Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rusza konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w kluczowych obszarach terapeutycznych
Rusza konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w kluczowych obsza

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych. Celem jest zwiększenie dostępu pacjentów do kompleksowej, wielospecjalistycznej, a przede wszystkim innowacyjnej i nowoczesnej diagnostyki, opieki i terapii, a tym samym – poprawy jakości i dostępności systemu ochrony zdrowia w populacjach pacjentów z najpowszechniej występującymi i niezaspokojonymi potrzebami medycznymi.

 

 

Do głównych celów konkursu należą: opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych bądź eksperymentów badawczych, zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie terapiach w odniesieniu do szerokiego spektrum schorzeń, ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii i nadciśnienia tętniczego, neurologii i psychiatrii, chorób zakaźnych (infekcji i odporności), chorób rzadkich, pediatrii, zdrowia reprodukcyjnego, rozwiązań telemedycyny i zdrowia cyfrowego, jak również zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych w populacji pediatrycznej (z włączeniem okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego). – Niekomercyjne badania kliniczne są naprawdę ważne i nie ulega wątpliwości, że działalności Agencji Badań Medycznych zmieniła polską naukę w tym zakresie. Chcemy, by w ramach środków ABM były realizowane najlepsze granty. Dlatego wprowadziliśmy nowe kryteria w konkursie oraz zmodyfikowaliśmy skalę ocen. Dla przykładu wszystkie wnioski powyżej 8 mln zł muszą być przygotowane w języku angielskim. Zakładamy większy udział międzynarodowych ekspertów w ich ocenie. Planujemy także zwiększenie roli ekspertów w weryfikacji wpływu projektów na system opieki zdrowotnej – mówi dr Rafał Staszewski, z-ca prezesa ABM.

W szczególności ważne będą badania porównawcze typu head-to-head. Pozwoli to na optymalizację postępowania terapeutycznego i stanowić będzie niezbędne narzędzie pomocnicze przy podejmowaniu decyzji przez płatnika publicznego (np. wybór pomiędzy alternatywnymi technologiami medycznymi lub objęciem refundacją nowej technologii medycznej). Ogłoszony konkurs obejmuje szerokie spektrum tematyczne, jednak z wyłączeniem tematyki chorób onkologicznych, gdyż dla tego obszaru terapeutycznego zaplanowano odrębny nabór w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w obszarze onkologii, przewidzianego w Planie Działalności Agencji Badań Medycznych na 2024 r.

Kwota przeznaczona na konkurs

Środki finansowe przeznaczone na konkurs to 300 mln zł. Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% jego kosztów, przy czym całkowity koszt projektu nie może być większy niż 18 mln zł.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Projekty będą wybierane w procedurze konkursowej i mogą być składane m.in. przez: uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego, podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych.

Sposób złożenia wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod tym adresem. Wnioski dostępne będą w wersji polsko- i anglojęzycznej. W przypadku, gdy całkowity koszt projektu nie przekracza 8 mln zł, wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku w języku polskim lub angielskim, natomiast w przypadku, gdy całkowity koszt przekracza 8 mln zł – wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku wyłącznie w języku angielskim.

Termin składania wniosku o dofinansowanie

Wnioski można składać od 1 marca br. od godziny 12:00 do 16 maja br. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji.

Webinarium dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych. Webinarium odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. w godzinach 10.00-13.00. Spotkanie będzie miało charakter informacyjny w zakresie założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków. Liczba uczestników jest ograniczona do 300 osób – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji. Pytania dot. konkursu prosimy kierować na adres mailowy: niekomercyjne@abm.gov.pl. 

Źródła

Fot. https://unsplash.com/photos/three-people-in-lab-coats-looking-at-a-tablet-6NMcUDG37Yc

KOMENTARZE
Newsletter