Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
W pewnych stanach organizmu człowieka w płynach ustrojowych pojawiają się charakterystyczne czynniki biochemiczne. Ich jakościowe wykrycie jest wystarczające do potwierdzenia danej jednostki chorobowej, co jest szczególnie ważne w przypadku chorób infekcyjnych. Dzięki szybkiemu wykryciu możemy od razu wdrożyć odpowiednią farmakoterapię.

 

 

Strep B Test i Strep A Test

Szybkie testy Strep są dokładnym narzędziem diagnostycznym stosowanym w celu ustalenia, czy bakterie Streptococcus spp. są obecne w gardle pacjenta. Ten sam test może być wykorzystany do oceny pod kątem obecności paciorkowców w innych zainfekowanych obszarach (np. zakażenia odbytu u obu płci lub infekcja sromu u niedojrzałych płciowo dziewcząt).

Bakterie Streptococcus pyogenes, znane również jako grupa beta-hemolizujących paciorkowców lub paciorkowców grupy A (GAS), powodują "anginy", są najczęstszą przyczyną bakteryjnego zapalenia i wywołują bóle w tylnej części gardła (zapalenie gardła).

Streptococcus grupy B jest powszechną bakterią często bytującą w jelitach lub dolnym odcinku układu rozrodczego. Chociaż grupa B jest zazwyczaj nieszkodliwa dla dorosłych, może powodować komplikacje w czasie ciąży i poważne choroby u noworodków. Test Strep grupa B jest zazwyczaj wykonywany między 35. a 37. tygodni ciąży.

Zasada działania: Na pasku membrany umieszczonym w plastikowej płytce naniesione są przeciwciała (IgG) skierowane przeciwko antygenowi Strep B/Strep A w strefie testowej T. W początkowym odcinku tego paska nałożony jest koniugat barwnych cząstek z poliklonalnymi przeciwciałami anty-Strep B/anty-Strep A. Wykonanie oznaczenia polega na wyekstrahowaniu antygenu Streptococcus B/Streptococcus A z wymazówki przy pomocy buforu, a następnie nakropleniu ekstraktu na płytkę testową. Antygen Strep B/Strep A wiąże się z koniugatem barwnych cząstek z przeciwciałami anty-Strep B/anty-Strep A i tworzy się kompleks antygen-przeciwciało. Następnie ekstrakt przemieszcza się siłami kapilarnymi do unieruchomionych przeciwciał anty-Strep B/anty-Strep A w strefie testowej T. Jeżeli w badanej próbce obecny jest antygen Strep B/Strep A, to powstaje barwny kompleks: przeciwciało-antygen Strep B /Strep A – koniugat przeciwciała – i tworzy się barwny prążek testowy T. Brak barwnego prążka w strefie testowej świadczy o nieobecności antygenu Strep B/Strep A w badanej próbce. Ekstrakt przemieszcza się dalej wzdłuż płytki i w strefie kontrolnej tworzy się barwny prążek kontrolny.

 

Test identyfikacyjny do wykrywania antygenu grupy prątków gruźliczych Mycobacterium tuberculosis complex (MTbc)

Gruźlica jest chorobą przewlekłą wywoływaną przez zakażenie prątkiem gruźlicy M. tuberculosis. Gruźlica stanowi poważny problem dla światowej służby zdrowia i jest jedną z głównych przyczyn zgonów spowodowanych chorobą zakaźną na świecie.

Test identyfikacyjny BD MGIT TBc (TBc ID) jest szybkim oznaczeniem immunochromatograficznym do jakościowego wykrywania antygenu grupy prątków gruźliczych Mycobacterium tuberculosis complex (MTbc) z probówek BD MGIT z dodatnim wynikiem rozmazu AFB – barwienia próbek dla prątków kwasoopornych. Urządzenie wykrywa następujące gatunki MTbc: M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum i M. microti.

Zasada działania: W teście wykrywane jest MPT64, frakcja białka prątka, wydzielana z komórek MTbc podczas hodowli. Po umieszczeniu próbek w urządzeniu testującym antygen MPT64 wiąże się z przeciwciałami skierowanymi przeciwko MPT64 sprzężonymi z cząstkami wizualizacyjnymi znajdującymi się na pasku testowym. Kompleks antygen-koniugat migruje przez pasek testowy do obszaru reakcji i wychwytywany jest przez drugie swoiste przeciwciało MPT64 znajdujące się na błonie. Jeżeli w próbce obecny jest antygen MPT64, cząstki znakowane złotem koloidalnym wywołują reakcję barwną mającą postać linii o barwie różowej do czerwonej.

Interpretacja wyików: 

* wynik dodatni testu dla TBc (obecny antygen MPT64) – linia różowa do czerwonej pojawiająca się w okienku odczytu w pozycji testowej „T” i w pozycji kontrolnej „C”. Oznacza to, że w próbce został wykryty antygen MPT64. Intensywność linii C i T może się różnić. Obszar tła powinien mieć kolor od białego do jasnoróżowego;

* wynik ujemny testu dla TBc (nie wykryto antygenu MPT64) – w pozycji testowej „T” okienka odczytu nie ma linii różowej do czerwonej. Oznacza to, że w próbce nie został wykryty antygen MPT64. Linia w pozycji kontrolnej „C” okienka odczytu oznacza prawidłowe działanie procedury testu. Obszar tła powinien mieć kolor od białego do jasnoróżowego;

* nieważny wynik badania: wynik testu jest nieważny, jeżeli w pozycji kontrolnej „C” okienka odczytu nie ma widocznej linii różowej do czerwonej lub kolor obszaru tła uniemożliwia interpretację testu. W przypadku nieważnego wyniku próbkę należy przebadać ponownie przy użyciu nowego urządzenia.

Test nie wyklucza obecności innych prątków lub mieszanych zakażeń bakteryjnych.

 

Influenza A/B Test

Test jest jedną z najbardziej powszechnych metod stosowanych do szybkiej diagnostyki wirusa grypy typu A i B w próbkach biologicznych z układu oddechowego – wymaz z nosa, z gardła lub z popłuczyny. Pomaga odróżnić grypę od innych infekcji wirusowych i bakteryjnych z podobnymi objawami, które mogą być poważne i powinny być traktowane inaczej.

Szybkie testy posiadają różną zdolność do wykrywania grypy. Niektóre rodzaje mogą wykrywać tylko grypy A, inne mogą wykryć zarówno A i B, nie rozróżniając ich, jeszcze inne wykrywają i rozróżniają wirusa grypy typu A i B. Jednakże żadne z nich nie są w stanie odróżnić szczepów wirusa grypy typu A, jak np. H1N1.

 

Test do wykrywania przeciwciał dla Helicobacter pylori (HP Ab) we krwi

Zakażenie H. pylori jest podstawową przyczyną przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka i choroby wrzodowej i głównym czynnikiem gruczolakoraka żołądka oraz chłoniaka MALT.

Aby przeprowadzić test, do kasetki testowej dodajemy ok. 50 μl krwi. Jeśli próbka pacjenta zawiera specyficzne przeciwciała IgG przeciwko H. pylori, uwidacznia się prążek w kolorze od różowego do czerwonego oraz niebieska linia kontrolna. Jeśli przeciwciała nie są obecne lub występują na bardzo niskim poziomie, pojawia się tylko niebieska linia kontrolna. Jeśli linia kontrolna nie pojawi się w ciągu 5 minut, test uważa się za nieważny.

 

Test do wykrywania antygenów H. pylori w kale

Na nitrocelulozowej membranie znajduje się przeciwciało wychwytujące, skierowane przeciw HPSA oraz przeciwciało wykrywające połączone z mikrokulkami lateksu (koniugat). Kiedy pasek zostaje zanurzony w zawiesinie kału koniugat migruje z próbką i łączy się z unieruchomionym przeciwciałem wychwytującym. Jeśli próbka zawiera specyficzny antygen, tworzy się kompleks z przeciwciałem wychwytującym i w okienku testowym pojawia się czerwona linia świadcząca o dodatnim wyniku testu.

 

Test do wykrywania antygenu Candida albicans w wymazach z pochwy i z gardła

Drożdżyca jest chorobą wywoływaną przez drożdżopodobne grzyby, najczęściej z rodzaju Candida, w związku z czym często nazywana jest też kandydozą. Grzyby te stanowią bogatą mikroflorę w środowisku naturalnym. Przyjmuje się, że np. Candida albicans występuje u 40-80% zdrowych ludzi i należy do fizjologicznej flory przewodu pokarmowego. Rozwija się dopiero w warunkach sprzyjających np. w okresie spadku odporności organizmu człowieka. Szczególnie narażeni na wystąpienie kandydozy są ludzie chorzy na cukrzycę.

Zasada działania: Procedura testu wymaga rozpuszczenia białek Candida z wymazu z pochwy lub gardła podczas mieszania wymazu w buforze. Bufor z próbką dodaje się do okienka nanoszenia próbki i następnie mieszanina przemieszcza się wzdłuż paska membrany. Jeżeli w próbce jest obecna Candida, tworzy się kompleks z pierwszym przeciwciałem anty-Candida związanym z barwnymi cząsteczkami lateksu. Następnie kompleks łączy się z drugim przeciwciałem anty-Candida opłaszczonym na nitrocelulozowej membranie. Pojawienie się widocznego prążka testowego razem z prążkiem kontrolnym wskazuje na wynik dodatni.

 

Test do detekcji rotawirusów i adenowirusów w próbkach kału.

Wykrywanie zakażenia rota- i adenowirusami ma zastosowanie w diagnostyce różnicowej zakażeń żołądkowo-jelitowych objawiających się m.in. silną biegunką i wymiotami.

Rotawirusy są najczęstszą przyczyną ostrych biegunek u niemowląt i dzieci do dwóch lat (ponad 50% zachorowań). Rota wirusy przenoszone są drogą fekalno-oralną, drogą kropelkową lub przez kontakt z zakażonymi powierzchniami. Ostry stan zapalny jelit przebiega z wodnistą biegunką i wymiotami. Adenowirus zakaża ludzi, powodując choroby układu oddechowego, pokarmowego i oczu. Zakażenia pokarmowe mają charakter ostrych infekcji żołądkowo-jelitowych przebiegających z wodnistą biegunką, gorączką, tkliwością brzucha i wymiotami.

Zasada działania: W regionie linii testu błona jest opłaszczona przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi przeciwko antygenom wirusowym. W trakcie przeprowadzania testu próbka może reagować z kolorowym koniugatem (przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi przeciwko antygenom rotawirusów – czerwonymi kuleczkami i przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi przeciwko antygenom adenowirusów – niebieskimi kuleczkami), które zostały uprzednio wysuszone na pasku testowym. Mieszanina porusza się po błonie w górę dzięki sile kapilarnej. Podczas gdy próbka migruje przez membranę testu, kolorowe cząstki migrują. W przypadku pozytywnego wyniku, specyficzne przeciwciała obecne na błonie będą wychwytywały kolorowy koniugat. Uwidocznią się różne kolorowe linie, w zależności od zawartości wirusów w próbie.

Mieszanina dalej migruje poprzez błonę do immobilizowanych przeciwciał, umieszczonych w rejonie linii kontrolnej – pojawia się zielona linia.

 

Test wykrywający antygen wirusa RSV (Respiratory Syncytial Virus)

Wirusowe zakażenia dróg oddechowych są szeroko rozpowszechnionymi chorobami. Wirus RSV jest wiodącą przyczyną zakażeń dolnych dróg oddechowych u małych dzieci w sezonie zimowym. Wirus RSV może również wywoływać ciężkie zakażenia dróg oddechowych u osób w podeszłym wieku oraz z upośledzonym systemem odporności.

Test do wykrywania antygenu RSV jest to test chromatograficzny mający na celu wykrywanie antygenów RSV w różnych próbkach pobranych od objawowych pacjentów. Szybkość oraz sposób przeprowadzenia testu sprawia, że znajduje on zastosowanie jako test „natychmiastowy” do wykrywania antygenu RSV, dostarczając szybkiej, odpowiedniej informacji, która pomaga przy włączaniu leczenia przeciwwirusowego.

Zasada działania: Po wprowadzeniu uzyskanych próbek do urządzenia testowego antygeny A i/lub B wirusa RSV wiążą się do koniugatów złożonych z przeciwciał oraz koloidalnego złota na pasku testowym, tworząc kompleks antygen-przeciwciało. Kompleks ten migruje przez pasek testowy do obszaru reakcji i wychwytywany jest przez pas przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi RSV, znajdujący się na błonie. Nadmiar koniugatu wiąże się do drugiej linii, zawierającej inaktywowany antygen RSV, który służy jako kontrola funkcjonalna. Wynik dodatni wskazuje na pojawienie się dwóch czerwono-purpurowych linii w okienku odczytu, jednej na wysokości oznakowania testu „T”, a drugiej na wysokości kontroli „C”. Brak czerwono-purpurowej linii na wysokości „T” i jej obecność na wysokości „C” wskazuje na wynik ujemny. Test nie może zostać zinterpretowany, jeżeli na wysokości „C” nie pojawia się widoczna czerwono-purpurowa linia.

Materiał: wymaz z nosogardzieli

 

Test wykrywający zakażenia norowirusem

Norowirusy są przyczyną zakażenia układu pokarmowego, mogą być najczęstszymi czynnikami etiologicznymi łagodnych biegunek.

Zasada działania: test wykorzystuje kombinację monoklonalnych przeciwciał swoistych dla genogrupy 1 i genogrupy 2 norowirusa. Na okienko testowe dodaje się zawiesinę kału. Jeśli norowirus jest obecny w próbce, to tworzy kompleks z przeciwciałami wychwytującymi i z przeciwciałami opłaszczonymi na lateksie, co uwidacznia się w postaci niebieskiej linii, dając jednocześnie pozytywny wynik testu.

 

Szybki test do wykrywania antygenów malarii (HRP II i pLDH)

Malaria, nazywana także zimnicą, jest chorobą pasożytniczą, wywoływaną przez pierwotniaki (zarodźce malarii). Przenoszona jest przez ukłucia komarów w tropikalnych i subtropikalnych strefach klimatycznych.

W badaniach przesiewowych coraz częściej wykorzystywane są szybkie testy immunochromatograficzne opierające się na wykrywaniu antygenów Plasmodium (HRP II i pLDH). We krwi oznaczane są specyficzne białka bogate w histydynę-2 (Plasmodium falciparum, HRP-2) i dehydrogenazę mleczanową (Plasmodium sp. – LDH). Niska czułość testów powoduje jednak, że wynik negatywny nie wyklucza możliwości zarażenia malarią.

Budowa testu: na membranie paska testowego znajdują się 3 linie:

* linia testowa P.f (główny komponent): mysie monoklonalne przeciwciała swoiste wobec HRP-II Malarii Plasmodium falciparum;

* linia testowa pan (główny komponent): mysie monoklonalne przeciwciała swoiste wobec LDH Malarii Plasmodium sp.;

* linia kontrolna.

Złoty koniugat utworzony jest przez:

* mysie monoklonalne przeciwciała swoiste wobec Plasmodium falciparum HRP-I sprzężone ze złotym koloidem;

* mysie monoklonalne przeciwciała pan swoiste wobec pLDH sprzężone ze złotym koloidem.

Materiał: krew pełna, surowica, osocze

 

Szybki test do wykrywania przeciwciał CCA (bilharcjoza, schistosomatoza)

Schistosomatoza jest chorobą wywołaną przez rozdzielnopłciowe przywry z rodzaju Schistosoma, które w stadium dojrzałym bytują w naczyniach krwionośnych żywiciela.

Lokalizacja zmian chorobowych zależy od gatunku pasożyta. Przy inwazji Schistosoma haematobium zmiany powstają w ścianie pęcherza moczowego, natomiast podczas inwazji Schistosoma mansoni i Schistosoma japonicum – w ścianie jelita i w wątrobie. Powikłaniem choroby jest marskość wątroby oraz zespół objawów nadciśnienia w układzie żyły wrotnej.

Test opiera się na zasadzie przepływu poprzecznego przez pasek nitrocelulozowy, próbki moczu zmieszanej z koloidalnym koniugatem węgla, opłaszczonym przeciwciałem monoklonalnym specyficznym wobec Schistosoma Circulating Cathodic Antigen (CCA).

Stężenie CCA jest zwykle zależne od natężenia zakażenia, w zakresie ok. od 1 μg/ml moczu (bardzo duża infekcja) do poziomu tła 2 ng/ml. Udane leczenie może zmniejszyć poziom CCA w moczu do poziomu tła w kilka dni.

Materiał: mocz

 

Szybki test do wykrywania przeciwciał choroby Chagasa (IgG przeciw Trypanosoma cruzi)

Choroba Chagasa jest to mało znana, tropikalna choroba zakaźna wywołana przez pasożyta Trypanosoma cruzi, należącego do świdrowców. Jest to choroba zarówno zwierząt, jak i człowieka, występująca głównie w Ameryce Południowej. Do zakażenia może dojść wskutek zjedzenia pokarmu zanieczyszczonego przez owady, transfuzji krwi oraz przeniesienia pasożyta z matki na dziecko w trakcie ciąży.

Zasada działania: Szybki test służy do wykrywania ludzkich przeciwciał dla T. cruzi. Składa się z płytki absorbcyjnej, paska nitrocelulozowej membrany z linią kontrolną (kozie przeciwciała anty-mysie), z linią testową (rekombinowany antygen T. cruzi) oraz z płytki z koniugatem, która zawiera suszone złoto koloidale.

Podczas przepływu mieszaniny buforu do próbek, poprzez działanie sił kapilarnych złoto koloidalne kontynuuje migrację przez błonę nitrocelulozową i wiąże się do ludzkiej immunoglobuliny w próbce. Jeśli próbka zawiera przeciwciała przeciwko T. cruzi, kompleks wiąże się z antygenami na linii testowej czemu towarzyszy wytworzenie czerwonej linii i co wskazuje na pozytywny wynik. W przypadku braku przeciwciał przeciwko T. cruzi, czerwona linie nie będzie widoczna w obszarze testowym, co wskazuje na wynik negatywny.

Materiał: krew pełna, surowica, osocze

 

Szybki test do wykrywania przeciwciał IgM przeciw wirusowi chikungunya (CHIK)

Chikungunya to tropikalna choroba wirusowa, występująca głównie w południowej Azji i wschodniej Afryce, podobna do dengi, przenoszona przez komary.

W celu zapewnienia szybkiego i łatwego sposobu diagnozowania infekcji chikungunya wprowadzono szybkie testy immunochromatograficzne wykrywające Chikungunya IgM. Czułość i swoistość testu Chikungunya IgM oceniano w porównaniu do ELISA. Czułość testu w zależności od firmy wynosi 20,5 %- 50,8 %, a swoistość 89,2 %-100%.

Materiał: krew pełna, surowica, osocze

 

Szybki test do wykrywania antygenów Cryptosporidium i Giardia (cysty Giardia Lamblia)

Giardia i Cryptosporidium to dwa najczęstsze przyczyny zakażenia pasożytniczego jelit na całym świecie. Ten szybki test immunologiczny jednocześnie wykrywa i odróżnia antygen cyst Giardia Lamblia i antygen oocyst Cryptosporidium.

Zasada działania: Test Giardia/Cryptosporidium wykorzystuje monoklonalne i poliklonalne przeciwciała przeciw antygenom powierzchniowym komórek organizmów. Urządzenie zawiera okno reakcji składające się z trzech pionowych linii, na których unieruchomione są przeciwciała. Linia Test Giardia ("Giar") zawiera mysie przeciwciała monoklonalne przeciwko Giardia. Linia Test Crypto ("Cryp") zawiera mysie przeciwciała monoklonalne przeciwko Cryptosporidium. Linia kontrolna ("C") jest przerywaną linią, która zawiera przeciwciała anty-peroksydaza chrzanowa (HRP). Koniugat zawiera poliklonalne przeciwciała sprzężone z peroksydazą chrzanową. Aby przeprowadzić test, próbka jest dodawana do probówki zawierającej mieszaninę diluentu i koniugatu. Rozcieńczoną mieszaninę próbki dodaje się do okienka probówkowego urządzenia oraz pozostawia się do inkubacji w temperaturze pokojowej przez 15 minut. Podczas inkubacji antygey cyst i/lub oocyst zostają wiązane przez koniugat przeciwciało-peroksydaza. Kompleksy antygen-przeciwciało sprzężone przenikają przez wkładkę filtracyjną z błoną, gdzie są przechwycone przez unieruchomione przeciwciała specyficzne Cryptosporidium/Giaria na liniach testowych. Okno reakcyjne następnie przemywa się buforem, a następnie dodaje się substratu. Po 10-minutowym okresie inkubacji, reakcję bada się wizualnie – pojawia się niebieska pionowa linia po obu stronach okna reakcji. Niebieska linia oznacza pozytywny wynik testu. Pozytywna "kontrola" reakcji, oznaczona jest niebieską linią przerywaną pod "C", ta część okna reakcji potwierdza, że ​​test działa prawidłowo, a wyniki są ważne.

 

Szybki test do wykrywania przeciwciał dengi (IgG i IgM przeciwciała dengi serotypów 1, 2, 3 i 4) oraz antygenu NS1

Denga to choroba wirusowa przenoszona przez komary w tropikalnych częściach świata. Wywołują ją cztery typy wirusa dengi. Zakażenie wirusem dengi może przebiegać w sposób nieodczuwalny przez podróżnego lub prowadzić do wystąpienia objawów takich jak gorączka, ból głowy, mięśni i stawów czy też może powodować charakterystyczną wysypkę, przypominającą tą spotykaną w odrze. W niektórych przypadkach choroba prowadzi do zagrażającej życiu gorączki krwotocznej z krwotokami, trombocytopenią i hipowolemią, może się także rozwinąć wstrząs.

Test ma na celu wykrycie zarówno antygenu wirusa dengi NS1 i przeciwciała wobec wirusa Dengue (denga IgG / IgM) w ludzkiej surowicy, osoczu lub całej krwi. Zawiera dwa urządzenia testowe (lewa strona – test dengi NS1 Ag, prawa strona – test denga IgG/IgM). Test jest przeznaczony tylko dla pierwszego badania przesiewowego i próbki pozytywne należy potwierdzić w uzupełniającym teście takim jak RT-PCR, ELISA IgM/IgG lub w teście zahamowania hemaglutynacji (HI).

Materiał: krew pełna, surowica, osocze

 

Szybki test do wykrywania przeciwciał filariozy (IgG i IgM anty-limfatyczne nicienie [Filaria Bancrofta i Brugia Malayia])

Filariozy to grupa przewlekłych chorób pasożytniczych kręgowców (prócz ryb), które wywołane są przez nicienie, filarie – m.in. Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Onchocerca volvulus i Mansonella ozzardi. Filarioza u człowieka spotykana jest we wschodniej Afryce i Azji.

Zasada działania: Test zawiera specyficzne, rekombinowane antygeny, które są unieruchomione na pasku membrany nitrocelulozowej. Próbkę dodaje się do okienka, ta przemieszcza się do góry. Jeśli specyficzne przeciwciała są obecne w badanej próbce (krwi), tworzy się kompleks przeciwciało- antygen. Kompleks następnie jest wykrywany przez barwnik sprzężony przeciwko ludzkiej IgG4, po dodaniu buforu kompleks wędruje w dół, co daje różowo-purpurowy kolor. Kontrola zawiera przeciwciało kozie anty-mysie IgG, które wiąże się z koniugatem mysim anty-ludzkim IgG4 .

Materiał: krew pełna, surowica, osocze

 

Szybki test do wykrywania przeciwciał leiszmianiozy (IgG i IgM Leishmania donovani)

Leiszmanioza to grupa chorób pasożytniczych, wywoływanych przez wiciowce z rodzaju Leishmania. Przenoszona jest przez muchówki (moskity) – nazywane także muchami piaskowymi, przenoszą leiszmaniozę z psów i gryzoni na człowieka w postaci krwi i śliny. Leiszmanioza jest czasem nazywana białym trądem, ponieważ jej skórno-śluzówkowa odmiana uszkadza tkanki chrząstek i kości, nadając twarzy człowieka odstręczający wygląd. Powstałe wrzody długo się goją, pozostawiając przy tym nieestetyczne blizny i bruzdy. Choroba ma także cięższą odmianę, zwaną trzewną – pasożyty atakują śledzionę i szpik kostny.

Zasada działania: Test służy do wykrywania przeciwciał leiszmaniozy w ludzkiej surowicy.

Membrana pokryta jest znacznikiem enzymatycznym rK39 w obszarze testowym i kurzym anty-białkiem A w regionie kontrolnym. Podczas badania próbka surowicy reaguje z zabarwionym koniugatem (białko A-złoto koloidalne), którym było pokryte urządzenie testowe. Następnie mieszanina przemieszcza się do góry na membranie w wyniku działania sił kapilarnych, reaguje z rekombinowanym antygenem Leishmania na membranie, co generuje czerwoną linię. Jej obecność wskazuje na wynik pozytywny, a brak – na wynik negatywny.

Materiał: krew pełna, surowica, osocze

 

Szybki test do wykrywania przeciwciał leptospirozy (IgG & IgM Leptospira interrogans)

Leptospirozy są grupą chorób odzwierzęcych wywołanych przez krętki z rodzaju Leptospira.

W pierwszym etapie choroby dochodzi do wysiewu krętków do tkanek i do krwi. W większości wypadków reakcja odpornościowa gospodarza szybko doprowadza do wyeliminowania bakterii. Pojawia się drugi etap choroby, który często doprowadza do znacznie groźniejszych powikłań np. zespołu Weila objawiającego się uszkodzeniem wątroby i nerek.

Zasada działania: Na powierzchni taśmy testu Leptospira IgG/IgM obecne są trzy linie, wstępnie pokryte IgG L. interrogans – linia „G”, IgM L. interrogans – linia „M” oraz linia „C” – linia kontrolna. Te linie w okienku wyniku nie są widoczne przed naniesieniem próbki. Linia kontrolna powinna zawsze pojawiać się wtedy, gdy wykonywany jest test został wykonany prawidłowo. Fioletowa linia „G” lub „M” będzie widoczna w oknie odczytu, jeśli w próbce są obecne IgG i/lub IgM przeciwciała do Leptospira interrogans. W przypadku braku przeciwciał, nie obserwujemy pojawiającego się koloru w linii „G” lub „M”.

Materiał: krew pełna, surowica, osocze

 

Szybki test do wykrywania przeciwciał duru brzusznego (IgG & IgM Salmonella Typhi)

Dur brzuszny, zwany dawniej tyfusem, jest ogólnoustrojową chorobą bakteryjną wywołaną Gram-ujemnymi pałeczkami Salmonella enterica, serotyp typhi (Salmonella typhi). Źródłem zakażenia może być brudna woda, nieumyte owoce, a także nieczystości zawierające w sobie pałeczki S. typhi. Charakteryzuje się gorączką, krańcowym wyczerpaniem, bólami brzucha, objawami zatrucia endotoksyną (splątanie) i różową wysypką plamisto-grudkową zlokalizowaną na skórze klatki piersiowej lub nadbrzusza. Towarzyszy tym objawom także hepatomegalia, splenomegalia i powiększenie węzłów chłonnych szyi oraz zapalenie spojówek.

Zasada działania: Test zawiera przeciwciała i odczynniki wychwytujące IgG i IgM przeciw S. typhi, które są unieruchomione na nitrocelulozowej membranie, tworząc linie testowe. Dodana próbka przemieszcza się w górę paska wraz z połączonym z barwnikiem antygenem S. typhi. Jeśli specyficzne przeciwciała są obecne w próbce utworzy się kompleks przeciwciało-antygen. Kompleks przeciwciało-antygen jest następnie wychwytywany w strefie okna testowego przez unieruchomione przeciwciała i odczynniki, dając różowo-fioletowo linię.

Materiał: krew pełna, surowica, osocze

 

Test do wykrywania antygenów Campylobacter (C.jejuni, C.coli) w kale

Kampylobakterioza (Campylobacteriosis) jest ostrą chorobą zakaźną powszechną na całym świecie, która powoduje głównie choroby przewodu pokarmowego przebiegające z objawami biegunki. Głównym źródłem infekcji są zwierzęta, u których bakterie te bytują w przewodzie pokarmowym. Człowiek zaraża się przez spożycie zakażonych produktów pochodzenia zwierzęcego, a także innych pokarmów i wody oraz poprzez kontakt ze zwierzętami chorymi lub bezobjawowymi nosicielami, jakimi mogą być psy i koty.

Zasada działania: Test wykorzystuje przeciwciała monoklonalne specyficzne względem antygenu wspólnego dla C. jejuni i C. coli. Do próbki kału dodawany jest bufor, rozcieńczamy nim próbkę przy użyciu pipety dołączonej do zestawu. Próbkę dodaje się na okienko w urządzeniu. Antygen Campylobacter wiąże się z przeciwciałem monoklonalnym połączonym ze złotem koloidalnym (koniugat). Zostaje utworzony kompleks antygen-przeciwciało-koloidalne złoto i daje widoczną różowo-czerwoną barwę. Kompleks nie powstaje, gdy w próbce nie ma antygenu.

 

Test do wykrywania antygenów Legionella pneumophila

Choroba układu oddechowego (legionelloza) powstająca na skutek działania bakterii, jaką jest Legionella, to niezwykle trudny do pokonania oraz bardzo często występujący problem higieniczno-infekcyjny. Legionella pneumophila występować może niemal w każdego rodzaju systemie ciepłej wody.

Zasada działania: Na pasku testowym na nitrocelulozowej membranie znajdują się unieruchomione poliklonalne przeciwciała skierowane przeciwko Legionella pneumophila. Podczas przepływu próbki moczu wzdłuż membrany, antygeny obecne w próbce zostają wychwycone w strefie odpowiednich przeciwciał wychwytujących. Barwny sygnał jest wytworzony przez cząsteczki złota koloidalnego z unieruchomionymi specyficznymi dla antygenów przeciwciałami, które wiążą się z kompleksami antygen-przeciwciało tworząc barwny prążek.

KOMENTARZE
news

<Maj 2024>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter