Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Akcjonariusze Celon Pharma S.A. zadecydują m.in. o możliwości pozyskania ok. 160 mln euro z emisji 13 mln akcji
Akcjonariusze Celon Pharma S.A. zadecydują m.in. o możliwości pozyskania ok. 160 mln euro z

Akcjonariusze Celon Pharma S.A. 15 lutego 2021 r. zadecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję nowych akcji. Intencją zarządu jest pozyskanie kwoty ok. 160 mln euro z emisji 13 mln akcji. Przedmiotem decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie również głosowanie nad wprowadzeniem programów motywacyjnych dla pracowników oraz przejście na międzynarodowe standardy rachunkowości.

 

 

Emisja nowych akcji

Pozytywna decyzja akcjonariuszy po głosowaniu na NWZA umożliwi wyemitowanie spółce łącznie do 15 mln akcji, lecz zarząd, w ramach przyznanego upoważnienia, zamierza zaoferować tylko 13 mln akcji w transzy podstawowej, a pozostałe 2 mln akcji w transzy dodatkowej zostanie wyemitowane jedynie w sytuacji dużego popytu. Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, z jednoczesnym przyznaniem prawa pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 1% kapitału zakładowego. Intencją zarządu jest pozyskanie co najmniej ok. 160 mln euro z emisji 13 mln akcji. Podjęta przez NWZA decyzja upoważni zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w ciągu trzech lat od chwili rejestracji zmian w statucie spółki. Spółka zamierza przeznaczyć środki z emisji głównie na program intensywnego rozwoju projektów innowacyjnych.

Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A., mówi: – Przed nami lata intensywnego rozwoju w segmencie leków innowacyjnych. Oprócz kolejnych projektów, planowanych w rozwoju klinicznym, które chcemy sfinansować do fazy II POC w ciągu kolejnych 5 lat, dla wybranych wskazań specjalistycznych chcemy mieć możliwość zakupu licencji technologicznych oraz finansowania rozwoju naszych projektów w III fazie. To pociąga za sobą rozbudowę mocy wytwórczych na potrzeby badań klinicznych, ale i sieci sprzedażowej poza granicami Polski. Poza emisją akcji do finansowania tych planów posłużą nam także bezzwrotne dofinansowania (granty), płatności z komercjalizacji obecnie najbardziej zaawansowanych projektów innowacyjnych, jak również wpływy z bieżącego biznesu generycznego.

 

Programy motywacyjne

Zgodnie ze wstępnymi założeniami programy będą skierowane do pracowników, osób o kluczowym znaczeniu dla spółki oraz członków zarządu, z wyjątkiem dr. Macieja Wieczorka. Obejmą one 200 tys. akcji (0,44/0,34%) rocznie, w ciągu 10 lat. Warunki objęcia akcji w ramach programu będą ustalane indywidualnie na podstawie celów związanych z zakresem obowiązków (przez Radę Nadzorczą dla członków zarządu i przez zarząd dla pracowników). Cena emisyjna akcji objętej programami motywacyjnymi będzie miała wartość nominalną, z opcją podwyższenia, gdy indywidualne cele osób uprawnionych będą oparte o wzrost wartości akcji na giełdzie.

Dr Maciej Wieczorek komentuje: – O wprowadzeniu programów motywacyjnych dyskutowaliśmy już od momentu IPO. Obecnie, mając na uwadze nasz rozwój biznesowy i organizacyjny, a przede wszystkim cele, które stawiamy sobie zarówno w segmencie innowacyjnym, jak i generycznym, jesteśmy w pełni gotowi na ich uruchomienie. Połączenie wzrostu wartości spółki z pracą dobrze zmotywowanego zespołu jest rozwiązaniem naturalnym dla spółek w sektorze LifeScience, stosowanym na całym świecie.

 

Zmiana standardów rachunkowości

Spółka zamierza również zmienić standardy rachunkowości na międzynarodowe standardy rachunkowości (MSSF). Iwona Giedronowicz, Dyrektor Finansowa, Członek Zarządu Celon Pharma S.A., tłumaczy: – Jest to w dużej mierze odpowiedź na oczekiwania naszych akcjonariuszy, ale również przejście na standardy powszechnie stosowane w branżach związanych z rozwojem projektów innowacyjnych. Wraz z tymi zmianami zaplanowaliśmy szereg działań edukacyjno-informacyjnych dla inwestorów, które pozwolą dokładnie zrozumieć charakter i zasadność wprowadzanych zmian, a także na bieżąco rozwiewać wszystkie wątpliwości. Dodatkowo wraz z nowymi standardami wprowadzamy podział naszej sprawozdawczości finansowej na dwa segmenty: na działalność operacyjną (biznes generyczny) i działalność badawczo-rozwojową.

Nowe standardy rachunkowości (MSSF) będą obowiązywać od sprawozdania za Q1 2021 r. Spółka udostępni sprawozdanie finansowe za 2020 r. w obu standardach rachunkowości (PSR i MSSF), jak również dla celów porównawczych – historycznie sprawozdania finansowe za 2018 i 2019 r. w MSSF.

Źródła

Fot. Materiały prasowre Celon Pharma

KOMENTARZE
Newsletter