Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
PBKM rozpoczyna negocjacje z Esperite w sprawie potencjalnego nabycia biznesu Cryo-Save
Esperite N.V. i Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z przyjemnością informują, o zawarciu listu intencyjnego – Memorandum of Understanding (MoU) dotyczącego potencjalnego nabycia przez PBKM całej działalności Cryo-Save związanej z bankowaniem komórek macierzystych. Proponowana akwizycja zwiększy mocne strony i standardy jakości dwóch spółek notowanych na giełdzie, które są liderami w obszarze bankowania komórek macierzystych. Cryo-Save jest jednym z największych i najdłużej działających banków komórek macierzystych w Europie, w którym przechowywanych jest ponad 330.000 próbek krwi pępowinowej i tkanek.

 

Zgodnie z postanowieniami MoU, PBKM uzyskał wyłączność na prowadzenie negocjacji do 30 czerwca 2019 r. Z zastrzeżeniem wyniku procesu due diligence, maksymalna cena zakupu, którą PBKM jest gotowy zapłacić, wynosi 10 milionów EUR, a kwota ta ma zostać zmniejszona o pewne zobowiązania zgodnie z proponowanym nabyciem. Na dzień dzisiejszy strony nie osiągnęły porozumienia co do rodzajów lub wysokości zobowiązań, które zostaną nabyte przez PBKM (jeżeli istnieją) w ramach proponowanego nabycia. Zostanie to ustalone po zakończeniu przez PBKM procesu due diligence.

Proponowana akwizycja podlega następującym warunkom:

§ PBKM przeprowadzi due diligence prawne, finansowe, podatkowe i komercyjne;

§ strony uzgodnią i podpiszą szczegółowe i prawnie wiążące dokumenty transakcyjne;

§ zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Esperite;

§ zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą PBKM;

§ zgoda urzędu antymonopolowego (jeśli jest wymagana).

Jednocześnie PBKM i Cryo-Save zawarły Umowę Back-Up and Storage Agreement dotyczącą przechowywania wszystkich preparatów komórek macierzystych należących do Cryo-Save przez PBKM w jego najnowocześniejszych i w pełni bezpiecznych laboratoriach w Warszawie, pod warunkiem uzyskania przez strony wymaganych zgód od odpowiednich organów. Umowa została zawarta na okres 5 lat i może zostać przedłużona za obopólną zgodą stron. W związku z Umową o Back-Up and Storage Agreement, PBKM (jako pożyczkodawca) i Cryo-Save (jako pożyczkobiorca) zawarli umowę pożyczki na warunkach rynkowych w wysokości 800 000 EUR. Pożyczka została udzielona na okres 6 miesięcy od dnia dzisiejszego.

– Potencjalna transakcja z Esperite znacząco wzmocniłaby pozycję biznesową Grupy FamiCord na rynku rodzinnego bankowania krwi w Europie, ponieważ możemy podwoić liczbę przechowywanych próbek krwi pępowinowej i tkanek. Będzie to także duży krok w kierunku konsolidacji rynku europejskiego. Umowa gwarantuje nam wyłączność na prowadzenie negocjacji do końca czerwca br.– mówi Jakub Baran, współzałożyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM S.A.

– Ta potencjalna transakcja jest ważnym krokiem w historii naszej firmy, ponieważ chcemy skupić się na produktach biofarmaceutycznych i immunoterapiach. Esperite ma możliwość dostarczenia dużej wartość dla naszych interesariuszy i budowania przyszłości medycyny regeneracyjnej w Europie –mówi Frédéric Amar, CEO Esperite.

KOMENTARZE
Newsletter