Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie – rekrutacja trwa
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest wyższą szkołą zawodową kształcącą na kierunkach o profilu praktycznym. Dynamiczny rozwój Uczelni na polskim rynku edukacyjnym przyczynił się do ugruntowania jej pozycji, gdzie po 15 latach swojej działalności stała się jedną z najlepiej rozpoznawalnych niepaństwowych uczelni wyższych.

 

 

Uczelnia dąży do tego, by tworzone i prowadzone przez nią programy kształcenia odpowiadały nowoczesnej koncepcji kształcenia zakładającej lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy uczelni.

Nieprzerwany rozwój WSIiZ pozwala na elastyczne dostosowywanie Uczelni do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych czy też naukowych, stąd też szczególną misją Uczelni jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy określeniu i realizacji jej zadań w oparciu o filozofię Total Quality Management.

Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Wdrożony system zarządzania przez jakość zyskuje uznanie otoczenia społeczno-gospodarczego i w pełni satysfakcjonuje klientów, partnerów i pracowników:

* studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia zgodnego z potrzebami rynku,

* absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające poruszanie się na rynku pracy,

* potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,

* pracownikom Uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wspiera realizację badań naukowych,

* społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu oraz wkład
w naukę i kulturę.

Oferta edukacyjna Uczelni:

* Chemia kosmetyczna (I stopień) Inżynierskie;

* Dietetyka (I stopień) Licencjat;

* Kosmetologia (I stopień) Licencjat;

* Kosmetologia ( II stopień) Magisterskie.

Studia podyplomowe:

* Kosmetologia stosowana;

* Kosmetologia bioestetyczna;

* Podologia;

* Trychologia kosmetologiczna;

* Technologia produkcji kosmetyków;

* Żywienie kliniczne;

* Dietetyka;

* Dietetyka i suplementacja.

Studentem może być każdy, kto posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaje się dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach.

Wymagane dokumenty na studia licencjackie i inżynierskie:

* kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu];

* uzupełnione online i wydrukowane podanie http://e-dziekanat.wsiiz.pl/Rekrutacja/Rejestracja;

* dwie fotografie (wymiar 35 mm x 45 mm);

* podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł;

* kserokopia dowodu osobistego;

* potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331).

Wymagane dokumenty na studia magisterskie:

* kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie;

* kserokopia suplementu do dyplomu [oryginał do wglądu];

* kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu];

* uzupełnione online i wydrukowane podanie http://e-dziekanat.wsiiz.pl/Rekrutacja/Rejestracja;

* dwie fotografie (wymiar 35 mm x 45 mm);

* podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł – nie dotyczy absolwentów WSIiZ, którzy posiadają już elektroniczną legitymację studencką;

* kserokopia dowodu osobistego.

* jeśli jesteś tegorocznym dyplomantem już dziś możesz zagwarantować sobie miejsce na wybranym kierunku studiów magisterskich. Wystarczy, że zamiast dyplomu dołączysz podpisane oświadczenie;

* potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331) – nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

* kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie;

* uzupełnione online i wydrukowane podanie http://e-dziekanat.wsiiz.pl/Rekrutacja/Rejestracja;

* jedna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem);

* kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu;

* potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331).

Dodatkowo:

* kandydaci na kierunek kosmetologia – zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy wystawione na podstawie skierowania wydawanego przez dział promocji i rekrutacji WSIiZ.

* Kosmetologia – skierowanie na badania lekarskie i zaświadczenie lekarskie;

* Chemia kosmetyczna – skierowanie na badania lekarskie chemia kosmetyczna i zaświadczenie lekarskie.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia organizuje dla wszystkich zainteresowanych Dni Otwarte, które mają na celu przedstawienie kandydatom bogatej oferty edukacyjnej i kulturalnej Uczelni.

Przybyli tego dnia mają możliwość uzyskania informacji o konkretnych kierunkach studiów, zadawania pytań i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości podczas rozmowy ze studentami, pracownikami oraz przedstawicielami Samorządu Studenckiego WSIiZ. Można też zobaczyć, jak w praktyce przebiega zdobywanie wiedzy i umiejętności na interesującym kierunku kosmetologia, chemia kosmetyczna czy dietetyka podczas wykładów i ćwiczeń otwartych.

W programie Dni Otwartych jest zwiedzanie uczelnianych laboratoriów: kosmetologicznego oraz chemii i receptury kosmetycznej. Dużym zainteresowaniem cieszą się zabiegi kosmetyczne, którym można się poddawać bezpłatnie przez cały dzień oraz pokazy i szkolenia firm kosmetycznych, które są stałym elementem kształcenia naszych studentów.

Oprócz oferty edukacyjnej Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w latach 2016-2019 oferuje kształcenie w ramach trzech projektów współfinansowane z środków europejskich, a są to:

1) Projekt pt. Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2) Projekt pt. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

3) Projekt pt. Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Regionalnego Programu

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.wsiiz.pl oraz profilu na portalach społecznościowych. Tam na bieżąco można zapoznać się z aktualnymi wydarzeniami z tętniącego życia akademickiego w WSIiZ:

* prezentacja Uczelni http://wsiiz.pl/rekrutacja/prezentacja-uczelni;

* facebook https://www.facebook.com/WSIiZ.Warszawa/;

* youtube https://www.youtube.com/user/WSIIZ2011/videos.

KOMENTARZE
news

<Styczeń 2024>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Newsletter