Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zakład Hematologii Eksperymentalnej

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
 Zakład Hematologii Eksperymentalnej

Zakład Hematologii Eksperymentalnej

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Kategoria: środowisko

Słowa klucze (tagi): hematologia eksperymentalna, apoptoza, aktywność przeciwnowotworowa


Tematyka badań naukowych:

 • efekty działania nowo syntezowanych materiałów/związków chemioterapeutycznych nowej generacji na komórki hematopoetyczne.

Potencjalne zastosowanie prowadzonych badań naukowych:

 • badania in vitro i in vivo;
 • patologiczne komórki hematopoetyczne/komórki leukemiczne, komórki krwi obwodowej, komórki układu hematopoetycznego np. szpiku kostnego.

Aparatura badawcza dostępna do działalności komercyjnej:

 • spekol;
 • spektrofotometr Pharmacia;
 • cytometer przepływowy FACS Calibur;
 • licznik Beckman Coulter.

Potencjalne usługi badawcze:

 • analiza aktywności przeciwnowotworowej i określenie potencjału przeciwnowotworego nowo syntetyzowanych związków chemicznych /analogów obecnie stosowanych związków chemioterapeutycznych;
 • analiza programowanej śmierci komórki – apoptozy, nekrozy, autofagii;
 • analiza cyklu komórkowego i katastrofy mitotycznej.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • metody spektrofotometryczne, cytometryczne, mikroskopowe i elektroniczne Beckmana Coultera.


Kontakt: cittru@uj.edu.pl

_________________________________________________________________________________________________

Department of Experimental Hematology

Faculty of Biology and Earth Sciences

Category: environment

Catchword (tags): experimental hematology, apoptosis, anticancer activity

 

Scientific research subjects:

 • effects of newly synthesized materials / new generation chemotherapeutic agents on pathological and normal hematopoietic cells.

Potential application of scientific research:

 • in vitro and in vivo investigations;
 • pathological hematopoietic cells / leukemia cells / normal hematopoietic cells, peripheral blood cells, hematopoietic system cells (e.g. bone narrow cells).

Research apparatus available to commercial activity:

 • Pharmacia – spectrophotometer;
 • FACS Calibur – flow cytometer;
 • Z2 Beckman Coulter counter.

Potential research services:

 • analysis of anticancer activity / anticancer potential of newly synthesized compounds / analogs of chemotherapeutic agents;
 • analysis of programmed cell death – apoptosis, necrosis, autophagy;
 • analysis of the cell cycle and mitotic catastrophe.

Methods and research techniques:

 • spectrophotometry; flow cytometry; microscopy; eletronic Beckman Coulter methods.


Contact: cittru@uj.edu.pl

Newsletter