Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Założenia kierunków zmian w systemie refundacji leków w Polsce
11.01.2005
1. W dniu 10 stycznia 2005 r. Minister Zdrowia skierował do konsultacji społecznych i debaty publicznej dokument pt. Założenia kierunków zmian w systemie refundacji leków tezy do dyskusji przygotowany przez Grupę Ekspercką ds. Zmian w Systemie Refundacji przy Departamencie Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia. W lutym br. zostanie opracowany projekt zmian ustawowych uwzględniający wyniki konsultacji społecznych. 2. Dokument przedstawia propozycje zmian systemowych w zakresie refundacji leków, uwzględniające m.in. zgłaszane postulaty oraz wnioski wynikające z raportów kontroli prowadzonych przez NIK. 3. Główne problemy związane z refundacją leków w Polsce to m. in: a. brak jednolitego i przejrzystego systemu refundacji, b. nie wprowadzanie nowoczesnych leków innowacyjnych na listy leków refundowanych, c. niewystarczające oparcie decyzji refundacyjnych na wnioskach z badań naukowych i analiz (m.in. analiz farmakoekonomicznych i wpływu na wielkość refundacji ze środków publicznych), d. brak upowszechnionej i przystępnej informacji o lekach refundowanych autoryzowanej przez Ministerstwo Zdrowia, e. niewystarczający monitoring ordynacji lekarskiej. 4. Proponowane zmiany systemowe obejmują m. in.: a. ujęcie w jednej ustawie regulacji dotyczących refundacji leków oraz zmniejszenie liczby aktów wykonawczych, b. wprowadzenie dwóch kategorii leków refundowanych: - leki ogólnego stosowania (obejmujące dotychczasowe leki podstawowe i uzupełniające ordynowane na zasadach dotychczasowych), - leki specjalistycznego stosowania (obejmujące gł. kosztowne leki innowacyjne z określeniem kryteriów medycznych oraz warunków ordynacji, w których lek podlegałby refundacji; utworzenie odpowiednich krajowych rejestrów pacjentów), c. częste aktualizacje list refundacyjnych d. powołanie 16-osobowej Komisji Refundacyjnej - organu doradczego Ministra Zdrowia przygotowującego rekomendację decyzji refundacyjnych Ministra zgodnie z przejrzystymi procedurami; połowę składu Komisji stanowić będą eksperci powołani na 5-letnią kadencję; Komisja zastąpi międzyresortowy Zespołu do spraw Gospodarki Lekami, e. wprowadzenie obiektywnych i weryfikowalnych kryteriów podejmowania decyzji refundacyjnych i podawanie do publicznej wiadomości ich uzasadnienia, f. wprowadzenie jawnych rejestrów korzyści dla członków Komisji i angażowanych ekspertów, g. udostępnianie aktualnej informacji o leku, m.in. poprzez wydawanie przewodnika terapeutycznego. Założenia kierunków zmian w systemie refundacji leków tezy do dyskusji Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 30 stycznia 2005 roku. Uwagi można przesyłać na adres: Departament Polityki Lekowej ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa lub pocztą elektroniczną j.olszewska@mz.gov.pl n.wilk@mz.gov.pl

Grupa Ekspercka ds. Zmian w Systemie Refundacji przy Departamencie Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia
KOMENTARZE
news

<Maj 2024>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter