Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowelizacja ustawy o finansowaniu nauki
Prezydent RP podpisał znowelizowaną ustawę, w której główne zmiany dotyczą projakościowego finansowania nauki. Regulują one kwestie Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, finansowania współpracy międzynarodowej, rozbudowy wirtualnego Systemu Informacji o Nauce, a także precyzują definicję doktoranta jako osoby rozpoczynającej karierę naukową” oraz akcentują wsparcie finansowe Działalności Upowszechniającej Naukę.

Zmiany w sposobie finansowania działalności statutowej jednostek naukowych

Ustawa w korzystny sposób reguluje procedurę rozdziału środków na utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych, tzw. działalność statutową (DS), która od tej pory działać będzie na zasadzie algorytmu, bez wcześniejszego wymogu opiniowania wniosków przez ekspertów. Możliwość przeznaczenia dodatkowych dotacji wyłącza z finansowania w ramach DS koszty komercjalizacji działalności naukowej, a także umożliwia wsparcie na zapewnienie warunków dla niepełnosprawnych doktorantów i pracowników naukowych.

System Informacji o Nauce

Zmiana umożliwia prowadzenie rozbudowanej bazy danych w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”, w której przetwarzane będą informacje na temat polskich jednostek naukowych. Gromadzone informacje, oprócz podstawowych danych, obejmować będą m. in. wykaz publikacji, patentów, projektów, wydawanych czasopism, wdrożonych systemów jakości, laboratoriów specjalistycznych, konferencji, nagród, inwestycji i wyników finansowych jednostek.

Finansowanie inwestycji w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej

Ustawa wprowadza definicję Strategicznej Infrastruktury Badawczej uwzględnionej na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Mapa obejmie nie tylko przedsięwzięcia unikalne w skali krajowej i międzynarodowej, ale również te mające znaczenie dla rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych i rozbudowy infrastruktury informatycznej. Wprowadzone zmiany regulują procedurę składania wniosku o wpisanie jednostki na PMDIB. Obecnie w wykazie PMDIB widnieją 53 punkty. Wykaz strategicznych projektów tworzony jest w krajach UE od 2006 r., w Polsce od 2011 r. Kolejna aktualizacja przewidywana jest na przełomie lat 2016/2017.

Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Zmiany umożliwiają wniesienie wkładu krajowego do programu międzynarodowego, w tym korzystania z zagranicznej infrastruktury badawczej. Ma to wzmocnić aktywność Polaków w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Działalność Upowszechniająca Naukę

W odpowiedzi na wzrost liczby przedsięwzięć popularyzatorskich, doprecyzowano katalog zadań związanych z upowszechnianiem nauki oraz umożliwiono koncentrację środków na zadania promujące, w tym podniesienie poziomu umiędzynarodowienia czasopism o otwartym dostępie. Możliwość wsparcia będą miały także zasoby o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujące bezpośrednio prowadzenia badań naukowych.

Dodatkowo, ustawa wprowadza definicję „osoby rozpoczynającej karierę naukową” w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.) różniącą się od „młodego naukowca”. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową należy rozumieć osobę nieposiadającą stopnia naukowego doktora lub osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora.

KOMENTARZE
Newsletter