Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Firmy farmaceutyczne rozpoczynają walkę z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe
Firmy farmaceutyczne rozpoczynają walkę z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe
Tuż przed posiedzeniem wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (UNGA) w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, 13 czołowych firm farmaceutycznych przedstawiło nowy plan działania określający cztery kluczowe zobowiązania, które firmy te zrealizują do 2020 r. w celu ograniczenia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Podjęte zobowiązania idą w ślad za zasadami określonymi i uzgodnionymi w deklaracji branżowej sporządzonej podczas tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego 2016 w Davos, odzwierciedlającej dążenie firm farmaceutycznych do czynnego uczestnictwa w globalnych działaniach w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Taka bezprecedensowa współpraca między firmami farmaceutycznymi stanowi ogromny krok naprzód w walce z tym zjawiskiem.

 

- Walka z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe to dla naszej branży krytyczne wyzwanie. Czeka nas realizacja ambitnego programu. Współpraca naszych firm w ramach Planu Działania to pierwszy, ważny krok w kierunku wypełnienia zobowiązania, które podjęliśmy w styczniu tego roku. Nasze firmy w bezprecedensowy sposób zbliżają się do siebie, uzgadniając pewne bardzo konkretne działania, których powodzenie zależy od wsparcia ze strony uczestników całego ekosystemu opieki zdrowotnej. Chociaż naprawdę bardzo nam zależy na wygraniu tej walki, nie poradzimy sobie z tym sami i wciąż apelujemy do władz państwowych, aby uruchomiły odpowiednie zachęty i decyzje regulacyjne - mówi Olivier Brandicourt, prezes firmy Sanofi.

 

Przedstawiając swój plan działania, firmy-sygnatariusze stanowczo dają wyraz dążeniu do pokonania ogromnego zagrożenia, jakie oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe stwarza dla naszego społeczeństwa, gospodarki i obywateli. Jesteśmy zdecydowani działać na rzecz zahamowania postępu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, poprawy dostępu do wysokiej jakości antybiotyków, szczepionek i diagnostyki, inwestowania w badania i rozwój oraz współpracy z władzami państwowymi i zainteresowanymi stronami w celu utrzymania nakładów na te prace.

 

Ściślej rzecz ujmując, nasza różnorodna grupa zobowiązuje się do:

 1. Ograniczenia wpływu produkcji antybiotyków na środowisko, między innymi do przeprowadzenia przeglądu swoich łańcuchów produkcyjnych i łańcuchów dostaw oraz do współpracy z zainteresowanymi stronami w celu ustanowienia wspólnych ram do oceny i eliminacji problemu przedostawania się antybiotyków do środowiska;

 2. Działania na rzecz stosowania antybiotyków wyłącznie u pacjentów, którzy ich naprawdę potrzebują, wiedząc, że wymaga to skoordynowanych działań wielu zainteresowanych stron w postaci ciągłej edukacji służby zdrowia i pacjentów, oceny działań promocyjnych firm farmaceutycznych, wymiany danych gromadzonych w ramach nadzoru z organami publicznej opieki zdrowotnej oraz pracownikami służby zdrowia, a także współpracy z zainteresowanymi stronami w celu ograniczenia niekontrolowanego nabywania antybiotyków;

 3. Zwiększenia dostępności dotychczasowych i nowych antybiotyków, szczepionek i badań diagnostycznych, włączając współpracę z zainteresowanymi stronami nad wzmocnieniem globalnych systemów opieki zdrowotnej oraz eliminacją „wąskich gardeł”; wprowadzanie nowych modeli działania zapewniających równowagę między potrzebami w zakresie dostępności, prawidłowym stosowaniem antybiotyków, zwiększeniem wyszczepialności oraz dostateczną rentownością dla firm; a także działania na rzecz ograniczenia występowania antybiotyków złej jakości lub podróbek antybiotyków na rynkach wysokiego ryzyka;

 4. Badania nowych możliwości otwartej współpracy między branżą farmaceutyczną a sektorem publicznym w celu sprostania wyzwaniom związanym z pracami badawczo-rozwojowymi nad nowymi antybiotykami, szczepionkami i badaniami diagnostycznymi, w uznaniu ich korzyści społecznych.

 

Firmy podkreślają też raz jeszcze nasze poparcie dla kompleksowego, wielosektorowego podejścia do innych czynników przyczyniających się do narastania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, które zostały określone w Globalnym Planie Działania Światowej Organizacji Zdrowia, dokumentach AMR Review, Strategii Narodowej i Planie Działania USA oraz we właśnie opublikowanej deklaracji posiedzenia wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Bez skoordynowanych działań wszystkich zainteresowanych stron postępy będą niemożliwe. Apelujemy do władz państwowych o wspieranie ograniczania nieprawidłowego stosowania antybiotyków u ludzi i zwierząt, poprawy nadzoru i środków kontroli zakażeń oraz bieżących prac badawczo-rozwojowych nad nowymi antybiotykami poprzez stosowanie zachęt finansowych i regulacyjnych, a ponadto o dalsze zobowiązania w zakresie opracowywania i wprowadzania nowoczesnych badań diagnostycznych w celu rozwiązania problemu niepotrzebnego przepisywania leków pacjentom.

Firmy opowiadają się za wprowadzeniem mechanizmu koordynacji na wysokim szczeblu, który zapewni globalne przywództwo, zmobilizuje zasoby, wyznaczy cele i będzie monitorował ich realizację. Ponadto z radością przyjmiemy podobne zobowiązania od innych zainteresowanych stron zaangażowanych w walkę z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.

 

Cały Branżowy Plan Działania można zobaczyć tutaj.

 

FIRMY-SYGNATARIUSZE

 • Allergan

 • AstraZeneca

 • Cipla

 • DSM Sinochem Pharmaceuticals

 • F. Hoffman-La Roche Ltd., Szwajcaria

 • GSK

 • Johnson & Johnson

 • Merck & Co.

 • Novartis

 • Pfizer

 • Sanofi

 • Shionogi & Co., Ltd

 • Wockhardt

 

O OPORNOŚCI NA ŚRODKI PRZECIWDROBNOUSTROJOWE

 1. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to naturalny proces, w ramach którego bakterie i inne drobnoustroje stają się odporne na leki stosowane powszechnie do leczenia zakażeń. Do środków przeciwdrobnoustrojowych należą antybiotyki (które zwalczają wyłącznie bakterie), leki przeciwwirusowe, przeciwpasożytnicze i przeciwgrzybicze. W 2014 r. niezależny organ Review on AMR, któremu przewodzi ekonomista Lord Jim O’Neill, ocenił, że bez skutecznego działania w skali światowej, wzrost oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe może do 2050 r. pochłaniać na całym świecie 10 milionów istnień ludzkich rocznie, powodując łączne straty produkcji globalnej w wysokości 100 bilionów dolarów.

 2. Rosnąca oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe stanowi szczególnie poważne zagrożenie dla współczesnej opieki zdrowotnej. Polegamy na skuteczności antybiotyków, kiedy leczymy typowe zakażenia czy dbamy o bezpieczeństwo i rutynowy charakter innych zabiegów medycznych (takich jak zabiegi chirurgiczne czy chemioterapia w leczeniu nowotworów). Jednak wskutek kumulacji problemów o charakterze naukowym, regulacyjnym i handlowym, opracowywanie nowych antybiotyków w ostatnich dziesięcioleciach nie dotrzymuje tempa wzrostowi liczby zakażeń wywoływanych przez lekooporne drobnoustroje. Jednocześnie w większości krajów świata mamy do czynienia z problemem niewłaściwego stosowania antybiotyków i innych środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt i ludzi – co nasila zjawisko rozwoju lekooporności – a w innych rejonach z brakiem dostępu do tanich środków przeciwdrobnoustrojowych.
   

 

O DEKLARACJI Z DAVOS

 1. 21 stycznia 2016 r. podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos złożona została Deklaracja branży farmaceutycznej, biotechnologicznej i diagnostycznej w sprawie walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.

 2. Deklaracja, opublikowana w styczniu 2016 r., została wcześniej sporządzona, uzgodniona i podpisana przez 85 firm i dziewięć stowarzyszeń branżowych ze światowej branży farmaceutycznej, diagnostycznej i biotechnologicznej. Do dnia 1 kwietnia 2016 r. deklaracja została podpisana łącznie przez 98 firm i 11 stowarzyszeń branżowych z 21 krajów. 

 3. Firmy-sygnatariusze wzywają w niej rządy do współpracy nad opracowywaniem nowych, alternatywnych struktur rynkowych, zapewniających bardziej solidne i zrównoważone modele rynkowe dla antybiotyków oraz do przyznawania środków niezbędnych do ich wdrożenia. Mechanizmy te są konieczne w celu zapewnienia odpowiednich zachęt dla firm (wraz ze środkami wspierającymi ochronę antybiotyków) do inwestowania w prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na pokonywanie ogromnych problemów technicznych i naukowych związanych z odkrywaniem i opracowywaniem nowych antybiotyków. Należą do nich mechanizmy zapewniające w stosownych przypadkach, by ceny antybiotyków w większym stopniu odpowiadały korzyściom z ich stosowania; a także innowacyjne modele płatności ograniczające związek między rentownością danego antybiotyku a wielkością sprzedaży. Integralną częścią tych modeli jest ograniczenie potrzeby działalności promocyjnej prowadzonej przez firmy.

 

 

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
Packaging [R]evolution
2022-05-31 do 2022-05-31
Packaging Innovations
2022-05-31 do 2022-06-01
1
2
3
4
5
6
8
Beauty Innovations 2022
2022-06-08 do 2022-06-09
10
11
12
14
16
17
18
19
24
25
26
27
28
30
2
3
Newsletter