Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pracownia Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Pracownia Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej

Pracownia Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej

Jednostka: Wydział Chemii

Kategoria: analityka chemiczna

Słowa klucze (tagi): analizy proteomiczne, analizy grupy lipidów

 

Tematyka badań naukowych:

 • badania proteomiczne i lipodemiczne w chorobach afektywnych.

Potencjalne zastosowanie prowadzonych badań naukowych:

 • wczesna diagnostyka i ocena postępów terapeutycznych w chorobach afektywnych;
 • materiał: krew (pacjenci), preparaty tkankowe pobrane od zwierząt (obrazowanie białek i lipidów).

Aparatura badawcza dostępna do działalności komercyjnej:

 • spektrometr mas z desorpcją/jonizacją laserową wspomaganą matrycą i podwójnym analizatorem czasu przelotu MALDI-TOF MS (ultrafleXtreme, Bruker Daltonik, Niemcy 2011);
 • nanochromatograf cieczowy (EASY-nLC II, Bruker Baltonik, Niemcy 2011);
 • kolektor frakcji współpracujący z nanochromatografem (PROTEINEER fc II, Bruker Daltonik, Niemcy 2011).

Potencjalne usługi badawcze:

 • analizy proteomiczne – identyfikacja białek oraz analiza ich modyfikacji potranslacyjnych, PTMs (przy użyciu oprogramowania BioTools) z wykorzystaniem metody:
 • Peptide mass fingerprinting (PMF) – badanie “odcisku placa mapy peptydowej”,
 • Top-down sequencing (TDS-ISD),
 • analiza oligonukleotydów;
 • analiza grupy lipidów przy użyciu techniki TLC-MALDI (w szczególności fosfolipidów);
 • obrazowanie MALDI (MALDI IMS).

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • MALDI-TOF MS, MALDI-TOF/TOF MS, LC-MALDI, TLC-MALDI, MALDI IMS.

Wykonywane zlecenia:

 • identyfikacja białek (na podstawie eksperymentów PMF, TDS), analiza modyfikacji potranslacyjnych białek (PTMs) z wykorzystaniem oprogramowania BioTools;
 • analiza związków makrocyklicznych;
 • analiza polimerów syntetycznych (analiza grup końcowych).

 

Kontakt: cittru@uj.edu.pl

____________________________________________________________________________________________________

 

High Resolution Mass Spectrometry Laboratory

Faculty: Faculty of Chemistry

Category: chemical analysis

Catchword (tags): proteomic analyses, analysis of lipid classes

 

Scientific research subjects:

 • proteomics and lipidomics study in affective disorders.

Potential application of scientific research:

 • diagnostic of the affective disorders on early step and evaluation of the progress of therapy;
 • material: blood from the patients and tissue slices from animal (protein and lipids imaging).

Research apparatus available to commercial activity:

 • matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometer with double time-of-flight analyzer MALDI-TOF/TOF MS (ultrafleXtreme, Bruke Daltonik, Germany, 2011);
 • liquid nanochromatograph (EASY-nLC II, Bruker Daltonik, Germany, 2011);
 • fraction collector co-operating with the nanochromatograph (PROTEINEER fc II, Bruker Daltonik, Germany, 2011).

Potential research services:

 • proteomic analyses – identification of proteins and analysis of their post-translational modifications, PTMs (BioTools software) with the use of:
 • peptide mass fingerprinting (PMF),
 • top-down sequencing (TDS),
 • analysis of nucleic acids (oligonucleotides);
 • analysis of lipid classes with the use of TLC-MALDI (esp. phospholipids);
 • MALDI Imaging (MALDI IMS).

Methods and research techniques:

 • MALDI-TOF MS, MALDI-TOF/TOF MS, LC-MALDI, TLC-MALDI, MALDI IMS.

Performed contract research:

 • identification of proteins (on the basis of PMF and TDS experiments), analysis of protein posttranslational modifications (PTMs) with the use of BioTools software;
 • analysis of macrocyclic compounds;
 • analysis of synthetic polymers (end group analysis).

 

Contact: cittru@uj.edu.pl

Newsletter