Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Prawie 171 milionów złotych dla naukowców
Prawie 171 milionów złotych dla naukowców
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów MAESTRO 6, HARMONIA 6 i SONATA BIS 4. Na liście laureatów znalazło się dokładnie 122 naukowców z całej Polski. W trzech konkursach złożono 920 wniosków, a finansowanie otrzymało 13,3% spośród nich.

- Rada Narodowego Centrum Nauki stworzyła spójny system konkursów grantowych. Młodzi uczeni mogą ubiegać się o środki na badania w ramach 5 konkursów: Preludium, Sonata, Sonata bis, Etiudaa i Fuga. Do szerokiego grona uczonych adresowane są dwa konkursy: Opus i Harmonia, natomiast do najwybitniejszych, polskich naukowców: Maestro i Symfonia - tłumaczy prof. dr. hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki Andrzej Jajszczyk zaznaczał, że przy ocenie wniosków brano pod uwagę jakość proponowanych badań oraz ich znacznie dla danej dziedziny. – Ważne jest, by waga naukowa projektów miała znaczenie globalne, co oczywiście nie oznacza, że sama ich tematyka nie może dotyczyć lokalnych problemów – tłumaczy prof. Jajszczyk. W konkursie MAESTRO 6 o finansowanie mogli starać się doświadczeni naukowcy, którzy chcą zrealizować pionierskie badania naukowe, ważne dla rozwoju nauki lub wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Efektem ich badań mogą być istotne odkrycia naukowe. Na liście zwycięzców znalazło się 14 projektów, których kierownicy zrealizują badania za ponad 45 mln zł.  Będą się zajmować m.in.:

  • poszukiwaniem przyczyn dysleksji
  • badaniem struktur trudnych układów białkowych z użyciem nowych metod spektrometrii mas
  • zastosowaniem sprzężonych i łączonych technik separacyjnych w badaniach metabolomicznych
  • poszukiwaniem markerów chorób nowotworowych

Najwyższą kwotę dofinansowania w konkursie MAESTRO 6 (3 999 200 zł) zdobył projekt pt. „OGLE-IV: Największy Przegląd Zmienności Nieba”, kierowany przez prof. dr. hab. czł. koresp. PAN Andrzeja Udalskiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wskaźnik sukcesu, czyli stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do liczby wszystkich wniosków złożonych w MAESTRO 6 wyniósł prawie 9%.

Narodowe Centrum Nauki wspiera projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, które nie są współfinansowane ze środków zagranicznych. Mowa o konkursie HARMONIA 6, w którym polscy naukowcy wnioskują o finansowanie badań realizowanych bezpośrednio we współpracy z partnerem z zagranicznej jednostki naukowej, w ramach programów lub inicjatyw obejmujących więcej krajów oraz z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, środki w wysokości niemal 53 mln zł otrzymało 51 projektów. Wśród nich znalazł się m.in.:

  • projekt obejmujący udział w utrzymaniu, zbieraniu i analizie danych eksperymentu CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN
  • prace nad znaczeniem reprezentacji wizualnych i gestów w rozumowaniu dedukcyjnym
  • badania nad przywracaniem funkcji mózgu u myszy drogą przeszczepów neuronalnych.

Najwyższe finansowanie w konkursie zdobył projekt pt. „CDKG/Ph1: czy istnieje uniwersalny mechanizm regulujący stabilność genomu u traw?” kierowany przez prof. dr. hab. Roberta Hasteroka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – na jego realizację NCN przekaże aż 1 995 175 zł. Wskaźnik sukcesu w konkursie HARMONIA 6 wyniósł 14,5%.

SONATA BIS 4 to konkurs skierowany do badaczy, którzy posiadają stopień lub tytuł naukowy i otrzymali stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem, w którym składali wniosek. Głównym celem finansowanych tu projektów jest stworzenie nowego zespołu naukowego, złożonego z badaczy nieposiadających jeszcze habilitacji lub tytułu profesora. W ramach konkursu SONATA BIS 4 Centrum sfinansuje 57 projektów, których wartość wynosi blisko 73 mln zł. Projekt o największym budżecie w ramach tego konkursu, sięgającym 2 mln zł, będzie realizowany przez dra Rafała Czajkowskiego z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Jego zespół będzie pracował nad rolą kory retrosplenialnej w pamięci przestrzennej i nawigacji. Inni laureaci będą zajmować się m.in. genetyką ekologiczną sikory bogatki w nowym, długoterminowym badaniu populacyjnym wzdłuż gradientu urbanizacji; Eurolektem, czyli unijną odmianą języka polskiego i jej wpływem na polszczyznę urzędową czy też kwantowym przetwarzaniem danych przy silnie ograniczonej pamięci i komunikacji. Wskaźnik sukcesu w konkursie SONATA BIS 4 wyniósł 13,8%.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2021>

pnwtśrczptsbnd
1
3
5
6
9
Packaging [R]evolution
2021-06-09 do 2021-06-09
10
11
12
13
15
16
VIII KONGRES POLSKA CHEMIA 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
EUROBIOTECH Online 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
17
Beauty Innovations 2021 ONLINE
2021-06-17 do 2021-06-18
19
GENialne terapie
2021-06-19 do 2021-06-19
20
LNE ONE DAY
2021-06-20 do 2021-06-20
21
22
23
25
26
27
29
Korzyści z automatycznego ważenia
2021-06-29 do 2021-06-30
PHARM Connect Congress 2021
2021-06-29 do 2021-06-30
30
1
3
4
Newsletter