Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polska nauka ma już swoje wizytówki!
Polska nauka ma już swoje wizytówki!
30 września przyznane zostały "wizytówki polskiej nauki". Po raz pierwszy, według nowych zasad, uczeni ocenili potencjał jednostek naukowych i wskazali najbardziej prestiżowe, które uzyskały kategorię „A +”. – 37 wyróżnionych tą kategorią jednostek to elita, wizytówka polskiej nauki w kraju i na świecie – mówi minister nauki prof. Barbara Kudrycka.

Naukowcy, wchodzący w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), kompleksowo analizowali i porównywali dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych. Ponad 960 jednostkom nadali kategorie. To miernik ich sukcesów badawczych, ale też ważny wskaźnik mający wpływ na wysokość przyznawanej dotacji.

- Ocena parametryczna jednostek naukowych miała na celu wyłonienie czterech grup w kategorii A+, A, B, C pod względem jakości prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych – mówi prof. Maciej Zabel, przewodniczący KEJN.

Przyznana przez KEJN kategoria ma wpływ na wysokość finansowania, ponieważ w algorytmie, według jakiego wyliczana jest dotacja z budżetu, uwzględnia się nadaną jednostce naukowej kategorię.

- Ogromne znaczenie ma fakt, że to znani, o wysokim dorobku naukowym uczeni podjęli się oceny potencjału wszystkich instytucji – podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. – Dali tym samym wyraźny sygnał, iż najwyższej próby jakość badań naukowych zasługuje na wyższe finansowanie i nie może być przyzwolenia środowiska naukowego na dotowanie bylejakości z publicznych środków. Taka filozofia finansowania nauki motywuje do osiągania coraz lepszych wyników – dodaje minister.

Kategoria „A+” przyznana została po raz pierwszy. Uzyskało ją 37 jednostek naukowych z całej Polski w tym 9 z dziedziny Life Science.

Jedną z najlepszych instytucji naukowych wyróżnionych najwyższą notą w bieżącej ocenie parametrycznej jednostek naukowych został Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

,,Kategoria A+ to szczególne wyróżnienie, które potwierdza, iż unikatowe zasady funkcjonowania naszego Instytutu działają w polskich warunkach i mogą w ciągu kilkunastu lat doprowadzić do stworzenia de novo jednej z najlepszych placówek naukowych. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej zajmował do tej pory także pierwsze miejsce w dziedzinie nauk biologicznych w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanym 4 lata temu. Ponowna, najwyższa ocena zobowiązuje nas z jednej strony do dalszej pracy nad jakością badań naukowych, a z drugiej strony stanowi dobry argument dla popierania rozbudowy Instytutu Liczymy, iż dzięki tej wysokiej ocenie Instytut znajdzie się również na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej z szansami na budowę nowej siedziby, co pozwoli nam  na dalszy rozwój i prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie.’’ – mówi prof. dr hab. Jacek Kuźnicki, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Oceny są przyznawane na podstawie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Kategoryzacji dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) na podstawie informacji zawartych w składanych przez jednostki naukowe ankietach. Jednostka naukowa przedstawia informacje za okres 4 kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie kategorii naukowej (aktualna kategoryzacja obejmuje okres 2009-2012). Kompleksowa ocena dokonywana jest w czterech grupach: nauki o życiu, nauki humanistyczne i społeczne, nauki ścisłe i inżynierskie oraz nauki o sztuce i twórczości artystycznej. Dokonując oceny KEJN bierze się pod uwagę: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz pozostałe efekty działalności naukowej (konferencje, popularyzacja nauki oraz specjalne osiągnięcia). Po raz pierwszy jednostki naukowe mogą otrzymać aż cztery oceny: od A+ do C. Do tej pory najlepszą kategorią była kategoria A.

Oprócz prestiżu z wyróżnieniem wiąże się również wyższa dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Im wyższa kategoria, tym większa dotacja na badania statutowe i możliwości występowania o środki unijne. Kategorię „A+” uzyskała elita naukowa, a dla kategorii „C” to silne ostrzeżenie wymuszające zintensyfikowanie badań i restrukturyzację. Takie podejście jest ważne szczególnie w okresie dużej konkurencji międzynarodowej i trudnej sytuacji budżetowej – mówi prof. Maciej Zabel.

Aby zapewnić obiektywizm i porównywalność ocen, dokonywane były one według specjalnie przyjętego algorytmu, a jednostki naukowe porównywane były w czterech grupach nauk: nauki humanistyczne i społeczne, nauki o życiu, nauki ścisłe i inżynierskie, nauki o sztuce i twórczości artystycznej. Uczeni oceniali: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej.

 

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWYCH (NAUKI O ŻYCIU) KATEGORII NAUKOWEJ A+:

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii

Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 

 

Pełna lista jednostek kategorii naukowej A+ dostępna jest pod tym adresem
 

Źródła

1. http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wizytowki-polskiej-nauki.html

2. Informacja prasowa Miedzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, Daria Filipek

KOMENTARZE
Newsletter