Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
UWAGA! Formaldehyd zostanie zakazany!
Jak informuje Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Kosmetyków oraz Stałego Komitetu ds. Kosmetyków (AHWP) 17 listopada Komisja Europejska potwierdziła, że formaldehyd zostanie zakazany do stosowania we wszystkich kategoriach produktów kosmetycznych. Zakaz obejmie zarówno formaldehyd stosowany jako konserwant oraz formaldehyd stosowany w produktach do utwardzania paznokci.

 

 

Zakaz stosowania formaldehydu zostanie ustanowiony na mocy rozporządzenia dotyczącego CMR zmieniającego załączniki II-VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych. Na spotkaniu  AHWP projekt nie został przegłosowany. Głosowanie projektu odbędzie się prawdopodobnie na następnym spotkaniu AHWP (luty/marzec 2018 roku).

Jednocześnie Komisja poinformowała, że projekt rozporządzenia ustanawiający zakaz stosowania formaldehydu nie zawiera żadnego okresu przejściowego, a więc produkty kosmetyczne zawierające formaldehyd będą uważane za niezgodne z przepisami 20 dni po publikacji rozporządzenia.

Przypominamy, że formaldehyd został sklasyfikowany jako rakotwórczy kat. 1B zgodnie z rozporządzeniem Komisji 605/2014/WE (rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie CLP 1272/2008/WE). Od momentu klasyfikacji substancji jako CMR trwała procedura ustanowienia odstępstwa na wniosek sektora kosmetycznego, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 1223/2009/WE. W lipcu 2017 r. Komisja poinformowała, że z uwagi na obecność substancji alternatywnych nie jest możliwe wprowadzenie odstępstwa dla formaldehydu i substancja zostanie zakazana. 

PZPK od momentu rozpoczęcia procedury zwolnienia brał czynny udział w obronie dalszego stosowania formaldehydu. Natomiast jeżeli Komisja Europejska nie odstąpi od całkowitego zakazu stosowania formaldehydu, Związek apelował o ustanowienie terminów przejściowych dla wprowadzenia zakazu.

Mimo działań Związku oraz sektora kosmetycznego, Komisja poinformowała, że z uwagi na dostępność substancji alternatywnych formaldehyd zostanie zakazany do stosowania w produktach kosmetycznych. Nie zostaną ustanowiono żadne terminy przejściowe, gdyż w ocenie działu prawnego Komisji byłoby to niezgodne z zapisami artykułu 15 rozporządzenia 1223/2009.

 

Źródło: Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

KOMENTARZE
Newsletter