. Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym oceny punktowe za osiągnięcia w ramach czterech kryteriów.

Zwraca uwagę ocena A+, którą spośród dziesięciu uzyskały dwa wydziały farmaceutyczne  Wydział Farmaceutyczny na Gdańskim i Białostockim Uniwersytecie Medycznym. Kategoria ta oznacza, że jednostki naukowe cechują się wysokim prestiżem, stanowią elitę i wizytówkę polskiej nauki.

 

Ocena jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzona została zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191)

Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN. W ramach przeprowadzonej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

-osiągnięcia naukowe i twórcze

-potencjał naukowy

-materialne efekty działalności naukowej

-pozostałe efekty działalności naukowej

 

Końcowa ocena nie polegała na prostym zsumowaniu punktacji, algorytm był bardziej skomplikowany. Ocena parametryczna jednostek naukowych miała na celu wyłonienie czterech grup w kategorii A+, A, B, C pod względem jakości prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Kategoria, jaką przyznał Komitet Ewaluacji  ma wpływ na wysokość finansowania na badania statutowe a także możliwość występowania o środki unijne – podczas wyliczania dotacji z budżetu uwzględniana jest właśnie kategoria naukowa nadana jednostce.

 

ZOBACZ RANKING WYDZIAŁÓW FARMACEUTYCZNYCH

Źródła

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/103ec8fd06b20bb9ed0cc238b310677d.pdf

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/b7c5d4825176301f6e57274581c19a31.pdf

KOMENTARZE
Newsletter