Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ready for CLP!?
CLP to rozporządzenie podejmujące temat klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin, Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008, weszło w życie w dniu 20 stycznia 2009., ale nowe wymagania dla mieszanin obowiązywać będą od 1 czerwca 2015 r..

Obrót substancjami i mieszaninami związany jest zarówno z rynkiem wewnętrznym, jak
i ogólnoświatowym. W celu ułatwienia globalnego transferu handlowego przy jednoczesnym przeciwdziałaniu zagrożeniom zdrowia ludzkiego oraz ochronie środowiska, opracowano ujednolicone kryteria klasyfikacji i oznakowania. Powstawały z inicjatywny Organizacji Narodów Zjednoczonych system nazwano Globalnym, Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS).

Ustalenie, czy dana substancja lub mieszanina wykazuje właściwości pozwalające zaklasyfikować ją jako stwarzającą zagrożenie stanowi główne założenie CLP. Zagrożenie szkodliwym działaniem substancji lub też mieszaniny, zależy od jej specyficznych właściwości. Właściwości te powinny obejmować zarówno zagrożenia wynikające z właściwości fizycznych jak i zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. .

Rozporządzenie CLP jest prawnie wiążące we wszystkich państwach członkowskich i dotyczy producentów, importerów, użytkowników lub dystrybutorów substancji chemicznych lub mieszanin.

Od dnia 1 czerwca CLP zastępuje DPD w zakresie klasyfikacji, oznakowania i pakowania mieszanin, wraz z poniższymi wytycznymi:

  • substancje  muszą być klasyfikowane wyłącznie zgodnie z przepisami CLP
  • mieszaniny muszą być klasyfikowane, oznakowane i pakowane wyłącznie zgodnie
    z przepisami CLP
  • mieszaniny już zaklasyfikowane, oznakowane i opakowane zgodnie z DPD oraz wprowadzone do obrotu (tj. „na półkach") przed dniem 1 czerwca 2015 r., będą musiały być ponownie oznakowane i opakowane w terminie do 1 czerwca 2017 r.

KOMENTARZE
Newsletter