Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Perspektywy zatrudnienia absolwenta biotechnologii
30.07.2014 , Tagi: praca w biotechnologii, PO KL 4.1.2
Perspektywy zatrudnienia absolwenta biotechnologii
Wsparcie finansowe realizowane w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki: „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki” zwiększyło zainteresowanie przyszłych studentów kierunkiem biotechnologia. Corocznie w Polsce taką specjalizację kończy ok 1700 osób . Biorąc pod uwagę ograniczoną do tej pory wielkość rynku pracy dla ekspertów z tej dziedziny nauki, nasuwa się pytanie: jakie szanse na rynku pracy ma absolwent biotechnologii?

Kraje Unii Europejskiej dążą do gospodarki opartej na wiedzy oraz kapitale intelektualnym. W takim nowoczesnym modelu gospodarczym, coraz większe znaczenie zyskują nowe gałęzie przemysłu oraz innowacyjne technologie umożliwiające podwyższenie stanu naukowo – technicznego.  Powiązane jest to z podnoszeniem poziomu edukacji i szkolnictwa wyższego oraz dostosowywaniem oferty kształcenia  do zapotrzebowania rynku. Coraz większe znaczenie odgrywają nowoczesne dziedziny nauki, bardzo szybko rozwijające się we współczesnej gospodarce. Doskonałym przykładem jest biotechnologia – boom technologiczny z zakresu nauk biologicznych oraz medycznych zaobserwowany w II połowie XX w. stał się podstawą dla rozwoju tej wszechstronnej i interdyscyplinarnej dziedziny nauki. Dodatkowe wsparcie finansowe pochodzące z instytucji rządowych oraz prywatnych, umożliwiły wzrost zainteresowania tą dziedziną. Biotechnologia zaczęła być traktowana jako nauka która w gospodarce opartej na wiedzy jest niezbędnym elementem warunkującym jej  dalszy rozwój. Z tego powodu wzrosło zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę specjalistów, która umożliwi w przyszłości dalszy rozwój takiej gałęzi gospodarki. Stąd wprowadzenie PO KL 4.1.2, który poprzez tworzenie projektów stypendialnych oraz podnoszeniu atrakcyjności i poziomu kształcenia na uczelniach wyższych otwiera możliwości wykształcenia przyszłej kadry.

Perspektywy zatrudnienia w biotechnologii w Polsce powiązane są przede wszystkim z tempem rozwoju tego sektora, co uzależnione jest głównie od polityki UE. Guenther Verheugen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, mówiąc o konieczności stworzenia wysoce wykwalifikowanych dobrze płatnych miejsc pracy wyznaczył kierunek rozwoju dla tej dziedziny nauki. Trzeba jednak pamiętać, iż biotechnologia posiada szerokie zastosowanie i bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o szanse zatrudnienia absolwenta na rodzimym rynku pracy. Główne specjalności firm, w których młodzi biotechnolodzy mogą znaleźć pracę to m. in. przemysł farmaceutyczny, spożywczy, medycyna i rolnictwo.

 Polska charakteryzuje się dużym potencjałem ludzkim – w wyniku wsparcia finansowego z UE polepszyła się oferta szkół wyższych adresowana dla tego kierunku, co zwiększyło liczbę studentów kończących ten kierunek. W wielu przypadkach mają oni trudności ze znalezieniem zatrudnienia na polskim rynku pracy i decydują się na wyjazd do ośrodków zagranicznych i krajów gdzie biotechnologia jest szeroko rozpowszechniona. Kolejnym problemem z jakim zmagają się absolwenci, to limitowana liczba miejsc pracy. Spowodowane jest to przede wszystkim ograniczoną ilością firm działających na terytorium Polskim w porównaniu z innymi krajami UE oraz dużą liczbą absolwentów biotechnologii, którzy corocznie wchodzą na rynek pracy. W sektorze dominują małe przedsiębiorstwa, które rzadko ogłaszają nabory na nowe stanowiska, a w takim przypadku kandydat musi wykazać się wysokim poziomem umiejętności i wiedzy ściśle dostosowanym do profilu aktywności danej firmy. Spowolniony rozwój biotechnologii a co za tym idzie zatrudnienia w tym sektorze powiązany jest z mniejszym poziomem finansowania takich projektów w porównaniu z innymi krajami. Obecnie dzięki wprowadzeniu wielu projektów finansowania z UE ta sytuacja poprawiła się. Młodzi naukowcy oraz grupy badawcze mogą występować o dofinansowanie, w celu założenia własnej działalności bądź współpracować z Parkami Technologicznymi wspomagającymi w różnych aspektach nowe firmy.

Rynek biotechnologiczny w Polsce wciąż jest na etapie intensywnych zmian, nadal nie osiągnął poziomu krajów wysokorozwiniętych. Dla absolwentów biotechnologii, dodatkowym atutem na rynku pracy są dodatkowe szkolenia oraz umiejętności, które mogą uzyskać w trakcie obligatoryjnych praktyk w ciągu trwania studiów. Takie dodatkowe umiejętności podnoszą wartość kandydata na rynku pracy, co zwiększa prawdopodobieństwo zdobycia wymarzonego miejsca pracy.

Źródła
  1. „Kierunek i zakres zmian na polskim rynku pracy na przykładzie rynku biotechnologicznego – perspektywy i szanse zatrudnienia ” I. i P. Kopa; Journal of Management and Finance; Uniwersytet Gdański; Część 1, tom 3; 2013.
  2. http://www.efs.gov.pl/efekty/Strony/Edukacja_i_szkolnictwo_wyzsze.aspx
  3. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/poradnikbeneficjenta/pokl/strony/4_1_2_zwiekszenie_liczby_absolwentow_kierunkow_o_kluczowym_znaczeniu_dla_gospodarki_opartej_na_wiedzy.aspx
  4. Wystąpienie Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Guenthera Verheugen’a; wrzesień 2005 : www.cordis.lu
KOMENTARZE
Newsletter