Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Trwa nabór o dofinansowanie innowacyjnych projektów w województwie małopolskim
Od 31 grudnia do 30 stycznia trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedza. Dofinansowanie projektów w ramach programu wynosi około 85 mln zł. Celem konkursu jest wsparcie finansowe przedsiębiorstw. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Konkurs skierowany jest głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub konsorcjów przedsiębiorstw, w skład których wchodzą mikro, małe i średnie firmy.

 

O finansowanie rzędu 55% wartości projektu mogą starać się mikro i małe przedsiębiorstwa, 45% średnie firmy, a 35% inne niż MŚP. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność na terenie województwa małopolskiego. Informacja ta musi znaleźć potwierdzenie w dokumentach przedsiębiorstwa. Firmy, które nie posiadają siedziby bądź oddziału na terenie województwa małopolskiego, mogą przystąpić do konkursu jedynie w przypadku, gdy w chwili podpisania umowy, spełniają kryterium prowadzenia działalności w województwie małopolskim.

Zgłoszony projekt będzie poddany wnikliwej ocenie koncepcyjno-finansowej. Wnioskodawca zobowiązany jest do przygotowania agendy zawierającej opis działalności B+R stanowiącej uzasadnienie dla inwestycji oraz plan gospodarczego wykorzystania infrastruktury określający sposób i zakres planowanego wykorzystania infrastruktury. Wykonalność finansowa projektu zostanie oceniona na podstawie poprawności założeń i obliczeń przyjętych do analizy finansowej oraz poprawności przeprowadzonych wyliczeń. Zweryfikowany będzie także deklarowany poziom dofinansowania. Projekty będą oceniane pod kątem potencjału i trwałości organizacyjnej podmiotu realizującego projekt, potencjału podmiotu do utrzymania trwałości projektu oraz wykonalności technicznej i trwałości efektów projektu.

KOMENTARZE
Newsletter