Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Szkolenie: Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania
Bio-Tech Media zaprasza na szkolenie!
Auditor wewn�trzny zintegrowanego systemu zarz�dzania jako�ci�, �rodowiskiem oraz bezpiecze�stwem i higien� pracy wg ISO 9001, ISO 1401, PN-N/OHSAS 18001
10 marca 2015 r. | ��d�
GRUPA DOCELOWA: Pracownicy firm farmaceutycznych i kosmetycznych
PROGRAM SZKOLENIA: 1. Wymagania normy ISO 9001, 2. Wymagania normy ISO 14001, 3. Wymagania normy PN-N/OHSAS 18001...
FORMA SZKOLENIA: Wyk�ady oraz warsztaty.
CEL OG�LNY: 1. Zwi�kszenie kompetencji Uczestnika; 2. Pog��bienie wiedzy Uczestnika; 3. Otrzymanie certyfikatu auditora
CELE SZKOLENIA - UCZESTNIK NAUCZY SI�: 1. Wymaga� norm ISO 9001, 14001, PN-N/OHSAS 18001; 2. Interpretacji wymaga� norm ISO 9001, 14001, PN-N/OHSAS 18001; 3. Technik i zasad auditowania
CELE SZKOLENIA - UCZESTNIK DOWIE SI�: 1. Jak planowa� audit wewn�trzny; 2. Jak przeprowadza� audit wewn�trzny; 3. Jak dokumentowa� audit wewn�trzny; 4. Jak interpretowa� wymagania i definiowa� niezgodno�ci
CZAS TRWANIA: 3�dni x 7 godzin
KOMENTARZE
Newsletter