Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów

Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów

Jednostka: Wydział Chemii

Kategoria: nowe materiały

Słowa klucze (tagi): nanomateriały, akumulatory litowe, badania elektrochemiczne

 

Tematyka badań naukowych:

 • nowa generacja materiałów katodowych do akumulatorów litowych (materiały nanokompozytowe);
 • niskotemperaturowe, całkowite utleniania lotnych związków organicznych i ich halogenopochodnych.

Potencjalne zastosowanie prowadzonych badań naukowych:

 • akumulatory litowe;
 • stosy i baterie elektrochemiczne o dużej mocy.

Aparatura badawcza dostępna do działalności komercyjnej:

 • biurkowy dyfraktometr proszkowy D2 Phaser (Bruker);
 • przystawka chłodząca LN2;
 • czteroportowa komora manipulacyjna UNILAB (M. Braun Intergas-Systeme) do wielofunkcyjnego stanowiska elektrochemicznego;
 • wzmacniacz prądowy Booster 20A (BSTR20A do AUTOLAB) do wielofunkcyjnego stanowiska elektrochemicznego.

Potencjalne usługi badawcze:

 • badania niewielkich ilości próbek proszkowych bez efektu tła, w tym materiałów ilastych;
 • charakteryzacja stabilności termicznej i chemicznej materiałów elektrodowych wykorzystywanych w technologii akumulatorów litowych;
 • montaż akumulatorów litowych;
 • badania elektrochemiczne;
 • badania na stosach i bateriach elektrochemicznych dużej mocy i kondensatorach.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 •   dyfraktometria proszkowa (XRD);
 •   metody elektrochemiczne.


Kontakt: cittru@uj.edu.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

Materials Science and Nanomaterials Group 

Faculty: Faculty of Chemistry

Category: new materials

Catchword (tags): nanomaterials, lithium batteries, electrochemical measurements

 

Scientific research subjects:

 • new generation of cathode materials for lithium batteries (nanocomposite materials);
 • total, low-temperature oxidation of volatile organic compounds and their halogenated derivatives.

Potential application of scientific research:

 • lithium batteries;
 • stacks and high power, electrochemical batteries.

Research apparatus available to commercial activity:

 • desktop powder diffractometer D2 Phaser (Bruker);
 • cooling adapter LN2;
 • four-stand handling chamber UNILAB (M. Braun Intergas-Systeme) for multifunctional electrochemical stand;
 • current amplifier Booster 20A (BSTR20A to AUTOLAB) for multifunctional electrochemical stand.

Potential research services:

 • testing of small quantities of powder samples without the effect of the background, including clayey materials;
 • characterization of thermal and chemical stability of the electrode materials used in lithium battery technology;
 • installation of lithium batteries;
 • electrochemical measurements;
 • studies on stacks, high-power electrochemical batteries and capacitors.

 
Methods and research techniques:

 • powder diffraction methods (XRD);
 • electrochemical methods.


Contact: cittru@uj.edu.pl

Newsletter