Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
W Warszawie otwarto nowe laboratoria medycyny doświadczalnej
Niespełna tydzień temu w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie odbyła się konferencja "Otwarcie Laboratoriów Centrum Medycyny Doświadczalnej", podczas której zaprezentowano nowe laboratoria.

W skład nowych pomieszczeń Centrum Medycyny Doświadczalnej wchodzą:

1.Środowiskowe Laboratorium Badań Toksykologicznych
2.Środowiskowe Laboratorium Syntez Chemicznych
3.Środowiskowe Laboratorium Hodowli Zwierząt Genetycznie Modyfikowanych
4.Środowiskowe Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt

 

Program konferencji obejmował przedstawienie poszczególnych nowych laboratoriów.  Na wstępie słowo zabrał  Prof.  Andrzej W.  Lipkowski, dyrektor Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. M Mossakowskiego PAN, który krótko przedstawił laboratoria CePT.

Laboratoria Centrum Medycyny Doświadczalnej znajdujące się w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN  wchodzą w skład Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), które zajmuje się naukami  biomedycznymi i biotechnologicznymi. Celem projektu jest utworzenie w Warszawie  ośrodka naukowego składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów badawczych, w których prowadzone będą badania dotyczące chorób cywilizacyjnych, w szczególności: chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych ze starzeniem się. Konsorcjum CePT tworzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny, który jest koordynatorem przedsięwzięcia, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Wysokich Ciśnień, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

 

Następnie Prof.  Paweł Grieb omówił  koncepcję i organizację laboratoriów.

Centrum Medycyny Doświadczalnej będzie ośrodkiem zajmującym się:

  • charakteryzowaniem i wytwarzaniem w skali pilotowej substancji (niskocząsteczkowych oraz peptydów) o potencjalnym zastosowaniu leczniczym – z przeznaczeniem do badań przedklinicznych i klinicznych;
  • badaniem wpływu tych substancji na komórki (in vitro) i organizmy (in vivo);
  • opracowywaniem nowych mediów diagnostycznych dla technik rezonansu magnetycznego i technik ultradźwiękowych
  • określaniem toksyczności i karcinogenności substancji chemicznych.

 

W dalszej części konferencji zaprezentowano poszczególne laboratoria.

 

Mgr Krzysztof Różycki przedstawił Środowiskowe Laboratorium Badań Toksykologicznych. Laboratorium badań toksykologicznych wykonywać będzie wysokospecjalistyczne analizy bezpieczeństwa przedklinicznego nowych leków i substancji chemicznych w zakresie wymagań objętych panelem toksykologii regulacyjnej - zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP). Posłużą do tych zabiegów  zwierzęta transgeniczne, w ocenach potencjału karcinogennego a także antykarcinogennego. Oddzielny temat badań ma dotyczyć toksyczności nanomateriałów.

Mgr Różyczki uzasadniał istotność laboratorium:” Rynek usług toksykologicznych w Polsce, w Europie i na Świecie jest bardzo rozwinięty. Poważne myślenie o znalezieniu na tym rynku miejsca dla naszego laboratorium wiązało się z określeniem „niszy” w której moglibyśmy być konkurencyjni, bądź nawet „bezkonkurencyjni”. O ile wykonywanie prostych badań toksykologicznych (typu wyznaczania LD50) jest oferowane zarówno w Europie, jak i w Polsce – to badania potencjału pro- bądź antykarcinogennego na modelach transgenicznych są usługą bardzo deficytową”

Środowiskowe Laboratorium Syntez Chemicznych zaprezentował Dr Piotr Kosson

Laboratorium będzie przeznaczone do otrzymywania w standardzie GMP (Good Manufacturing Practice) substancji do badań przedklinicznych i klinicznych oraz leków z grupy tzw. sierocych. Laboratorium będzie się specjalizowało w syntezie/oczyszczaniu biologicznie czynnych peptydów, peptydomimetyków i innych związków heterocyklicznych.

Dr Kosson uzasadniał istotność laboratorium: „Kluczowym wydarzeniem w opracowywaniu nowych substancji czynnych i nowych form farmaceutycznych jest rozpoczęcie badań toksykologicznych i/lub badań klinicznych 1 fazy – badania te wymagają stosunkowo dużych ilości substancji, których przygotowanie przekracza możliwości typowych laboratoriów naukowych. Ponadto w tym momencie niezbędne jest już wykonanie syntezy i oczyszczenia preparatu zgodnie ze standardami GMP. Usługi polegające na kontraktowej syntezie eksperymentalnych substancji biologicznie czynnych w standardzie GMP są dość trudno dostępne w skali światowej, a w Polsce będzie to jednostka unikalna”.

Środowiskowe Laboratorium Hodowli Zwierząt Genetycznie Modyfikowanych przedstawił także Dr Piotr Kosson. Laboratorium będzie zajmować się hodowlą zwierząt doświadczalnych genetycznie modyfikowanych.

Dr Kosson uzasadniał istotność laboratorium : „Prognozy dotyczące wykorzystywania zwierząt w badaniach biomedycznych wskazują, że udział zwierząt modyfikowanych genetycznie będzie w nadchodzących latach dynamicznie wzrastał (np. w Wielkiej Brytanii już w tej chwili wynosi 40%). Unowocześnienie sposobu działania zwierzętarni umożliwi rozwój hodowli zwierząt specjalnych dla potrzeb naszego instytutu, innych ośrodków z Kampusu Ochota, oraz innych odbiorców. Docelowo laboratorium uzyska dla swoich działań hodowlanych certyfikat GLP (Good Laboratory Practice)”.

Środowiskowe Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt zaprezentował Prof. Piotr Bogorodzki. Laboratorium jest wyposażone w tomograf rezonansu magnetycznego firmy Bruker, model Biospec 70/30USR o indukcji pola magnetycznego 7T. Aparat ten jest służy do badania zwierząt laboratoryjnych (przede wszystkim myszy i szczurów), ale umożliwia też badanie tkanek ex vivo czy próbek materiałów.

W trakcie konferencji wystąpiła także Mgr Olga Kuzawińska z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów  Medycznych i Produktów  Biobójczych, która zaprezentowała sposoby i procedury rejestracji produktów Leczniczych oraz Prof. Marek Langner z Lipid Systems sp.  z o.o, który omówił parametry farmakokinetyczne  złożonych postaci leków na przykładzie  liposomowej doksorubicyny.

 

Na zakończenie konferencji można było zwiedzieć nowopowstałe laboratoria w IMDIK PAN.

KOMENTARZE
Newsletter