Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Produkcja kosmetyków według normy ISO 22716
Produkcja kosmetyków według normy ISO 22716
Każdy zakład produkcyjny ma wdrożony swój system zarządzania jakością. Główną normą opisującą ogólnie przyjęte zasady dotyczące produkcji kosmetyków jest norma EN ISO 22716:2007. Opiera się ona głównie na zachowaniu odpowiedniej jakości produkowanego wyrobu oraz wszelkich zasad czystości, higieny i bezpieczeństwa.

 

 

 

Cele i zasady normy ISO 22716

Główne cele produkcji opierającej się na zasadach zgodnych z normą EN ISO 22716:2007 to: zapewnienie zgodności produktu z opracowaną specyfikacją, zapewnienie jednorodności partii, eliminowanie ryzyka wymieszania się wyprodukowanych partii, zapewnienie identyfikowalności partii. Norma opiera się na ogólnie przyjętych zasadach „5P”. Są to: Pracownicy, Produkty, Pomieszczenia i wyposażenie, Procedury, Procesy. Są to główne zasady normy, które powinny być opisane w GMP zakładu. GMP, czyli zasady Dobrych Praktyk Produkcyjnych, to zbiór działań poprawiających skuteczność, efektywność i stabilność wytwórcy oraz zabezpieczających go przed błędami i stratami. Jeśli chodzi o personel – najważniejsze, aby posiadał wiedzę z zakresu produkcji, kontrolowania i innych procesów obowiązujących w zakładzie zgodnie z określoną jakością. Pracownicy powinni znać swój zakres obowiązków i miejsce w hierarchii pracowników. Powinni być przeszkoleni w zakresie zachowywania ustalonego programu, higieny i czystości w zakładzie. Pomieszczenia powinny być tak zaprojektowane i używane, aby zapewnić czystość i jakość produktu oraz aby łatwy był przepływ półproduktów i produktów gotowych. Wyposażenie również powinno być eksploatowane tak, aby łatwe było zachowanie go w czystości. Powinny być wdrożone procedury mówiące o nadzorze nad aparaturą. Każdy proces w zakładzie powinny opisywać odpowiednie procedury. Procesy produkcyjne powinny przebiegać zgodnie z ustalonymi procedurami. Surowce i materiały opakowaniowe powinny spełniać wszystkie kryteria akceptowalności.

 

Audity wewnętrzne

Monitorowanie przebiegu wdrażania systemu powinno być przeprowadzane regularnie poprzez audity wewnętrzne i ewentualne wprowadzanie działań korygujących w przypadku wystąpienia niezgodności. Funkcjonujący w zakładzie system ISO powinien być poparty dokumentacją, którą organizacja wprowadza według własnych zasad. System dokumentacji powinien zawierać wszystkie informacje dotyczące działań nawiązujących do wdrożenia i utrzymania systemu. Z definicji auditu wynika, iż jest to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania obiektywnego dowodu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. Dobrze przeprowadzony audit wymaga odpowiedniego przygotowania. Obejmuje ono przegląd dokumentów odniesienia oraz opracowanie listy pytań kontrolnych. Sam audit obejmuje trzy etapy: spotkanie otwierające, badanie audytowe, spotkanie zamykające. Dobry audytor powinien być obiektywny, kompetentny, dojrzały, wiarygodny. Powinien potrafić umiejętnie wyrażać myśli, w jasny sposób prowadzić rozmowę oraz wykazywać wysoki poziom kultury osobistej. Audit ma na celu weryfikację zgodności wdrożenia i utrzymywania systemu, a nie dokumentowanie niezgodności. Kiedy jednak taka niezgodność przytrafi się podczas auditu, powinna być odpowiednio udokumentowana. Każda niezgodność to niespełnienie wymagania, więc jeśli audytor nie jest w stanie udokumentować wymagania, nie może udokumentować niezgodności. Zapis dokumentujący niezgodność może być odniesieniem do określonego punktu normy. Kolejnym etapem jest wyznaczenie korekcji i działań korygujących z określonymi priorytetami, ramami czasowymi oraz osobami odpowiedzialnymi. Podczas auditu powinny też być wskazane obszary do doskonalenia w organizacji.

 

Ciągłe doskonalenie

Głównym założeniem normy jest ciągłe wprowadzanie zmian mających na celu doskonalenie skuteczności systemu zarządzania. W tym celu należy posługiwać się: polityką jakości, założonymi celami jakościowymi, wynikami auditów, analizą danych, działaniami korygującymi, działaniami zapobiegawczymi, przeglądami zarządzania.

KOMENTARZE
news

<Sierpień 2020>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
4
5
6
Newsletter