Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nanotechnologia w Polsce w 2019 r. – GUS podał szczegółowe dane
Nanotechnologia w Polsce w 2019 r. – GUS podał szczegółowe dane

Działalność nanotechnologiczną prowadziło 86 przedsiębiorstw, tj. o 14,0% mniej niż przed rokiem. Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność nanotechnologiczną wyniosły 282,8 mln zł i w porównaniu z rokiem poprzednim były wyższe o 3,1%. W dziedzinie nanotechnologii pracowało 3 137 osób, z czego w przedsiębiorstwach – 1 039 osób. Działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie nanotechnologii prowadziło 147 podmiotów, tj. o 2,0% mniej niż przed rokiem. Nakłady wewnętrzne poniesione na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosły 261,4 mln zł i były o 8,0% wyższe niż w roku poprzednim. W działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii zaangażowanych było 2 527 osób.

 

Nanotechnologia w przedsiębiorstwach

W 2019 r. liczba przedsiębiorstw, które w badaniu wykazały działalność nanotechnologiczną, czyli stosowały nanotechnologię do produkcji dóbr pośrednich i finalnych i/lub prowadziły działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie nanotechnologii, wyniosła 86, co oznacza spadek o 14,0% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wykres 1. Przedsiębiorstwa nanotechnologiczne prowadzące działalność w dziedzinie nanotechnologii

Działalność nanotechnologiczna w przedsiębiorstwach odnosi się do produkcji, w której nanotechnologię stosuje się do wytwarzania dóbr pośrednich i finalnych. Zastosowanie nanotechnologii w produkcji obejmuje również zaangażowanie przedsiębiorstw w nanotechnologię w sposób pośredni, jako użytkownik lub integrator. Nanotechnologia znajduje także zastosowanie w działalności badawczej i rozwojowej, czyli w badaniach naukowych i eksperymentalnych pracach rozwojowych. W badaniu dotyczącym działalności nanotechnologicznej przedsiębiorstwa określały obszary zastosowania nanotechnologii w produkcji oraz w działalności B+R, a także wskazywały obszar dominujący. W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, dla większości przedsiębiorstw dominującym obszarem zastosowania nanotechnologii były nanomateriały. Liczba takich podmiotów zmniejszyła się w skali roku o 16,2%.

Tablica 1. Przedsiębiorstwa według dominującego obszaru zastosowania nanotechnologii

 

Nakłady wewnętrzne przedsiębiorstw na działalność w dziedzinie nanotechnologii

Nakłady wewnętrzne na działalność nanotechnologiczną są to nakłady poniesione na ten cel przez przedsiębiorstwo w roku sprawozdawczym, niezależnie od źródła pochodzenia wydatkowanych środków. W 2019 r. na działalność nanotechnologiczną przeznaczono 282,8 mln zł, z czego 87,6% stanowiły środki własne przedsiębiorstw. W stosunku do roku poprzedniego nakłady na działalność nanotechnologiczną wzrosły o 3,1%. Na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii w 2019 r. przedsiębiorstwa wydatkowały 61,5 mln zł, co stanowiło 21,7% nakładów ogółem na nanotechnologię (wobec 16,3% przed rokiem).

Wykres 2. Nakłady wewnętrzne w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziedzinie nanotechnologii

 

Personel w dziedzinie nanotechnologii

W 2019 r. w działalność nanotechnologiczną (zarówno w jednostkach naukowych, jak i w przedsiębiorstwach) zaangażowanych było 3 137 osób. W przedsiębiorstwach pracowało 1 039 osób, tj. o 30,5% mniej niż przed rokiem. Działalność B+R w przedsiębiorstwach prowadziło 429 osób (w tym 157 kobiet), co stanowiło 41,3% ogólnej liczby pracujących w dziedzinie nanotechnologii.

Wykres 3. Personel w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach (stan w dniu 31 grudnia)

 

Działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii

Podstawową klasyfikacją działalności B+R jest podział podmiotów na sektory wykonawcze. W 2019 r. działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii prowadziło 147 podmiotów, z czego największy udział stanowił sektor przedsiębiorstw (55,8%).

Tablica 2. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii według sektorów wykonawczych

W 2019 r. wielkość nakładów wewnętrznych na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosła 261,4 mln zł, tj. o 8,0% więcej niż przed rokiem. Najwyższy udział w nakładach wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nanotechnologii miał sektor szkolnictwa wyższego (65,3%). Udział sektorów przedsiębiorstw oraz rządowego łącznie z sektorem prywatnych instytucji niekomercyjnych wyniósł odpowiednio 32,9% i 1,8%. W 2019 r. w działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii zaangażowanych było 2 527 osób, w tym 1 009 kobiet. W stosunku do 2018 r. odnotowano spadek liczby personelu B+R w dziedzinie nanotechnologii o 15,9%, w tym kobiet – o 16,9%.

Źródło danych: GUS

Źródła

Fot. https://www.freepik.com/free-photo/scientific-biochemistry-genetics-engineering-concept_2757051.htm

KOMENTARZE
Newsletter