Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Komisja Unii Europejskiej ogranicza stosowanie konserwantów w kosmetykach
Komisja Unii Europejskiej ogranicza stosowanie konserwantów w kosmetykach
Komisja Europejska obniżyła maksymalne stężenie dopuszczalne dla dwóch parabenów w produktach kosmetycznych i zakazała ich stosowania w niektórych produktach dla dzieci. Dodatkowo na podstawie badań oceny ryzyka przeprowadzonej przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) ograniczyła stosowanie mieszaniny dwóch konserwantów w spłukiwanych produktach kosmetycznych.

 

Dwa działania ograniczające stosowanie trzech środków konserwujących w produktach kosmetycznych zostały przyjęte przez Komisję 18 września 2014 r. . Jest to Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1003/2014 oraz 1004/2014 zmieniające załącznik V do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych.

Pierwsze działanie  ogranicza maksymalne stężenie propyloparabenu i butyloparabenu, z obecnie dozwolonego limitu 0,4% w przypadku stosowania indywidualnie i 0,8% po zmieszaniu z innymi estrami do 0,14% stosowane oddzielnie lub łącznie.
Punkt (10) rozporządzenia brzmi: „Aby zachować spójność z obecną pozycją 12 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, zalecane najwyższe stężenie, które wynosi 0,19% dla estrów, należy zmienić na 0,14% w odniesieniu do substancji wymienionych w pozycji 12a i wyrazić je w odpowiadającej mu postaci wolnego kwasu (…)”.

                                                                                                                       
                 SCCS stwierdza, iż z racji na niedojrzały metabolizm dzieci do sześciu miesięcy po narodzinach stosowanie kosmetyków niespłukiwanych  na obszarze skóry w okolicach podpieluszkowych niesie ze sobą działanie niepożądane. Punkt (12) rozporządzenia brzmi: „ W świetle wątpliwości zgłaszanych przez SCCS w odniesieniu do stosowania parabenu w produktach kosmetycznych niespłukiwanych przeznaczonych do stosowania w miejscu przylegania pieluszki, u dzieci poniżej sześciu miesięcy, oraz ze względów praktycznych związanych z faktem, że produkty dla niemowląt są zwykle wprowadzane do obrotu dla dzieci w wieku poniżej trzech lat, należy zabronić stosowania butyloparabenu i propyloparabenu w produktach kosmetycznych niespłukiwanych przeznaczonych do stosowania w miejscu przylegania pieluszki, u dzieci poniżej trzech lat”.

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadzana się następujące zmiany (poniżej w tabelach najważniejsze dane):

 

Określenie substancji

Warunki

Numer porządkowy

Nazwa chemiczna/INN

Nazwa w glosariuszu wspólnych nazw składników

Numer CAS

Numer WE

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użytku

A

B

C

D

E

G

„12

Kwas 4-hydroksybenzoesowy oraz jego estry metylowe i etylowe i ich sole

4-Hydroxybenzoic acid
methylparaben
potassium ethylparaben
potassium paraben
sodium methylparaben
sodium ethylparaben
ethylparaben
sodium paraben
potassium methylparaben
calcium paraben

99-96-7
99-76-3
36457-19-9
16782-08-4
5026-62-0
35285-68-8

120-47-8
114-63-6

26112-07-2

69959-44-0

202-804-9
202-785-7
253-048-1
240-830-2
225-714-1
252-487-6
204-399-4
204-051-1
247-464-2

274-235-4

0,4% (kwas) dla pojedynczego estru
0,8% (kwas) dla mieszaniny estrów”

 

  • Dodanie pozycji 12a:

 

Określenie substancji

Warunki

Numer porzą-dkowy

Nazwa chemiczna/INN

Nazwa w glosariuszu wspólnych nazw składników

Numer CAS

Numer WE

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użytku

Inne

Określenie warunków stosowania
 i ostrzeżeń

A

B

C

D

E

G

H

I

„12a

4-hydroksybenzoesan butylu i jego sole

4-hydroksybenzoesan propylu i jego sole

Butylparaben
propylparaben
sodium propylparaben
sodium butylparaben
potassium butylparaben
potassium propylparaben

94-26-8
94-13-3
35285-69-9

36457-20-2
38566-94-8

84930-16-5

 

202-318-7
202-307-7
252-488-1

253-049-7
254-009-1

284-597-5
 

0,14% (kwas)dla sumy poszczególnych stężeń

0,8% (kwas) dla mieszaniny substancji, o których mowa w pozycji 12 i 12a, gdy suma poszczególnych stężeń parabenu butylowego i parabenu propylowego i ich soli nie przekracza 0,14%

Nie stosować w produktach niespłukiwanych przeznaczonych do nakładania na skórę na obszarom przykrytym pieluchą u dzieci poniżej 3 roku życia

Produkty niespłukiwane przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia:

„Nie stosować w okolicach podpielu-szkowych”.

 

Drugi zakaz ustanowiony przez komisję Europejską dotyczy stosowania w charakterze środka konserwującego we wszystkich produktach kosmetycznych mieszaniny methylchloroisothiazolinone oraz methylisothiazolinone z chlorkiem magnezu i azotanem magnezu w maksymalnym stężeniu 0,0015% przy stosunku 3:1. Punkt (3) Rozporządzenia, cyt.: „W opiii SCCS mieszanina methylchloroisothiazolinone (oraz) methylisothiazolinone w stosunku 3: 1 stosowana jako środek konserwujący przy maksymalnym dopuszczalnym stężeniu 0, 0015% w spłukiwanych produktach kosmetycznych nie stwarza innego zagrożenia dla zdrowia konsumentów niż działanie uczulające na skórę. SCCS stwierdził, że indukcja znieczulenia i wywołanie reakcji alergicznej są mniej prawdopodobne w przypadku produkt ów spłukiwanych niż w przypadku gdyby to samo stężenie zostało zastosowane w produkcie niespłukiwanym”.
 

  • Pozycje 39 i 57 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009:

 

Określenie substancji

Warunki

 

Numer porzą-dkowy

Nazwa chemiczna/INN

Nazwa w glosariuszu wspólnych nazw składników

Numer CAS

Numer WE

Rodzaj produktu części ciała

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użytku

A

B

C

D

E

F

G

„39a

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-3(2H)-izotiazolonu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu

Methylchloroisothiazolinone (oraz) methylisothiazolinone

26172-55-4,
2682-20-4,
55965-84-9

247-500-7,
220-239-6
 

Produkty spłukiwane

0,0015% (mieszaniny 5-chloro-2-metulo-3(2H)-izotiazolonu i 2-metylo-3(2H)-izotiazolonu w stosunku 3:1)”

„57

2-metylo-2H-izotiazol-3-on

methylisothiazolinone

2682-20-4

220-239-6

 

0.01%"

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1003/2014 dotyczące parabenów zacznie być stosowane od dnia 16 kwietnia 2015 r., zas od dnia 16 października 2015 r. na rynku w Unii europejskiej udostępnione będą produkty kosmetyczne zgodne ze wspomnianym rozporządzeniem.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1003/2014 dotyczące mieszaniny konserwantów wchodzi w życie 16 lipca 2015 r.

KOMENTARZE
news

<Sierpień 2020>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
4
5
6
Newsletter