Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ponad 250 mln zł dla polskich firm na badania i rozwój, ale...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszego naboru na dofinansowanie projektów celowych przeprowadzonego w formule wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Na rozwój nowych technologii przedsiębiorcy otrzymają prawie 254 mln złotych. Wśród dofinansowanych wniosków jedynie dwa można zaliczyć do branży life science.

NCBR wesprze realizację 115 projektów z zakresu, wysokich i średnich technologii. 161,8 mln zł  na realizację 63 projektów otrzymają mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MSP). Pozostała kwota (92,1 mln zł) dofinansowania wesprze 52 projekty przedsiębiorców posiadających inny niż MSP status. Warunkiem przyznania dotacji było zobowiązanie beneficjenta lub jego partnera (w przypadku projektów partnerskich) do wdrożenia wyników uzyskanych w efekcie realizacji prac B+R.

- Ten konkurs pokazuje jak ważna jest elastyczność we współpracy biznesu, nauki i administracji - zaznacza minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska. - Dzięki niej rośnie efektywność wspólnych działań, a co za tym idzie szanse na rynkowy sukces polskich innowacji. Tempo działania administracji jest niezwykle ważne i cieszę się, że ten konkurs kładzie tak duży nacisk na ten aspekt - podkreśla minister nauki.

Niestety, jedynie 2 spośród 115 dofinansowanych wniosków można zaliczyć do sektora life science. Wśród zwycięskich projektów znalazły się za to m.in.: modułowy bezzałogowy system głębinowy do badania środowiska wodnego i obiektów podwodnych, uniwersalny system wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, analizujący komunikację użytkowników w sieciach teleinformatycznych z komutacją kanałów i pakietów,  opracowanie zintegrowanego urządzenia nowej generacji do kompleksowego oczyszczania powierzchni, czy innowacyjny kaso-terminal płatniczy.

- Rynek nowych technologii rozwija się niezwykle dynamicznie, a czas realizacji projektu często warunkuje możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej. Uproszczenie procedur i skrócenie czasu wydania decyzji pozwala na jeszcze bardziej efektywny rozwój innowacyjności w Polsce. Te doświadczenia wykorzystamy w konkursach w nowej perspektywie finansowej UE - podkreśla Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR.

„NCBR to pierwsza instytucja publiczna w Polsce, która wprowadziła rynkowy system wsparcia redukujący formalności do minimum i skracający czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. Taka formuła konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców”- czytamy w komunikacie prasowym przygotowanym przez NCBR. Jednakże, biorąc pod uwagę tempo rozwoju współczesnych technologii, 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku w przypadku niektórych wysoce nowatorskich i konkurencyjnych projektów wciąż może okazać się okresem zbyt długim.

W konkursie premiowane były projekty z wkładem własnym większym od wkładu wymaganego na podstawie przepisów dotyczących przyznawania pomocy publicznej.

„Nauka i innowacyjna gospodarka w Polsce otrzymały w ostatnich latach znaczące wsparcie ze środków programów operacyjnych.” – czytamy w dalszej części komunikatu prasowego NCBR. Można pokusić się o stwierdzenie, że powyższe słowa nie do końca mają przełożenie na rzeczywistość, co widać wyraźnie w omawianym rankingu konkursu POIG 1.4. W obliczu tego, że wciąż mówi się o pilnej potrzebie lepszego dofinansowywania sektora B+R i nauki, które mają stanowić w przyszłości kluczowy filar polskiej gospodarki, fakt, że z całej puli dofinansowanych wniosków mniej niż 2% stanowią projekty czysto naukowo-badawcze jest dość niepokojący.

NCBR opublikowało dwie listy rankingowe. Jedna z nich dotyczy projektów proponowanych przez Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, druga zaś, to dofinansowanie wniosków złożonych przez większe podmioty, inne niż MSP.  Co ciekawe, aby projekt otrzymał dofinansowanie musiał uzyskać co najmniej 87,5 pkt rankingowych w przypadku MSP i 60 pkt w przypadku większych firm. Faworyzowanie dużych przedsiębiorstw wydaje się więc strategią dość niekonwencjonalną w momencie gdy polska gospodarka budowana jest w większości przez mały i średni biznes. Warto też zauważyć, że wśród dofinansowanych wniosków złożonych przez większe niż MSP podmioty nie ma ani jednego projektu z branży life science.

Oczywiście należy pamiętać o realizowanym przez NCBR programie strategicznym STRATEGMED, który ma być odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. W świetle list rankingowych POIG 1.4 wydaje się on być pocieszeniem dla polskiego sektora badań i rozwoju. Zadaniem programu STRATEGMED jest stymulowanie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w takich obszarach, jak np. biotechnologia czy inżynieria biomedyczna. Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie programu wynosi 360 mln PLN. Na razie na stronach NCBR można znaleźć jedynie listy wyników oceny formalnej nadesłanych wniosków.  Do oceny merytorycznej trafiło 38 nadesłanych projektów.

 

Lista rankingowa - MSP

Lista rankingowa - inne niż MSP

KOMENTARZE
Newsletter