Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Beauty Innovations 2017 - Przemysł kosmetyczny a obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH
Rozporządzenie REACH funkcjonuje na rynku Unii Europejskiej już 10 lat. Jednak ze względu na jego specyfikę i ciągłe zmiany w przepisach przedsiębiorcy wciąż mają wiele wątpliwości dotyczących obowiązków nakładanych na nich. Czy przemysł kosmetyczny też podlega pod te regulacje?

 

REACH dotyczy wszystkich substancji, mieszanin i wyrobów chemicznych obecnych na terenie Unii Europejskiej. Przepisy są tak skonstruowane że swoim zasięgiem obejmują nie tylko przemysł chemiczny ale wszystkie inne branże pokrewne, a nawet w wielu wypadkach produkty bardzo dalekie od chemii. Szeroko rozumiane kosmetyki i surowce stosowane do ich produkcji, mimo iż regulowane odrębnymi przepisami, również w pewnym stopniu podlegają pod wymogi rozporządzenia REACH.

Przy określaniu konkretnych wymagań dla danego przedsiębiorstwa duże znaczenie ma właściwe określenie naszej funkcji w tzw. łańcuchu dostaw. Jako producent kosmetyków możemy być dalszym użytkownikiem (produkujemy kosmetyki na bazie surowców z UE) lub importerem (importujemy surowce do produkcji lub gotowe kosmetyki). W nieznacznych przypadkach możemy być także producentem substancji (jeśli sami produkujemy surowce kosmetyczne lub wprowadzamy kosmetyk-substancje). W zależności od naszej funkcji możemy mieć różne obowiązki związane z REACH.

Rejestracja i ocena

Standardowym wymogiem rozporządzenia REACH jest rejestracja substancji produkowanych lub importowanych na teren UE w ilości co najmniej 1 tony/rok przez danego przedsiębiorcę. Kosmetyki jako mieszaniny nie wymagają powyższej rejestracji ale zarejestrować należy wszystkie surowce stosowane do produkcji (o ile nie podlegają one pod jakieś wyłączenie, jak np. substancje pochodzenia naturalnego). W przypadku zakupu wszystkich surowców na ternie Unii Europejskiej za rejestracje odpowiadają dostawcy. Producenci kosmetyków powinni jedynie zweryfikować czy ich dostawcy spełniają wymagania rozporządzenia i czy dostarczane im produkty są legalnie wprowadzane na rynek Unii Europejskiej. W przypadku importu gotowych kosmetyków lub surowców kosmetycznych komponenty te trzeba zarejestrować.

Podobne zasady odnoszą się do obowiązku oceny, który jest ściśle związany z rejestracją.

Komunikacja w łańcuchu dostaw

Kosmetyki w stanie gotowym całkowicie wyłączone są z obowiązków wynikających z komunikacji w łańcuchu dostaw zgodnie z REACH co oznacza że nie wymaga się przygotowywania dla nich karty charakterystyki czy informacji dla mieszanin/substancji niestwarzających zagrożenia. Warto zwrócić uwagę, że wyłączenie to dotyczy wyłącznie produktów gotowych a nie surowców do produkcji kosmetyków.

Zakazy i ograniczenia

REACH wprowadza liczne zakazy i ograniczenia dla poszczególnych substancji i mieszanin wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej wymienione w zał. XVII rozporządzenia. Kosmetyki są wyłączne z tego obowiązku w odniesieniu do ograniczeń przeciwdziałających ryzyku dla zdrowia człowieka, które objęte jest zakresem dyrektywy kosmetycznej (76/768/EWG).

Zezwolenia

Dla substancji szczególnie niebezpiecznych REACH wprowadził system uzyskiwania zezwoleń na ich stosowanie. Uzyskanie takiego zezwolenia wiąże się z dużym nakładem finansowym i podobnie dużym wysiłkiem związanym z samym przygotowaniem dokumentacji. Podobnie jak w przypadku zakazów i ograniczeń mamy tu wyłączenie dla substancji wchodzących w skład kosmetyków o ile zostały one zaklasyfikowane do obowiązku zezwoleń ze względu na ich działanie rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość kat. 1A lub 1B lub inne właściwości wyłącznie z powodu zagrożeń, jakie stwarzają dla zdrowia człowieka.

Anna Królak, Starszy specjalista ds. REACH i CLP
THETA Doradztwo Techniczne


 

Więcej na temat REACH & CLP będzie można dowiedzieć się podczas Beauty Innovations 2017. Każdy uczestnik tego wydarzenia będzie mógł skorzystać z bezpłatnego punktu konsultacyjnego, który znajdować się będzie przy stoisku Theta Doradztwo Techniczne.
Podczas Konferencji będzie można uzyskać porady z zakresu

REACH & CLP - doradztwo w zakresie:

 1. rejestracji substancji

 2. zezwoleń

 3. ograniczeń i zakazów w obrocie chemikaliami

 4. kart charakterystyki i scenariuszy narażenia jako dokumentów w łańcuchu dostaw

 5. certyfikacji REACH

 6. klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin

 7. notyfikacja substancji

Ekspert:

Anna Królak – Starszy Specjalista ds. REACH i CLP / Senior Expert in REACH & CLP

 

KOSMETYKI – doradztwo w zakresie:

 1. wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych

 2. legislacji składnikowej

 3. etykietowania

 4. stosowanych oświadczeń marketingowych

 5. notyfikacji produktów kosmetycznych na portalu CPNP

 6. sporządzania dokumentacji dotyczącej gotowych produktów kosmetycznych

 7. kart charakterystyki surowców kosmetycznych

Ekspert:

Marta Kuberska-Maciejewska – Starszy Specjalista ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków / Senior Expert in Safety Assessment of Cosmetics

Michalina Świerczyńska – Specjalista ds. Niebezpiecznych Produktów Chemicznych i Kosmetyków / Expert in Hazardous Chemicals and Cosmetics

 

Już teraz zachęcamy do rejestracji na Konferencję, która odbędzie się 23 maja w hotelu Double Tree by Hilton w Łodzi.
Więcej informacji na stronie: www.konferencja.biotechnologia.pl


 


 


 

 

KOMENTARZE
Newsletter