Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pierwsze w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne - pozytywne wyniki badania klinicznego fazy 3
Pierwsze w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne - pozytywne wyniki badania klinicznego f
Firmy Sanofi oraz Regeneron przedstawiają pozytywne wyniki pierwszego rejestracyjnego badania klinicznego fazy 3 oceniającego sarilumab w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS). Sarilumab, pierwsze w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne anty-IL-6R, podawany podskórnie co drugi tydzień, spełnił wszystkie trzy równoważne pierwszorzędowe punkty końcowe.

Sanofi oraz Regeneron Pharmaceuticals ogłosiły wyniki 3 fazy badań klinicznych SARIL-RA-MOBILITY, które wykazało, że w wyniku stosowania sarilumabu  w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) nastąpiła poprawa objawów podmiotowych i przedmiotowych RZS, poprawa funkcji stawów oraz hamowanie progresji zmian stawowych. Badanie zostało przeprowadzone wśród dorosłych pacjentów z aktywnym RZS, u których leczenie MTX było niewystarczająco skuteczne.

 

– Blokada IL-6 staje się obecnie ważną metodą leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów – powiedział dr n. med. Neil Graham, Wiceprezes kierujący Programem Leczenia Chorób Immunologicznych i Zapalnych w firmie Regeneron Pharmaceuticals. – Zachęcające wyniki badania fazy 3, wykazujące skuteczność obu dawek sarilumabu podawanych co dwa tygodnie, to z pewnością ogromny postęp w leczeniu tej uciążliwej choroby.

 

3 faza badania SARIL-RA-MOBILITY trwała 52 tygodnie. Włączono do niej około 1 200 chorych  na aktywne umiarkowane lub ciężkie RZS, u których leczenie MTX było niewystarczająco skuteczne.

 

– Najpoważniejszym zagrożeniem dla pacjentów z RZS nadal pozostaje nieodwracalne uszkodzenie stawów, któremu towarzyszy ograniczenie ich funkcji – stwierdziła Tanya M. Momtahen, Kierownik Globalnego Projektu Dotyczącego Sarilumabu w firmie Sanofi.  – Wpływ sarilumabu  na hamowanie postępu uszkodzeń strukturalnych w ocenie radiologicznej, przedstawiony w badaniu fazy 3, uważamy za bardzo obiecujący.

Dodatkowe analizy skuteczności i bezpieczeństwa leczenia z badania SARIL-RA-MOBILITY zostaną zaprezentowane podczas zaplanowanej konferencji medycznej.

 

O badaniu

Do trwającego 52 tygodnie badania fazy 3 SARIL-RA-MOBILITY włączono około 1 200 chorych na aktywne umiarkowane lub ciężkie reumatoidalne zapalenie stawów, u których leczenie MTX było niewystarczająco skuteczne. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednej z trzech grup terapeutycznych. Każdej z grup podawano podskórnie jeden z leków w skojarzeniu z MTX co drugi tydzień. Lekami były: sarilumab w dawce 200 mg, sarilumab w dawce 150 mg lub placebo.

W obu grupach otrzymujących sarilumab wykazano istotną klinicznie i statystycznie poprawę w porównaniu z grupą placebo w odniesieniu do wszystkich trzech równoważnych pierwszorzędowych punktów końcowych (p<0,0001).

 

  1. Po 24 tygodniach nastąpiła poprawa objawów podmiotowych i przedmiotowych RZS, mierzona wskaźnikiem poprawy o 20 procent oceny wg kryteriów American College of Rheumatology (ACR20).
    • W poszczególnych grupach poprawa nastąpiła u 66 procent pacjentów (grupa sarilumabu 200 mg), 58 procent pacjentów (grupa sarilumabu 150 mg) i 33 procent pacjentów (grupa placebo). W każdej grupie leki podawano w skojarzeniu z MTX.
  2. Po 16 tygodniach zanotowano poprawę funkcji stawów mierzoną jako zmiana w stosunku do stanu wyjściowego wskaźnika Health Assessment Question-Disability (HAQ-DI).
  3. Po 52 tygodniach nastąpiło zahamowanie progresji zmian strukturalnych, mierzone zmianą oceny wg skali Sharpa (total Sharp score) w modyfikacji Van der Heijdego (mTSS):
    • 0,25 (grupa sarilumabu 200 mg), 0,90 (grupa sarilumabu 150 mg) i 2,78 (grupa placebo) punktu. W każdej grupie leki podawano w skojarzeniu z MTX.
    • W grupie otrzymującej dawkę 200 mg sarilumabu + MTX uzyskano redukcję o około 90 procent progresji radiologicznej ocenianej wg skali mTSS w porównaniu z progresją radiologiczną w grupie placebo + MTX po 52 tygodniach.

 

Wyniki oceny wskaźników ACR po 24 tygodniach:

Grupa terapeutyczna

ACR20^

(%)

ACR50

(%)

ACR70

(%)

sarilumab 200 mg + MTX

66*

46*

25*

sarilumab 150 mg + MTX

58*

37*

20*

Placebo + MTX

        33

      17

          7

^Pierwszorzędowy punkt końcowy

*p<0,0001 dla porównania z grupą placebo

 

Podczas badania, w grupie sarilumabu stwierdzono większą częstość zdarzeń niepożądanych pojawiających się w trakcie leczenia i prowadzących do przerwania terapii niż w grupie placebo (13,9 procent w grupie dawki 200 mg, 12,5 procent w grupie dawki 150 mg i 4,7 procent w grupie placebo). 

 

Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi były zakażenia, które obserwowano z większą częstością w grupach sarilumabu niż w grupie placebo; wszystkie pojawiły się u pacjentów otrzymujących lek w skojarzeniu z MTX (39,6 procent w grupie dawki 200 mg, 40,1 procent w grupie dawki 150 mg i 31,1 procent w grupie placebo). Częstość występowania ciężkich zakażeń wynosiła 4 procent w grupie dawki 200 mg + MTX, 2,6 procent w grupie dawki 150 mg + MTX i 2,3 procent w grupie placebo + MTX. Wśród pacjentów leczonych sarilumabem obserwowano zależne od dawki zmniejszenie średniej liczby granulocytów obojętnochłonnych. Ciężkie zakażenia nie wiązały się w badaniu z neutropenią stopnia 3 i 4.  Obserwowano przypadki zwiększenia średniego stężenia cholesterolu LDL i średniej aktywności transaminaz. Te wyniki związane z bezpieczeństwem leczenia były zgodne z obserwacjami z wcześniejszych badań naukowych dotyczących sarilumabu.

 

Sarilumab

Sarilumab (REGN88/SAR153191) jest pierwszym w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko receptorowi IL-6 (IL-6R).  Lek jest podawanym podskórnie inhibitorem przekazywania sygnałów za pośrednictwem IL-6 wiążącym się z wysokim powinowactwem z receptorem tej interleukiny.  Blokuje wiązanie się IL-6 z jej receptorem, co prowadzi do przerwania będącej wynikiem tego procesu zależnej od cytokin kaskady zapalnej.  Sarilumab został opracowany z użyciem technologii produkcji przeciwciał VelocImmune® firmy Regeneron.

 

 

Źródła

informacja prasowa

KOMENTARZE
Newsletter