Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analiza białek • Analiza mostków dwusiarczkowych
Mostki dwusiarczkowe, powstające między atomami siarki dwóch reszt cysteinowych, odgrywają zasadniczą rolę w tworzeniu i stabilizacji struktury trzeciorzędowej białka (mostki wewnątrz łańcuchowe). Ponadto, wpływając na kowalencyjne wiązanie podjednostek białkowych (mostki między łańcuchowe), zapewniają poprawne fałdowanie białek, a tym samym ich funkcje.
Wykorzystując metody spektrometrii mas oraz jej połączenia z chromatografią cieczową, oferujemy możliwość identyfikacji liczby oraz położenia mostków dwusiarczkowych oraz wolnych grup sulfhydrylowych w białkach i peptydach.
Newsletter