Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mabion skutecznie realizuje pierwszy etap strategii finansowania. Ogromny sukces emisji akcji
Mabion skutecznie realizuje pierwszy etap strategii finansowania. Ogromny sukces emisji akc

Po zakończonym we wtorek 9 marca procesie przyspieszonej budowy księgi popytu cena emisyjna dla 2.430.554 akcji serii U została ustalona na 55 zł za akcję. Inwestorzy zadeklarowali chęć objęcia całej oferowanej puli akcji. O emisji do 2,43 mln akcji serii U z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy walne zgromadzenie spółki Mabion zdecydowało 23 lutego. Doradcami spółki Mabion w procesie pozyskania kapitału są: mBank – menadżer oferty, White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. – doradca prawny spółki oraz cc group – doradca spółki w zakresie relacji inwestorskich oraz komunikacji finansowej. Intencją spółki jest, aby umowy objęcia akcji serii U były zawarte przez inwestorów w najbliższych dniach.

– Cieszymy się, że deklaracje objęcia akcji emisji serii U wpłynęły od ponad 20 jakościowych inwestorów, będących zarówno nowymi inwestorami, jak i dotychczasowymi akcjonariuszami spółki, a także od akcjonariuszy-założycieli, którzy dotychczas wspierali spółkę, zapewniając bieżące finansowanie i rozwój. Inwestorzy zadeklarowali objęcie wszystkich oferowanych akcji, a emisja osiągnęła wartość prawie 134 mln zł, co odbieramy jako ogromny kredyt zaufania –mówi dr Dirk Kreder, prezes zarządu Mabion S.A. Osiągnięta w procesie book buildingu cena emisyjna akcji serii U na poziomie 55 zł jest blisko 2,5-krotnie wyższa od ceny minimalnej wyliczonej zgodnie z upoważnieniem wyrażonym w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lutego 2021 r., które udzieliło zgody na emisję.

– Ważny dla nas jest fakt, że dotychczasowi akcjonariusze, dzięki którym spółka była w stanie prowadzić działalność w ostatnim okresie, zdecydowali się również częściowo skonwertować pożyczki na kapitał. Dzięki takiej decyzji akcjonariuszy bilans spółki nie będzie obciążony zobowiązaniami finansowymi w kwocie 16,2 mln zł, a w zamian dostaliśmy potwierdzenie ich rosnącego zaangażowania w spółkę. Po objęciu akcji przez inwestorów oraz konwersji długu na akcje do spółki wpłynie ponad 117 mln zł, które pozwalają na prowadzenie działalności i finasowanie zaawansowanych badań związanych z lekiem MabionCD20 oraz inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych spółki w związku z planowaną produkcją przez Mabion szczepionki przeciw COVID-19 w ramach współpracy z amerykańską firmą Novavax. Z uwagi na sukces emisji przeprowadzimy analizy pod kątem ewentualnej aktualizacji przyjętej wcześniej strategii finansowej i dalszych planów z niej wynikających, w tym związanych z emisją prospektową. Istotne wzmocnienie kapitałowe i zawarta umowa z Novavax powinny ułatwić nam pozyskiwanie i w konsekwencji wykorzystanie finansowania dłużnego, co do tej pory było istotnie trudniejsze. Uplasowanie z sukcesem emisji akcji serii U, przy spełnieniu dodatkowych warunków, może pozwolić na uruchomienie deklarowanego przez PFR finansowania dłużnego w wysokości 30 mln zł. Ponadto, jak wspominaliśmy kilkukrotnie, prowadzimy nadal rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczące dostosowania obowiązującej umowy kredytowej na kwotę ok. 135 mln zł do obecnej strategii spółki – mówi Grzegorz Grabowicz, członek zarządu i CFO Mabion S.A.

Z perspektywy operacyjnej priorytetami spółki są: koncentracja na skutecznym transferze technologii produkcji antygenu do NVX-CoV2373, kandydata na szczepionkę przeciw COVID-19 firmy Novavax, a następnie przeprowadzenie prób technicznych procesu w skali komercyjnej oraz kontynuacja działań zmierzających do zarejestrowania flagowego produktu spółki, czyli MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków (EMA), w tym w szczególności przeprowadzenia pomostowego badania klinicznego we wskazaniu RZS. Bliska współpraca z Novavax otworzy spółce Mabion drogę do włączenia się w łańcuch produkcyjnyw zakresie komercyjnego wytwarzania substancji czynnej w procesie produkcji kandydata na szczepionkę przeciw COVID-19 firmy Novavax. Mabion szacuje, że pierwszy etap współpracy z Novavax, polegający na transferze technologii i przeprowadzeniu produkcji serii technicznej i testowej, może zakończyć się w połowie tego roku. Produkcja szczepionki w pierwszym etapie zostanie sfinansowana w ramach bezzwrotnego wynagrodzenia, które Mabion otrzyma od Novavax w związku z pierwszym zamówieniem. Pomyślne zakończenie prób technicznych i testowych umożliwi rozpoczęcie szerszej współpracy w zakresie produkcji szczepionki w skali komercyjnej, z której Mabion może generować dodatni cashflow operacyjny w najbliższych latach.

– Sytuacja finansowa spółki będzie teraz znacznie bardziej stabilna i pozwoli na komfortowe prowadzenie działalności oraz planowanie i finansowanie dalszych kroków. To efekt naszej ciężkiej pracy i jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, że udało nam się doprowadzić do zdarzeń, które tak diametralnie zmieniają sytuację Mabionu. Tak jak komunikowaliśmy – przystępujemy do badania klinicznego MabionCD20 oraz kontynuujemy prace analityczne, dzięki którym uzyskamy zakres danych wymagany do złożenia aplikacji do regulatora. Łącznie na ten cel przeznaczymy w tym roku ok. 45 mln zł – mówi Adam Pietruszkiewicz, członek zarządu Mabion S.A.

W tym roku – mając na względzie planowaną współpracę z Novavax – Mabion będzie także inwestował w zwiększenie mocy produkcyjnych. W pierwszym etapie planowane jest podwojenie zdolności produkcyjnych poprzez doposażenie obecnego zakładu dwoma dodatkowymi bioreaktorami o objętości 2.500 L każdy oraz dodatkowymi innymi niezbędnymi maszynami i urządzeniami. Na ten cel spółka przeznaczy łącznie 35-40 mln zł. Kolejnym etapem zwiększenia mocy produkcyjnych jest rozpoczęcie budowy drugiego zakładu, czyli Mabion II, w którym docelowo w dłuższym terminie planowane jest ulokowanie kolejnych 12 bioreaktorów. – Sfinansowanie tych wymienionych działań będzie możliwe m.in. dzięki zdywersyfikowanym źródłom obejmującym wpływy z emisji akcji serii U, finansowanie dłużne ze strony PFR, udzielony spółce grant z programu sektorowego CBR na kwotę ok. 63 mln zł, a także wsparcie kredytowe z EBI. Nie bierzemy tu jeszcze pod uwagę dodatkowych dodatnich przepływów pieniężnych, jakie może przynieść komercyjny etap współpracy z Novavax, który potencjalnie może rozpocząć się w perspektywie ok. półrocza. Teraz będziemy dookreślać nasze plany dotyczące zakładanej emisji akcji serii V. Zależy nam, aby zapewnić spółce środki na ciągły rozwój, a jednocześnie ograniczyć rozwodnienie kapitału – dodaje Adam Pietruszkiewicz.

KOMENTARZE
Newsletter