Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Kształcenie, rozwój, profesjonalizm – Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Kształcenie, rozwój, profesjonalizm – Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Rynek kosmetyczny i szeroko rozumiana branża Beauty to dziś jedne z najdynamiczniej rozwijających się sektorów – zarówno w zakresie funkcjonowania wielu firm, jak i każdego z nas jako użytkownika kosmetyków. Aby rozwój ten mógł przynosić spodziewane korzyści marketingowe oraz spełniać oczekiwania coraz bardziej wymagającego konsumenta, wytwarzanie, produkcja i obrót kosmetykami powinny iść w parze z rozwojem odpowiedniego zaplecza naukowego i dydaktyczno-edukacyjnego oraz współpracy przedsiębiorców i firm z uczelniami wyższymi. Takie właśnie możliwości i gwarancje daje Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

 

Zgodnie z rekomendacjami i prognozami zawartymi np. w raporcie o stanie branży kosmetycznej, opracowanym przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego o sukcesie polskich kosmetyków decyduje m.in. kapitał ludzki, a wykształcone kadry są mocnym atutem branży, która powinna inwestować w rozwój współpracy z uczelniami wyższymi. W trendy te wpisuje się działalność Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia – uczelni, której misją jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby rozwoju gospodarczego i społecznego. Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych na uczelni kierunkach jest osiągnięcie przez absolwenta zakładanych efektów kształcenia w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, które dadzą gwarancję ich wykorzystania w praktyce.

 

Kształcenie w WSIiZ

W czasach dynamicznie rozwijającej się gospodarki i wielu gałęzi przemysłu oraz rosnących wymagań dotyczących gotowych produktów konsumenckich, takich jak preparaty kosmetyczne, leki, żywność i inne, jak też składników i surowców wykorzystywanych do ich produkcji i wytwarzania bardzo istotną kwestią wydaje się zwrócenie uwagi na konieczność posiadania odpowiedniej, specjalistycznej wiedzy w zakresie i z obszaru szeroko rozumianych nauk chemicznych i nauk o zdrowiu.

W ramach uczelni funkcjonują dwa wydziały: Wydział Nauk o Zdrowiu i Wydział Inżynierii. Pierwszym kierunkiem studiów prowadzonym przez uczelnię była kosmetologia, potem dietetyka, które wpisują się w obszar nauk o zdrowiu. Obecnie kształcimy na kierunkach: kosmetologia (studia I i II stopnia), chemia kosmetyczna (studia inżynierskie I stopnia), dietetyka (studia I stopnia). W ramach studiów podyplomowych kształcenie specjalistyczne, profilowane jest realizowane na kierunkach: dietetyka sportowa, kosmetologia bioestetyczna, technologia produkcji kosmetyków, trychologia kosmetologiczna.

W ramach wszystkich kierunków studiów oferujemy ciekawe, innowacyjne i unikatowe specjalności, jak np. dietetyka kliniczna, dietetyka stosowana, kosmetologia kliniczna, trychologia, podologia czy manager produktu kosmetycznego. Warto zaznaczyć, że kształcenie na kierunku chemia kosmetyczna pozwala studentom na wykształcenie cennych dziś i pożądanych umiejętności i kompetencji inżynierskich.

 

Misja

Programy kształcenia dają absolwentom wielokierunkową i szerokozakresową branżową wiedzę i możliwość różnych ścieżek rozwoju oraz uczestnictwa w aktywności naukowej i zawodowej, w tym prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach zajęć prowadzonych na poszczególnych kierunkach wykładane są przedmioty z zakresu modułów kształcenia ogólnego, podstawowego oraz kierunkowego. Dodatkowo studenci sami wybierają przedmioty z zakresu modułów fakultatywnych. Pozwala im to zdobyć wiedzę przekrojową – od treści podstawowych, po kierunkowe i zaawansowane.

Atutem uczelni jest m.in. wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, którą w większości stanowią pracownicy o bogatym doświadczeniu praktycznym w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk chemicznych. To także znakomita baza lokalowa zlokalizowana w doskonale skomunikowanej części Warszawy. W nowoczesnym budynku znajdują się sale wykładowe, pracownie specjalistyczne – chemii, receptury chemicznej, technologii kosmetyku, receptury kosmetycznej, toksykologii, chemii żywności oraz pracownie do praktycznej nauki zawodu – kosmetologiczna, podologiczna, wizażu, anatomii, fizjologii wysiłku, dietetyki oraz baza pomieszczeń socjalnych.

 

Chemia kosmetyczna

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku chemia kosmetyczna jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w obszarach zainteresowania współczesnego przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców. Nauczanie prowadzone w ścisłej korelacji z interesariuszami ukierunkowane jest na osiągnięcie przez absolwenta wysokiego poziomu wiedzy praktycznej oraz zdobycie umiejętności praktycznych z dziedziny nauk chemicznych zarówno w zakresie ogólnym, podstawowym (m.in. chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii analitycznej, biochemii, technologii), jak i rozszerzonym, kierunkowym (m.in. materiałoznawstwa, towaroznawstwa, fizykochemii, nanotechnologii itp.), odpowiadając tym samym na dynamikę zmian sektora żywnościowego w Polsce i Europie oraz potrzeby środowiska, społeczeństwa i otoczenia biznesowego.

Kierunek Chemia kosmetyczna pozwala Studentom na zdobywanie wiedzy o składzie surowców, produktów i preparatów kosmetycznych, daje szansę poznać metody wytwarzania, syntezy, analizy i wykorzystania związków chemicznych w przemyśle kosmetycznym. Kształcąc na kierunku Chemia kosmetyczna, skupiamy się przede wszystkim na praktycznym przygotowaniu do zawodu (praca w laboratoriach, instytutach badawczych, firmach produkujących i przetwarzających surowce kosmetyczne i kosmetyki, chemiczne dodatki kosmetyków, opakowania), czemu służyć mają rozbudowane praktyki studenckie w ramach studiów – 360 h (120 h po każdym roku studiów). Duża ilość praktyk (możliwa dzięki podejmowanej przez uczelnię szerokozakresowej współpracy z otoczeniem zewnętrznym – przedsiębiorstwami, zakładami i instytucjami z branży) oraz bogaty program nauczania gwarantuje odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu i pozwala na uzyskanie odpowiednich kompetencji inżynierskich.

 

Współpraca naukowo-badawcza i marketingowa z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Szczególną misją uczelni jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy określeniu i realizacji zadań w oparciu o filozofię Total Quality Management. Koncepcja kształcenia przyjęta w WSIiZ uwzględnia dynamikę zmian zachodzących we współczesnym świecie, skutkującą wzrostem zapotrzebowania na kadrę zdolną do wykonywania najbardziej poszukiwanych zawodów. Uczelnia dąży do tego, by tworzone i prowadzone przez nią programy kształcenia odpowiadały nowoczesnej koncepcji kształcenia zakładającej lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy uczelni.

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym, w tym przedsiębiorcami i firmami w zakresie wspólnych projektów naukowo-badawczych i marketingowych, obejmuje możliwość szeroko rozumianych konsultacji i współrealizacji projektów z dziedziny nauk chemicznych, nauk o zdrowiu, branży Beauty, ale też inżynierii i technologii. Może to dotyczyć wytwarzania, działania i badania właściwości związków i surowców o aktywności biologicznej, które mogą mieć zastosowanie np. w preparatach kosmetycznych, ale też w żywności i suplementach diety.

Uczelnia organizuje wiele cyklicznych konferencji branżowych, a do udziału w nich, oprócz naukowców i jednostek akademickich, zapraszani są przedsiębiorcy i firmy, które prezentują swoją ofertę i produkty w ramach stoisk wystawienniczych.

Poprzez podpisane przez uczelnię umowy o współpracy z bardzo wieloma instytucjami i podmiotami, wśród których są liczne przedsiębiorstwa branżowe i firmy, które przyjmują studentów na praktyki i staże oraz funkcjonujące przy wydziałach uczelni Rady Pracodawców (organy, które pełnią funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz uczelni), WSIiZ zapewnia wysoki poziom kształcenia, dopasowany do potrzeb i wymogów współczesnego rynku pracy, tak aby absolwenci mieli szanse zdobyć zatrudnienie.

 

Pracodawcy – współpraca z Biurem Karier

Biuro Karier to element łączący świat nauki ze światem biznesu, czyli z rynkiem pracy. Misją Biura w tym zakresie jest: pozyskiwanie od pracodawców ofert pracy oraz stażów zawodowych, tworzenie baz danych studentów/absolwentów oraz pracodawców, w celu wybrania osób spełniających wymagania danego przedsiębiorstwa, organizowanie spotkań studentów i absolwentów z pracodawcami (konferencje, seminaria, prezentacje pracodawców na terenie uczelni). Pracodawcy mogą podjąć z funkcjonującym na Uczelni Biurem Karier zarówno współpracę jednorazową (wspólna organizacja konkretnego przedsięwzięcia), jak i długofalową. Wszystko jest zależne od danego przedsiębiorstwa i jego aktualnych potrzeb. Do zadań Biura Karier należy: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy i staży zawodowych, prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy, pomoc pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe. Oferty pracy są udostępniane w siedzibie Biura Karier, publikowane za pośrednictwem Internetu, rozmieszczane na tablicach informacyjnych itp. Biuro prowadzi bazę współpracujących z nim pracodawców, co pozwala na śledzenie sytuacji na rynku pracy, obserwację zmian zachodzących w kwestiach zatrudniania pracowników oraz nowych trendów pojawiających się na rynku pracy.

Kształcąc się w WSIiZ, studenci czerpią specjalistyczną wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach, co w połączeniu z wiedzą praktyczną zdobyta w trakcie praktyk, daje znakomite rezultaty i pozwala wykształcić dobrze przygotowanych pracowników.

KOMENTARZE
Newsletter