Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Spadki Medicalgorithmics z powodu pandemii koronawirusa
Spadki Medicalgorithmics z powodu pandemii koronawirusa

Zarząd Medicalgorithmics S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 przekazał informację o wpływie pandemii COVID-19 na działalność, wyniki finansowe oraz płynność spółki i całej Grupy Kapitałowej. Zgodnie z przekazaną informacją o przewidywanym obniżeniu przychodów na rynku USA wywołanym przede wszystkim prawdopodobnym spadkiem liczby pacjentów korzystających z badań EKG przy użyciu technologii PocketECG, Zarząd Spółki informuje, iż firma odnotowuje spadek liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG na rynku USA.

 

Od dnia 16 marca do 12 kwietnia 2020 r. spółka zanotowała 43% spadek liczby rozpoczynanych sesji monitoringu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednocześnie Zarząd przewiduje, że taki negatywny trend może zostać podtrzymany w najbliższych tygodniach. Zmiana liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG będzie miała wpływ na liczbę wniosków o płatność od ubezpieczycieli, przy czym rzetelna ocena sytuacji będzie możliwa dopiero po uzyskaniu informacji na temat liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli w kolejnych miesiącach, o czym Zarząd Spółki będzie informować w comiesięcznych raportach bieżących jak dotychczas. Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z przewidywanym spadkiem przychodów spółka zależna Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC wystąpiła z wnioskiem o preferencyjną pożyczkę w ramach wsparcia „CARES Act” ustanowionego przez kongres USA. W ramach pożyczki Medi-Lynx pozyskała środki w wysokości 3,2 mln USD, które zgodnie z zapisami „CARES Act” zostaną wykorzystane do finansowania działalności operacyjnej, w tym głównie na finansowanie wynagrodzeń. Zgodnie z zapisami „CARES Act” część pożyczki, wydatkowana pod określonymi warunkami na wynagrodzenia pracowników, jest bezzwrotna. Pozostała część pożyczki zostanie spłacona w czasie 24 miesięcy i jest oprocentowana 0,98% w skali roku.

Dodatkowo w celu optymalnego wykorzystania czasu pracy osób zatrudnionych w spółkach Grupy Medicalgorithmics zmniejszone zostały wymiary podstawowego czasu pracy, co wiązać się będzie z mniejszymi wydatkami ponoszonymi na wynagrodzenia. Zarząd informuje, że wprowadzona zmiana ma charakter czasowy i wynika z dopasowania zapotrzebowania na wykonywaną pracę do obecnych warunków rynkowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, że mając na uwadze nietypowość obecnej sytuacji, a także jej dynamiczny rozwój, w tym wprowadzanie reglamentacyjnych regulacji prawnych, nie sposób obecnie określić faktycznego wpływu zaistniałej sytuacji na przyszłe funkcjonowanie rynku, a w tym na funkcjonowanie całej Grupy Kapitałowej, w tym samej spółki, oraz na jej przyszłe wyniki finansowe. W ocenie Zarządu, spadek liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG ma charakter przejściowy, a podjęte przez spółki z grupy Medicalgorithmics działania mają na celu zniwelowanie zagrożenia związanego z czasowym spadkiem przychodów, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości spółek do szybkiego przywrócenia pierwotnego ich potencjału

Źródła

Bankier.pl 

KOMENTARZE
Newsletter