Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polska nauka ma już swoje wizytówki!
30 września przyznane zostały "wizytówki polskiej nauki". Po raz pierwszy, według nowych zasad, uczeni ocenili potencjał jednostek naukowych i wskazali najbardziej prestiżowe, które uzyskały kategorię „A +”. – 37 wyróżnionych tą kategorią jednostek to elita, wizytówka polskiej nauki w kraju i na świecie – mówi minister nauki prof. Barbara Kudrycka.

Naukowcy, wchodzący w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), kompleksowo analizowali i porównywali dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych. Ponad 960 jednostkom nadali kategorie. To miernik ich sukcesów badawczych, ale też ważny wskaźnik mający wpływ na wysokość przyznawanej dotacji.

- Ocena parametryczna jednostek naukowych miała na celu wyłonienie czterech grup w kategorii A+, A, B, C pod względem jakości prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych – mówi prof. Maciej Zabel, przewodniczący KEJN.

Przyznana przez KEJN kategoria ma wpływ na wysokość finansowania, ponieważ w algorytmie, według jakiego wyliczana jest dotacja z budżetu, uwzględnia się nadaną jednostce naukowej kategorię.

- Ogromne znaczenie ma fakt, że to znani, o wysokim dorobku naukowym uczeni podjęli się oceny potencjału wszystkich instytucji – podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. – Dali tym samym wyraźny sygnał, iż najwyższej próby jakość badań naukowych zasługuje na wyższe finansowanie i nie może być przyzwolenia środowiska naukowego na dotowanie bylejakości z publicznych środków. Taka filozofia finansowania nauki motywuje do osiągania coraz lepszych wyników – dodaje minister.

Kategoria „A+” przyznana została po raz pierwszy. Uzyskało ją 37 jednostek naukowych z całej Polski w tym 9 z dziedziny Life Science.

Jedną z najlepszych instytucji naukowych wyróżnionych najwyższą notą w bieżącej ocenie parametrycznej jednostek naukowych został Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

,,Kategoria A+ to szczególne wyróżnienie, które potwierdza, iż unikatowe zasady funkcjonowania naszego Instytutu działają w polskich warunkach i mogą w ciągu kilkunastu lat doprowadzić do stworzenia de novo jednej z najlepszych placówek naukowych. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej zajmował do tej pory także pierwsze miejsce w dziedzinie nauk biologicznych w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanym 4 lata temu. Ponowna, najwyższa ocena zobowiązuje nas z jednej strony do dalszej pracy nad jakością badań naukowych, a z drugiej strony stanowi dobry argument dla popierania rozbudowy Instytutu Liczymy, iż dzięki tej wysokiej ocenie Instytut znajdzie się również na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej z szansami na budowę nowej siedziby, co pozwoli nam  na dalszy rozwój i prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie.’’ – mówi prof. dr hab. Jacek Kuźnicki, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Oceny są przyznawane na podstawie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Kategoryzacji dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) na podstawie informacji zawartych w składanych przez jednostki naukowe ankietach. Jednostka naukowa przedstawia informacje za okres 4 kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie kategorii naukowej (aktualna kategoryzacja obejmuje okres 2009-2012). Kompleksowa ocena dokonywana jest w czterech grupach: nauki o życiu, nauki humanistyczne i społeczne, nauki ścisłe i inżynierskie oraz nauki o sztuce i twórczości artystycznej. Dokonując oceny KEJN bierze się pod uwagę: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz pozostałe efekty działalności naukowej (konferencje, popularyzacja nauki oraz specjalne osiągnięcia). Po raz pierwszy jednostki naukowe mogą otrzymać aż cztery oceny: od A+ do C. Do tej pory najlepszą kategorią była kategoria A.

Oprócz prestiżu z wyróżnieniem wiąże się również wyższa dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Im wyższa kategoria, tym większa dotacja na badania statutowe i możliwości występowania o środki unijne. Kategorię „A+” uzyskała elita naukowa, a dla kategorii „C” to silne ostrzeżenie wymuszające zintensyfikowanie badań i restrukturyzację. Takie podejście jest ważne szczególnie w okresie dużej konkurencji międzynarodowej i trudnej sytuacji budżetowej – mówi prof. Maciej Zabel.

Aby zapewnić obiektywizm i porównywalność ocen, dokonywane były one według specjalnie przyjętego algorytmu, a jednostki naukowe porównywane były w czterech grupach nauk: nauki humanistyczne i społeczne, nauki o życiu, nauki ścisłe i inżynierskie, nauki o sztuce i twórczości artystycznej. Uczeni oceniali: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej.

 

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWYCH (NAUKI O ŻYCIU) KATEGORII NAUKOWEJ A+:

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii

Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 

 

Pełna lista jednostek kategorii naukowej A+ dostępna jest pod tym adresem
 

Źródła

1. http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wizytowki-polskiej-nauki.html

2. Informacja prasowa Miedzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, Daria Filipek

KOMENTARZE
Newsletter