Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
PBKM pozyskał finansowanie na akwizycję portugalskiej spółki Stemlab i nawiązał strategiczną współpracę z Dystrogen Therapeutics
W dniu 10 września 2018 roku Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. podpisał z PKO Bank Polski S.A. (Bank) umowę kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego obrotowego do łącznej kwoty stanowiącej równowartość do 75 mln zł. Ponadto PBKM i spółka biotechnologiczna Dystrogen Therapeutics S.A. podpisały umowę o współpracy, która obejmuje wspólne badania nad komórkami chimerycznymi i produkcję przez PBKM produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products), które zostaną wykorzystane w badaniach klinicznych spółki Dystrogen.

 

PBKM pozyskał finansowanie na akwizycję Stemlab...

Kredyt terminowy denominowany w EURO o równowartości 65 mln zł zostanie udzielony na nabycie akcji portugalskiej spółki Stemlab, natomiast kredyt odnawialny obrotowy w wysokości do 10 mln zł na finansowanie bieżącej działalności PBKM (w tym spłatę dotychczasowych kredytów udzielonych PBKM przez mBank S.A.).

Kredyt terminowy został udzielony na okres 5 lat, jego oprocentowanie oparto o stawkę EURIBOR 1M (przy czym jeśli stawka jest niższa od zera, będzie uznana za równą zeru) powiększoną o marżę banku. Z kolei kredyt odnawialny obrotowy został udzielony na okres 1 roku i jest oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę banku.

– Uzyskanie przez PBKM S.A. finansowania na akwizycję spółki Stemlab jest spełnieniem ostatniego z warunków zawieszających zamknięcie transakcji znajdujących się w umowie nabycia akcji Stemlab. To oznacza, że zgodnie z umową ostateczne zamknięcie transakcji powinno nastąpić dziesiątego dnia roboczego od dnia zawarcia umowy kredytowej z bankiem – mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM.

W lipcu br. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. podpisał umowę nabycia większościowego pakietu akcji portugalskiej spółki Stemlab, która jest największym bankiem komórek macierzystych na Półwyspie Iberyjskim i jednym z największych w Europie.

W sierpniu br. Portugalski Urząd Ochrony Konkurencji (Autoridade da Concorrencia) wydał decyzję o braku sprzeciwu wobec transakcji dotyczącej przejęcia przez PBKM S.A. kontroli nad spółką Stemlab.

Przejęcie spółki Stemlab wzmocni pozycję Grupy FamiCord w Europie, a szczególnie w Portugalii, gdzie Stemlab ma pozycję lidera. Ponadto akwizycja Stemlab znacząco zwiększy skalę biznesu Grupy FamiCord i umocni pozycję Grupy wśród największych banków komórek macierzystych na świecie .

Grupa Stemlab prowadzi działalność w Portugalii (lider z ponad 60% udziałem w rynku bankowania komórek macierzystych – łącznie w sektorze B2B i B2C), Hiszpanii i Szwajcarii oraz poprzez partnerów biznesowych we Włoszech. Na koniec 2017 r. Stemlab przechowywał łącznie ok. 98 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek oraz ok. 120 tys. wszystkich rodzajów materiałów biologicznych. Według szacunków spółki, Stemlab ma ok. 7% udział w pozyskiwaniu nowych próbek krwi pępowinowej na rynku europejskim, licząc kanały B2C i B2B. Stemlab prowadzi także badania w zakresie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) i posiada w tym obszarze kilka patentów. W 2017 r. Stemlab miał 6,1 mln Euro skonsolidowanych przychodów i 1,5 mln Euro EBITDA gotówkowej (skorygowana o zdarzenia jednorazowe). Zgodnie z szacunkowymi projekcjami finansowymi przychody Stemlab w roku 2018 wyniosą 7,3 mln Euro, a oczyszczona EBITDA gotówkowa 2,1 mln Euro.

 

... i nawiązał strategiczną współpracę z Dystrogen Therapeutics

Spółka Dystrogen Therapeutics S.A. została założona w Polsce w 2017 r. Jednym z założycieli Dystrogenu jest prof. Maria Siemionow, światowej sławy transplantolog, mikrochirurg oraz chirurg rekonstrukcyjny, która jest znana na świecie z przeprowadzenia pierwszej w Stanach Zjednoczonych operacji całkowitego przeszczepu twarzy. Spółką kieruje dr Kris Siemionow (CEO i współzałożyciel), który jest naukowcem i chirurgiem ortopedą, a także doświadczonym przedsiębiorcą.

Rezultatem 20 lat systematycznych prac badawczych w dziedzinie transplantologii prowadzonych przez prof. Siemionow na Uniwersytecie w Chicago jest opracowanie technologii DEC – Dystrophin Expressing Chimeric Cells – terapii komórkowej z zastosowaniem komórek chimerycznych. Spółka Dystrogen Therapeutics ma prawa do licencji wynikające z badań nad technologią DEC prowadzonych przez prof. Siemionow na Uniwersytecie w Chicago i posiada obecnie wyłączność na prowadzenie badań klinicznych z wykorzystaniem tej terapii i komercjalizację.

– Od kilku miesięcy wspólnie z Dystrogen Therapeutics prowadziliśmy intensywne prace badawczo-rozwojowe nad technologią pozwalającą przenieść proces produkcji komórek chimerycznych z komórek zwierzęcych na ludzkie. Opracowana technologia, nad której optymalizacją dalej pracujemy, zostanie wykorzystana przez Dystrogen Therapeutics w próbach klinicznych i eksperymentach medycznych, których rozpoczęcie w Polsce planowane jest w przyszłym roku. Efektem naszej dotychczasowej współpracy jest podpisana w ubiegłym tygodniu umowa pomiędzy PBKM i Dystrogen, na bazie której będziemy wspólnie kontynuowali prace badawczo-rozwojowe oraz dostarczymy dla Dystrogenu produkty lecznicze ATMP, które będą wykorzystywane w próbach klinicznych przeprowadzanych przez Dystrogen. Związani jesteśmy także kapitałowo, ponieważ niedawno PBKM został mniejszościowym akcjonariuszem w spółce Dystrogen – mówi Jakub Baran.

Dystrogen Therapeutics będzie prowadził między innymi badania kliniczne w kierunku terapii z zastosowaniem komórek chimerycznych (DEC) na chorobę rzadką – dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD). Choroba ma charakter postępujący, początkowo zajmuje mięśnie szkieletowe, potem także mięsień sercowy – prowadząc do kardiomiopatii. Badanie kliniczne z użyciem terapii komórkowej z zastosowaniem komórek chimerycznych (DEC) polega na dostarczaniu dystrofiny do mięśni zajętych procesem chorobowym w celu ich odbudowy, przeciwdziałając w ten sposób przedwczesnej utracie mobilności i przedwczesnym zgonom chorych na DMD.

– Dystrogen w porównaniu do innych firm biotechnologicznych jest w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ nie musimy prowadzić długotrwałych i kosztownych badań nad wymyśleniem i opracowaniem nowej terapii, gdyż mamy gotowy „lek” opracowany przez prof. Siemionow w Stanach Zjednoczonych. Nasze działania będą się koncentrowały na badaniach klinicznych i komercjalizacji ich wyników. Mamy finansowanie na prowadzenie badań terapii komórkowej z zastosowaniem komórek chimerycznych (DEC) do zakończenia pierwszego etapu pilotażowych badań klinicznych typu „First in Human”, które rozpoczną się w 2019 roku, a zakończenie badań planujemy w pierwszej połowie 2021 roku. Badania będą prowadzone w Polsce – mówi Kris Siemionow, CEO Dystrogen Therapeutics.

Terapia komórkowa z zastosowaniem komórek chimerycznych (DEC) jest przeznaczona do stosowania u wszystkich chorych na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD) bez względu na rodzaj mutacji genu kodującego dystrofinę. Dystrogen ma szansę zdobyć i praktycznie zmonopolizować cały rynek terapii chorych na DMD. Terapia opracowana przez Dystrogenu jest uniwersalna i może działać nie tylko na DMD, ale również na inne dystrofie mięśniowe. Uniwersalność terapii jest niewątpliwą przewagą Dystrogenu nad konkurencją.

Dotychczasowe finansowanie spółki pochodzi od inwestorów prywatnych, wśród których można wymienić STARFINDER Seed Capital Fund (inwestycja w ramach programu BRIdge Alfa NCBiR) oraz Paula Lewickiego, który został również członkiem Rady Nadzorczej spółki. Paul Lewicki to zarówno naukowiec, jak i światowej klasy przedsiębiorca. Był założycielem i CEO spółki StatSoft, która stworzyła używany na całym świecie program Statistica. W 2014 roku StatSoft został przejęty przez spółkę Dell.

KOMENTARZE
Newsletter