Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Kontrola NIK: Centra onkologii korzystają z niecertyfikowanych radiofarmaceutyków!
Kontrola NIK: Centra onkologii korzystają z niecertyfikowanych radiofarmaceutyków!
Najwyższa Izba Kontroli podaje, że publiczne ośrodki zdrowia, które skontrolowała, realizowały świadczenia z wykorzystaniem wyprodukowanych przez siebie radiofarmaceutyków (preparaty do diagnostyki nowotworowej PET), które nie były dopuszczone do obrotu. Łączna wartość zrealizowanych świadczeń z ich wykorzystaniem wyniosła co najmniej 295 mln zł. To środki, które szpitale otrzymały od poszczególnych oddziałów NFZ. Minister zdrowia, mimo akceptacji ustaleń NIK, nie podjął do tej pory skutecznych działań, aby ten stan rzeczy naprawić. Wcześniej nie kontrolował postępu prac, nie reagował na opóźnienia i nie przeciwdziałał nielegalnej produkcji…

Decyzję o uruchomieniu w podmiotach publicznych krajowej produkcji radiofarmaceutyków minister zdrowia podjął w 2005 r. Miało to przyczynić się do uniezależnienia od dostaw z zagranicy. Przewidywano również obniżenie cen radiofarmaceutyków, co z kolei miało doprowadzić do wygenerowania oszczędności, które finansowałyby większą liczbę badań. Jak określono w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych, produkcja radiofarmaceutyków miała zostać uruchomiona do końca 2011 r., a ich cena miała być niższa od tych kupowanych za granicą. Tymczasem, jak wskazuje NIK, są one droższe od radiofarmaceutyków sprowadzanych z zagranicy lub produkowanych przez prywatnych wytwórców w kraju. Na inwestycje związane z uruchomieniem produkcji radiofarmaceutyków FDG (stosowanych najczęściej w diagnostyce PET), resort zdrowia wydał ponad 24 mln zł, a samorządy prawie 9 mln zł. W ocenie NIK środków tych nie wykorzystano efektywnie i nie osiągnięto żadnego z zakładanych celów.

Ponadto Izba wskazuje, że z 5 ośrodków objętych finansowanym przez MZ programem budowy sieci ośrodków PET i uruchomienia produkcji radiofarmaceutyków – tylko w jednym – Centrum Onkologii w Łodzi, inwestycje były przygotowane i przeprowadzone rzetelnie. W pozostałych przypadkach (Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Centrum Onkologii w Gliwicach, Uniwersytet Warszawski, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi) produkcję uruchomiono z opóźnieniem, a nakłady były wyższe, niż planowano. Przykładowo, w Centrum Onkologii w Bydgoszczy ze względu na złe przygotowanie przedsięwzięcia pod względem projektowym, niezbędna była zmiana koncepcji realizacji inwestycji. Dlatego jej zakończenie zostało opóźnione o kilka lat oraz przekroczono wielkość pierwotnie planowanych kosztów – z 4 mln zł do 8,5 mln zł. Podobna sytuacja miała miejsce w Centrum Onkologii w Gliwicach. W wyniku wprowadzania wielu zmian inwestycję zakończono z opóźnieniem i przekroczeniem o ponad 20 mln zł planowanych kosztów. Uruchomienie produkcji radiofarmaceutyków miało kosztować ok. 42 mln zł, a wydano ponad 63 mln zł.

NIK dodatkowo zlecił kontrolę Głównej Inspekcji Farmaceutycznej, która tylko potwierdziła ustalenia kontrolerów Izby. Jak stwierdza GIF, obowiązujące w Polsce przepisy regulujące udzielanie świadczeń medycznych i rynek farmaceutyczny, co do zasady nie przewidują możliwości stosowania produktów leczniczych na tzw. potrzeby własne podmiotów je produkujących z pominięciem uzyskania odpowiednich zezwoleń. Ponadto NIK stanowczo podkreśla, że posługiwanie się w trakcie badań diagnostycznych produktami leczniczymi nieobjętymi zezwoleniem na wytwarzanie i pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu może generować ryzyko, że przeprowadzone badania diagnostyczne nie będą spełniać wymogów jakościowych i nie będą w pełni wiarygodne.

W wyniku kontroli NIK wystąpił do ministra zdrowia z wnioskiem o wprowadzenie systemowych rozwiązań ukierunkowanych na doprowadzenie do sytuacji, w której badania diagnostyczne pozytonowej tomografii emisyjnej przeprowadzane będą w sposób legalny, z zachowaniem praw pacjentów i w sposób zapewniający im bezpieczeństwo. Tym samym środki publiczne wydatkowane przez NFZ na diagnostykę PET służyć będą wyłącznie finansowaniu świadczeń zdrowotnych udzielanych w sposób zgodny z prawem. Pełny raport NIK dostępny jest TUTAJ.

 

Źródło: NIK

Autor: Paulina Skiba

KOMENTARZE
Newsletter