Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów

Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów

Jednostka: Wydział Chemii

Kategoria: nowe materiały

Słowa klucze (tagi): nanotechnologia, materiały polimerowe i hybrydowe, kontrolowane dostarczanie leków

 

Tematyka badań naukowych:

 • badania nad zaawansowanymi materiałami polimerowymi i hybrydowymi do zastosowań w nanotechnologii, medycynie i ochronie środowiska.

Potencjalne zastosowanie prowadzonych badań naukowych:

 • materiały do kontrolowanego dostarczania leków;
 • układy zdyspergowane do celów biomedycznych;
 • pęcherzyki stabilizowane surfaktantami oraz liposomy jako nośniki biologicznie aktywnych molekuł;
 • stabilizowane krzemionką magnetyczne mikrosfery do zastosowań biomedycznych;
 • materiały drukowane molekularnie dla potrzeb biomedycznych otrzymywane przy zastosowaniu metod fotochemicznych;
 • rusztowania polimerowe dla hodowli tkankowych;
 • polimery inteligentne do zastosowań biomedycznych i w ochronie środowiska (usuwanie heparyny z krwi, oczyszczanie wody z substancji powierzchniowo czynnych).

Aparatura badawcza dostępna do działalności komercyjnej:

 • elipsometr spektralny M-2000 (J. A. Woollam Ellipsometry Solutions);
 • mikroskop konfokalny (mikroskop odwrócony Nikon Ti-E z systemem konfokalnym Nikon A1).

Potencjalne usługi badawcze:

 • badania grubości warstwy powierzchniowej oraz jej właściwości optycznych;
 • obrazowanie fluoryzujących obiektów o rozmiarach większych od 1 mm;
 • rejestracja widm emisyjnych fluoryzujących obiektów;
 • pomiary intensywności fluorescencji w wybranym obszarze obrazu i/lub w czasie;
 • tworzenie wirtualnych przekrojów poprzecznych i podłużnych, analiza widma fluorescencji w szerokim zakresie długości fal;
 • kolokalizacja;
 • fotoaktywacja.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • elispometria spektroskopowa;
 • spektroskopia fluorescencyjna;
 • mikroskopia konfokalna.


Kontakt: cittru@uj.edu.pl

________________________________________________________________________________________________

 

Nanotechnology of Polymers and Biomaterials Group

Faculty: Faculty of Chemistry

Category: new materials

Catchword (tags):, nanotechnology, polymer and hybrid materials, controlled drug delivery

 

Scientific research subjects:

 • studies on advanced polymer and hybrid materials for applications in nanotechnology, medicine and environmental protection.

Potential application of scientific research:

 • materials for controlled drug delivery;
 • dispersed systems for biomedical research;
 • surfactants stabilized vesicles and liposomes as carriers of biologically active molecules;
 • stabilized silica magnetic microspheres for biomedical applications;
 • molecularly printed materials for the biomedical applications derived from photochemical methods;
 • polymeric scaffolds for tissue culture;
 • smart polymers for biomedical applications and environmental protection (removal of heparin from the blood, water purification of surfactants).

Research apparatus available to commercial activity:

 • spectral ellipsometer M-2000 (J.A. Woollam Ellipsometry Solutions);
 • confocal microscope (Nikon inverted microscope Ti-E with confocal system Nikon A1).

Potential research services:

 • measurements of the surface layer thickness and its optical properties;
 • imaging of fluorescent objects with sizes larger than 1 nm;
 • registration of fluorescent emission spectra of objects;
 • measurements of fluorescence intensity in a selected area of ​​the image and / or as function of time;
 • creation of a virtual lateral and longitudinal cross sections, fluorescence spectra analysis in a wide range of wavelengths;
 • co-location;
 • photoactivation.

Methods and research techniques:

 • spectroscopic ellispometry;
 • fluorescence spectroscopy;
 • confocal microscopy.


Contact: cittru@uj.edu.pl

Newsletter