Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polska Sieć Biobanków rozwija się i zaprasza do współpracy

Wchodząca w struktury europejskiej organizacji BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium), Polska Sieć Biobanków (PSB) łączy biobanki i biorepozytoria z terenu całej Polski. Za realizację ogólnopolskiego projektu utworzenia PSB odpowiedzialne jest Konsorcjum BBMRI.pl utworzone przez 7 jednostek (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii [PORT] jako Krajowy Ośrodek Wiodący, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Łódzki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie). W pierwszych dwóch latach realizacji projektu do PSB przystąpiły już 42 ośrodki zajmujące się gromadzeniem różnego rodzaju materiału biologicznego. Wskazuje to na duże zainteresowanie procesem biobankowania w Polsce oraz chęć integracji i udostępniania swoich kolekcji dla szerokiego zastosowania w celach naukowych przez wiele ośrodków biobankujacych w Polsce.

Rozwój nauk w zakresie biomedycyny, biotechnologii czy nowych technologii umożliwia coraz lepsze poznawanie podłoży chorób na poziomie molekularnym, co wpływa na zwiększanie możliwości odkrywania nowych, lepszych, mniej inwazyjnych dróg zwalczania dotychczas nieuleczalnych chorób.

Uczestnictwo w Polskiej Sieci Biobanków daje możliwość pozyskiwania dużych, międzynarodowych projektów oraz usprawnienia procesu zdobywania materiału niezbędnego do prowadzenia badań naukowych. Ponadto, jako członkowie PSB, polskie repozytoria mają możliwość partnerskiego korzystania z zasobów jednostek wchodzących w skład nie tylko Polskiej Sieci Biobanków, ale i BBMRI-ERIC, co oznacza większy dostęp do wieloośrodkowej infrastruktury badawczej. Warto zaznaczyć również, że członkostwo w PSB jest bezpłatne, natomiast daje dostęp do wielu narzędzi wytworzonych w ramach projektu, które są niezbędne do prowadzenia dobrze zorganizowanego Biobanku. Rozpoczynając od rozwiązań informatycznych, poprzez koncepcje związane z prawidłową organizacją Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością (SZIZJ), kończąc na rozwiązaniach dotyczących aspektów etyczno-prawnych oraz wsparciem merytorycznym w tych zakresach.

W ramach projektu realizowany jest szereg zadań, zgodnie z którymi opracowano już Standardy Jakości dla Biobanków Polskich – udostępniane członkom i obserwatorom PSB po pierwszym audycie. Przygotowano także podstawowe dokumenty systemowe z zakresu obszarów kluczowych dla funkcjonowania biobanku. Ponadto, prowadzone są warsztaty praktyczne z zakresu SZiZJ, a także ciągłe konsultacje dla wszystkich jednostek należących do PSB, które chcą tworzyć i doskonalić swój system jakości. W ramach zadania związanego z etyczno-prawnymi aspektami biobankowania wypracowany został „Kodeks postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych dla celów badań naukowych przez Biobanki w Polsce”. Członkowie Konsorcjum, związani z tworzeniem wspólnych rozwiązań z zakresu IT, prowadzą bezpłatne audyty z zakresu bezpieczeństwa informacji. Co więcej, realizują oni również koncepcję wspólnej Platformy Centralnej BBMRI.pl służącej do centralnego gromadzenia danych nie tylko o samej kolekcjach, ale również powiązanych z nią danych.

Jedną z aktywności Konsorcjum BBMRI.pl, mającej na celu rozpowszechnienie idei biobankowania oraz zwrócenie uwagi na ogromny rozwój tej dziedziny w ostatnich latach, jest również organizowanie cyklicznych konferencji z zakresu biobankowania, które mają charakter naukowo-szkoleniowy.

Do Polskiej Sieci Biobanków może dołączyć każda jednostka zajmująca się kolekcjonowaniem, przechowywaniem czy testowaniem materiału biologicznego – niezależnie od wielkości zbiorów czy stopnia rozwoju biobanku/biorepozytorium poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: biobank@wum.edu.pl.

Zapraszamy do współpracy uczelnie wyższe, jednostki kliniczne, instytuty badawcze, jednostki Polskiej Akademii Nauk, firmy prywatne, firmy farmaceutyczne oraz inne instytucje zainteresowane szeroko rozumianym procesem biobankowania materiału biologicznego, głównie pozyskanego od człowieka. Każda z tych jednostek może zostać włączona do Sieci, a co za tym idzie korzystać z oferowanych przez nią rozwiązań z zakresu SZiZJ, IT, rekomendacji dotyczących zagadnień prawnych i bioetycznych związanych z gromadzeniem i użyciem w celach naukowych materiału biologicznego oraz szeregu warsztatów, szkoleń oraz konferencji.

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w III Naukowo-Szkoleniowej Krajowej Konferencji Biobanków Polskich „Badania populacyjne i omiczne a rozwój biobankowania materiału biologicznego”, która odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2019 r. w Łodzi. Portal Biotechnologia.pl  włączył się w promocję idei biobankowania i objął wydarzenie patronatem medialnym.

Konferencja kierowana jest głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach na terenie Polski, a także osób mających pod swoją opieką kolekcje materiału biologicznego. Udział w Konferencji jest BEZPŁATNY. Szczegółowe informacje dotyczące tego wydarzenia są dostępne na stronie.

Projekt utworzenia PSB realizowany jest pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1). Szczegółowy opis etapów realizacji Projektu – utworzenia Polskiej Sieci Biobanków znajduje się na stronie Konsorcjum w zakładce „misja”. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony i zgłaszania swoich biobanków/biorepozytoriów do Polskiej Sieci Biobanków.

Autorzy: Anna Chróścicka, Angelika Paluch, Agnieszka Matera-Witkiewicz

KOMENTARZE
Newsletter