Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jakie trendy kształtują produkcję chemii gospodarczej?

8 czerwca 2021 r. odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej. Tym razem wydarzenie odbyło się w formule online, co oznacza, że wygłoszone prezentacje były dostępne dla gości na ich domowych lub firmowych laptopach, smartfonach, komputerach. W konferencji wzięło udział ponad 120 osób.

Konferencja składała się z trzech części, a w jej trakcie wygłoszono 11 prezentacji tematycznych związanych m.in. z legislacją oraz aktualnymi trendami na rynku detergentowym, zrównoważonymi oraz innowacyjnymi trendami w chemii gospodarczej i jedną sponsorską. Poniżej przedstawiamy omówienie poszczególnych wykładów wygłoszonych podczas wydarzenia.

 

Trendy w produkcji chemii gospodarczej – Justinas Lasinskas, Consultant w Euromonitor International

Autor prelekcji przekonywał, iż branża chemii gospodarczej rozwija się w Europie w umiarkowanym tempie, ale na rynku jest wiele perspekty­wicznych kategorii produktowych. Pod względem wskaźników wzrostu prężne rynki zachodnioeuropejskie ustępują jednak rynkom wschodnim. Nie jest to już podyktowane wyłącznie niższymi kosztami produkcji, ale też dynamiką rozwoju ryn­ków lokalnych w segmencie konsumenckim oraz w coraz większym stopniu – także w segmencie B2B. W tym kontekście coraz większego znaczenia dla firm z branży nabiera analiza relacji transgranicznych, otoczenia konkurencyjnego i łańcuchów do­staw – szczególnie dziś, gdy przyszłość niesie nowe wyzwania dla producentów na całym kontynencie w związku z niesta­bilnością polityczną, Brexitem, spowolnieniem wzrostu gospodarczego w Europie i osłabieniem międzynarodowych po­wiązań handlowych. Łącznie w 2020 r. wartość produkcji w branży detergentów w Europie sięgnęła 39,9 mld dol., co było wynikiem o 2,4% słabszym niż w 2019 r. Przewidywane tempo wzrostu do 2025 r. to 0,8% średniorocznie. Polska jest piątym co do wielkości producentem detergentów w Europie.

W prezentacji wymieniono pięć głównych czynników, które będą kształtować rozwój omawianej branży. To rosnąca presja na usługi B2B (spółki dążą do dywersyfikacji ryzyka operacyjnego i relokacji części ich produkcji blisko konsumentów), automatyzacja produkcji (coraz częściej podejmowane są nowe środki wydajności w celu zapewnienia ciągłości działania), trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju (oczekuje się, że konsumenci będą poszukiwać ekologicznych opakowań i produktów), innowacje produktowe jako najważniejszy czynnik napędzający wzrost, zmiany stylu życia konsumentów. COVID-19 spowodował zakłócenia w branży, ale nie wywarł na nią znaczącego wpływu.

 

Produkty dezynfekcyjne – postępy w ocenie substancji czynnych. Wybór drogi rejestracyjnej – Natalia Kister, specjalistka ds. rejestracji pro­duktów biobójczych w firmie Theta Consulting

Prelegentka wyjaśniła, iż produkty dezynfekcyjne klasyfikowane jako produkty biobójcze podlegają obowiązkowej rejestracji i wymagają uzyskania stosowane­go pozwolenia na obrót. Kwestie doboru drogi rejestracyjnej warunkują substancje czynne obecne w produkcie. Produk­ty można rejestrować według procedury narodowej lub europejskiej. Wszystkie pozwolenia na obrót produktami biobój­czymi są wydawane z datą ważności do 31 grudnia 2024 r., tj. do daty zakończenia programu przeglądu wszystkich zgłoszonych do oceny substancji czynnych. Pozwolenia te mogą zostać wcześniej unieważnione w przypadku niezłożenia wnio­sku o ponowną rejestrację w procedurze europejskiej bądź w przypadku negatywnej oceny substancji czynnej i jej wyco­fania z możliwości stosowania w danym przeznaczeniu. W przypadku negatywnej oceny Komisja opracowuje projekt doty­czący niezatwierdzeń danych substancji w danych grupach produktowych. Z uwagi na duże opóźnienia w weryfikacji sub­stancji czynnych władze krajowe i Komisja Europejska uzgodniły plan prac w celu przyspieszenia programu przeglądu substancji czynnych, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla obywateli i środowiska oraz równego trakto­wania firm. W pierwszej kolejności zalecana jest ocena substancji, które prawdopodobnie nie zostaną zatwierdzone lub po­winny zostać zastąpione.

Dlatego ważna jest kontrola statutu substancji czynnych obecnych w zarejestrowanych produktach, aby do daty zatwierdzenia ostatniej substancji czynnej w produkcie złożyć odpowiednie dokumenty w zakresie procedury europejskiej, zachowując jednocześnie ważność pozwolenia narodowego do czasu wydania nowego zharmonizowanego pozwolenia w procedurze europejskiej. W przypadku negatywnej oceny substancji czynnej i szybkich działań w zakresie zmiany formulacji można dokonać rejestracji nowego produktu w procedurze narodowej ze zmienionymi sub­stancjami czynnymi, będącymi jeszcze w programie przeglądu, umożliwiając tym samym utrzymanie płynności w zakresie wprowadzanych do obrotu produktów.

 

Europejski Zielony Ład – nowe wyzwania dla branży detergentowej – Katarzyna Żandarska, kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i De­tergentowego w obszarze środków czystości

Jak przypomniała ekspert PSPKD, Europejski Zielony Ład to jedna z najbardziej kompleksowych strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Za celami EZŁ kryje się szereg inicjatyw, w tym ponad 300 o charakterze legislacyjnym, z których większość zostanie za­proponowana i wdrożona w pespektywie dwóch kolejnych lat. Wprowadzone zostaną nowe przepisy w zakresie gospodar­ki opakowaniami, które mają pomóc przechodzić na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Zrewidowana zostanie legislacja chemiczna, w tym rozporządzenie REACH i CLP, aby zapewnić, że środowisko będzie wolne od niebezpiecznych chemikaliów, a konsument osiągnie najwyższy stopień ochrony i bezpieczeństwa, również w zakresie informowania o aspek­tach środowiskowych produktu.

Nowa polityka Unii Europejskiej oznacza też istotne zmiany dla branży detergentowej. Strategia przemysłowa na rzecz czystej gospo­darki o obiegu zamkniętym czy też dążenie do zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowi­ska będą kluczowymi inicjatywami mającymi wpływ na branżę. Przedsiębiorców czekają ogromne zmiany i wyzwania zarówno natury implementacyjnej, prawnej i technicznej, jak i znaczący wzrost kosztów w zakresie finansowania tworzących się rozwiązań. Ważną zmianą będzie choćby pozyskiwanie materiałów – preferowane będą środki zapewniające zrównoważone pozyskiwanie biosurowców (w szczególności oleju palmowego, innych olejów tropikalnych, pulpy drzewnej). Zmiany mają objąć również podejście do marketingu. Spodziewane są bardziej rygorystyczne zasady dotyczące uzasadniania oświadczeń ekologicznych czy też obowiązkowe informacje o potencjalnym śladzie środowiskowym produktu (PEF). Wymaganych będzie więcej informacji na temat zrównoważenia środowiskowego dostępnych dla wszystkich łańcuchów dostaw (np. cyfrowy paszport produktu).

 

Zmiana prawa a interes branży detergentowej. Jak monitorować legislację, identyfikować trendy regula­cyjne i włączać się w proces stanowienia prawa? – Anna Hlebicka-Józefowicz, Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

–  Kiedy myślimy o zmianie prawa, z perspektywy firm czy całych branż, to zwykle myślimy o ryzyku, ale zmiana prawa to też jest źródło szans i można ją aktywnie wykorzystać do rozwoju. Proces stanowienia prawa zawiera w sobie trzy wyzwania. To asymetria informacyjna (czyli ci, którzy będą stosować prawo wiedzą o nim o wiele mniej niż ci, którzy je wprowadzają), erozja prawa na skutek rosnącej liczby przepisów oraz tzw. percepcja lobbingu – stwierdziła prelegentka.

Autorka wystąpienia poinformowała, że w Polsce każdego roku wchodzi w życie ok. 20 tys. stron nowych przepisów. Stale zmienia się otoczenie prawne biz­nesu, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorców. Zmiany te bywają wprowadza­ne pospiesznie, często bez rzetelnej oceny ich skutków gospodarczych, prawnych i społecznych, a także bez udziału adresa­tów nowych regulacji. Niemniej przedsiębiorcy z branży detergentowej winni używać wszystkich dostępnych narzędzi i dobrych praktyk do bieżącego monitorowania zmian prawnych i włączania się w proces stanowienia prawa i to wszędzie tam, gdzie nowe przepisy mogą mieć wpływ na ich działalność. Do narzędzi tych – poza monito­ringiem legislacji – należą m.in. ekonomiczna analiza prawa (ocena skutków gospodarczych i społecznych projektowanych regulacji), budowanie koalicji podmiotów zainteresowanych wspólnym reprezentowaniem swoich interesów w procesie legislacyjnym oraz inicjowanie i udział w debacie publicznej dotyczącej projektowanych zmian. Wspólnym celem tych działań powinno być znoszenie barier regulacyjnych w rozwoju biznesu przez udział w tworzeniu regulacji proporcjonalnych, racjonalnych i spójnych z punktu widzenia tych, którzy mają je stosować. 

 

Kolejna generacja wysokowydajnych środków czyszczących pozyskiwanych bardziej naturalnymi meto­dami – etoksylaty roślinne, chelaty i polimery o zawężonym rozkładzie homologicznym – Claudio Benvegnù, Technical Development Manager EMEA w firmie Nouryon

W prezentacji porównano podstawowe składniki czyszczące na bazie biologicznej, łatwo ulegające biodegradacji, m.in. surfaktanty, chelaty i polimery o zawężonym rozkładzie homologicznym, z dostępnymi na rynku produktami referen­cyjnymi w kilku zastosowaniach, takich jak czyszczenie powierzchni twardych, mycie w zmywarkach i pranie. Zaprezentowano działanie surowców wchodzących w skład oferty firmy. Jednym z nich był Dissolvine M-S, który skutecznie zastępuje wypełniacze zawierające fosfor w detergentach do zmywarek. Zwiększa moc czyszczenia środka czyszczącego/detergentu poprzez sekwestrację jonów twardej wody z wody i brudu. Zapobiega dezaktywacji surfaktantów z jonów metali twardej wody. Dezaktywuje również jony metali przejściowych, stabilizując w ten sposób detergenty zawierające nadtlenki. W czyszczeniu przemysłowym i instytucjonalnym Dissolvine M-S tworzy stabilne, rozpuszczalne w wodzie kompleksy metali ze wszystkimi potencjalnie szkodliwymi jonami metali. Ze względu na niską masę cząsteczkową ten chelat bardzo dobrze sprawdza się w czyszczeniu krótkokontaktowym.

Omówiono także działanie surowca Alcoguard H 5941, jako łatwo biodegradowalnego polimeru hybrydowego na bazie naturalnych i syntetycznych składników, przeznaczonego do zastosowań czyszczących. Polimer ten stanowi kombinację wybranych polisacharydów i syntetycznych monomerów połączonych w jedną cząsteczkę. Został zaprojektowany, aby zapobiegać tworzeniu się kamienia w zastosowaniach detergentowych, takich jak automatyczne zmywanie naczyń, pranie i czyszczenie twardych powierzchni. W trakcie konferencji zapewniono, iż jest szczególnie skuteczny w minimalizowaniu tworzenia się błon i plam w preparatach do automatycznego zmywania naczyń bez fosforanów i działa równie skutecznie, jak kopolimery syntetyczne.

 

REWOQUAT CQ 200 – nowy punkt odniesienia dla wydajnego, intensywnego czyszczenia – Silvia Jentsch, Manager Technical Services PL Cleaning Solutions I Care Solutions w firmie Evonik Industries AG

Istotą prezentacji było przedstawienie nowości firmy Evonik w postaci surfaktantu, który skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z różnych powierzchni twardych. REWOQUAT CQ 200 jest silnie odtłuszczającym surfaktantem o doskonałych właściwościach emulgujących, przeznaczo­nym do różnych zastosowań czyszczących. Zachowuje stabilność w preparatach o odczynie zasadowym i kwaśnym. Może być stosowany w szerokim zakresie pH. Szczególnie w skojarzeniu z czynnikami chelatującymi wykazuje intensywne wła­ściwości odtłuszczające, a także antystatyczne i to nawet na powierzchniach z tworzyw sztucznych. Doskonała skuteczność składnika REWOQUAT CQ 200 w usuwaniu zabrudzeń organicznych sprawia, że może on efektywnie zastępować rozpusz­czalniki albo środki czyszczące na bazie rozpuszczalników. REWOQUAT CQ 200 o nowatorskim składzie stanowi optymalne rozwiązanie dla przemysłowych i domowych preparatów czyszczących.

– Czyste i bezpieczne powierzchnie w miejscach publicznych są niezbędne, a sprzątanie nabiera coraz większego znaczenia w czasach pandemii. Wzrasta częstotliwość sprzątania – nie tylko w gospodarstwach domowych. Dlatego bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są wydajne rozwiązania czyszczące, które mogą pomóc w czyszczeniu powierzchni nie tylko skutecznie, ale także szybko. Mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności transportu publicznego i pokoi hotelowych oraz mogą pomóc przyspieszyć i zoptymalizować procesy. Jednocześnie na znaczeniu zyskuje cały czas trend związany ze zrównoważonym rozwojem. Globalne zmiany klimatu i zapotrzebowanie konsumentów na produkty bardziej przyjazne dla środowiska zmuszają wszystkie branże do myślenia w kategoriach równoważności. Branża sprzątająca może wspierać innowacyjne rozwiązania w zakresie oszczędzania wody, ograniczania zanieczyszczenia plastikiem i stosowania bardziej biodegradowalnych składników. Odpowiedzią na te wyzwania jest właśnie nasz nowy surfaktant, który oferuje niezwykłą moc czyszczenia ciężkich zabrudzeń na różnych twardych powierzchniach i przy różnych zastosowaniach – stwierdziła przedstawicielka firmy Evonik.

 

Bezproblemowe czyszczenie i modyfikacja powierzchni poprzez nowatorskie polimery posiadające wie­le korzystnych cech – Svea Braak, BU ICS, Technical Application EMEA CC, Industrial & Home Care w firmie Clariant Produkte

– Dążenie do wygody determinuje czynność, jaką jest sprzątanie domu. Wszyscy szukamy sposobów, aby skrócić czas, który poświęcamy na utrzymanie czy­stości w otoczeniu domowym, choć jednocześnie chcemy zachować odpowiedni poziom higieny. Każdy wie, że sprząta­nie to czaso- i często pracochłonne zajęcie. Pomimo niewątpliwego postępu, jaki dokonał się w ostatnim czasie pod względem jakości domowych środków czystości, nadal istnieje potencjał, aby wprowadzać do produktów chemii gospodar­czej najnowsze osiągnięcia i innowacyjne rozwiązania chemiczne w celu poprawy wydajności sprzątania. W odpowiedzi na to w firmie Clariant opracowano wysokowydajny, wielofunkcyjny hydrofilowy polimer do czyszczenia po­wierzchni. Nowy dodatek można stosować we wszystkich rodzajach środków czyszczących, aby osiągnąć wysokiej jakości efekt końcowy, a także dłużej utrzymać czystość powierzchni – powiedziała Svea Braak.

W swojej prezentacji przedstawiła zalety działania opracowanego przez firmę Clariant polimeru o nazwie Aristocare Smart, modyfikującego powierzchnie. – Aristocare Smart sprawia, że ​​czyszczenie powierzchni hydrofilowych, takich jak ceramika, szkło i stal nierdzewna, jest znacznie inteligentniejsze. Zapewniając warstwę ochronną, powierzchnia staje się gładsza i zapobiega przywieraniu brudu i kropel wody. Dzięki temu zabrudzenia można łatwo usunąć podczas następnego czyszczenia. Woda szybciej spływa z wygładzonej powierzchni, co skutkuje nieskazitelnym suszeniem bez osadzania się kamienia. Środki czyszczące, które zawierają nowy polimer, sprawnie eliminują powstawanie zacieków i smug pochodzących z pozostałości pre­paratu i wody. Ten innowacyjny polimer umożliwia długotrwałą hydrofilizację powierzchni nawet po kolejnych płukaniach wodą wodocią­gową, zapobiegając powstawaniu trwałych osadów. Dzięki nowoczesnym, zapewniającym takie korzyści środkom do czyszczenia powierzchni konsumenci mogą w łatwy spo­sób dbać o czystość w domu – stwierdziła prelegentka.

 

Bezpośrednie i przyspieszone testy stabilności rozszerzone o rampę temperaturową – Arnold Uhl, Sales & Marketing Manager w firmie LUM

Mówca przypomniał, że produkty chemii gospodarczej, ale też środki higieny osobistej i kosmetyki, często mają postać zawiesin, emulsji lub emulsji zawiesino­wych. Charakteryzują się złożonym składem, który zapewnia wymagane wszechstronne właściwości produktów. Z jednej strony konsumenci oczekują preparatów o wysokiej stabilności, w których nie dochodzi do rozdziału faz. Z drugiej strony działy marketingu dążą do szybkiego wprowadzania preparatów do obrotu – w czasie znacznie krótszym niż okres niezbęd­ny do przeprowadzenia kompleksowych testów produktu końcowego w rzeczywistych warunkach przechowywania. Aby rozwiązać ten problem zalecane są instrumentalne metody przyspieszonego badania stabilności.

W konsekwencji tego w swojej prezentacji autor skoncentrował się na kompleksowej charakterystyce fizycznej preparatów in situ. Dzięki unikatowej, opatentowanej technologii STEP-Technology oraz bezpośredniemu fizycznemu przyspieszaniu procesu rozdziału możliwe jest przeprowadzanie porównawczych analiz okresu trwałości oryginalnych dyspersji zgodnie z normą ISO/TR 13097 w krótkim czasie. Analogicznie do cyklicznych zmian temperatury podczas przechowywania w cza­sie rzeczywistym wprowadzono dodatkową rampę temperaturową w testach przyspieszonej separacji. Podczas konferen­cji omówiono skuteczne połączenie obu tych metod: rampy temperaturowej i przyspieszonych testów fizycznych. Technologia STEP pozwala uzyskać profile ekstynkcji z rozdzielczością przestrzenną i czasową na całej długości próbki do 12 różnych próbek jednocześnie. Światło równoległe (I0) oświetla całą komorę próbki, a światło przechodzące I jest wykrywane przez tysiące czujników rozmieszczonych liniowo w całej próbce od góry do dołu z rozdzielczością mikroskali. Transmisja jest przekształcana w ekstynkcję o 1 lg I/I0 i można obliczyć stężenie cząstek.

 

Zaspokajanie potrzeb współczesnych konsumentów i wymogów organów regulacyjnych w zakresie bar­dziej ekologicznych produktów zawierających bezpieczne, innowacyjne środki konserwujące – Jonathan Rabiei, Business Development Manager w firmie Emerald Kalama Chemical

Współcześni konsumenci chcą mieć pewność, że nabywane środki czystości są zgodne z ich oczekiwaniami pod względem bezpieczeństwa i ekologii. Z kolei preferencje konsumenckie wpływają na regulacje i wymogi dotyczące znakowania pro­duktów. W efekcie zmniejsza się paleta konserwantów, z których mogą korzystać formulatorzy. – Nasz benzoesan sodu o nazwie Kalaguard SB jest nowym rozwiązaniem umożliwiającym przyjazną dla konsumenta konserwację produktów z segmentu chemii gospodarczej. Kalaguard SB wyróżnia się wyjątkowymi właściwościami: ma skład identyczny z naturalnym, ulega biodegra­dacji i spełnia wymogi europejskich certyfikatów ekologicznych. Dzięki uzyskaniu wszystkich wymaganych zezwoleń Ka­laguard SB może być bezpiecznie stosowany przez formulatorów do rozwiązywania problemów związanych z konserwacją produktów – mówił autor prezentacji. 

Kalaguard SB to pierwszy i jedyny środek konserwujący na bazie benzoesanu sodu zatwierdzony przez BPR PT 6 w Europie i EPA FIFRA w USA, stanowiący ekologiczną, przyjazną konsumentom alternatywę dla środków konserwujących w gospodarstwie domowym. Skutecznie hamuje rozwój drobnoustrojów do pH 7, w zastosowaniach takich jak środki czyszczące, detergenty, płyny do ręcznego mycia naczyń i zmiękczacze do tkanin. W Europie wprowadzono już ponad 200 produktów konserwowanych za pomocą Kalaguard SB. Sam kwas benzoesowy jest naturalnie obecny w wielu owocach, goździkach, cynamonie i żywicy. Dostępny jest w handlu jako produkt syntetyczny, ale jednocześnie uzyskiwany jest z kwasu benzoesowego o najwyższej dostępnej czystości. Chociaż wiele konserwantów może uchodzić za „łatwo biodegradowalne”, to jednak benzoesan sodu jest „substancją odniesienia” wymienioną w wytycznych OECD 301, dotyczących badań. Benzoesan sodu jest uznawany za łatwo biodegradowalny w kilku standardowych testach w warunkach tlenowych i beztlenowych.

 

Zastosowanie celulozowych modyfikatorów reologii w celu uzyskania odpowiednich wrażeń sensorycz­nych w produktach odkażających do rąk o nowych formatach – Eric Jan de Feij, główny formulator w zespole ds. usług tech­nicznych w regionie EMEA w firmie Ashland

– Utrzymanie higieny rąk ma bardzo duże znaczenie, ponieważ zapobiega przenoszeniu drobnoustrojów. Kiedy nie ma do­stępu do mydła i wody, można stosować wygodne i łatwe w użyciu środki dezynfekujące, które eliminują szkodliwe mikro­organizmy. Obecnie na rynku oferowana jest szeroka gama preparatów do dezynfekcji rąk. Dostępnych jest kilka substan­cji czynnych i formatów produktów, m.in. aerozole, pianki i chusteczki. Niezależnie od rodzaju substancji czynnej i forma­tu konsumenci oczekują produktów stabilnych, wykazujących doskonałą aktywność przeciwdrobnoustrojową, prostych w aplikacji, przyjemnych w dotyku i łagodnych dla skóry. Dzięki celulozowym modyfikatorom reologii producenci mogą osią­gać właściwości sensoryczne i cechy funkcjonalne, które spełniają potrzeby i oczekiwania konsumentów zarówno w ukła­dach hydroalkoholowych, jak i wodnych – przekonywał Eric Jan de Feij z firmy Ashland, która jest największym na świecie wytwórcą eteru celulozy.

Podczas konferencji omówiono działanie polimeru o nazwie Benecel HPMC. To wysokiej czystości, rozpuszczalny w wodzie, niejonowy polimer, przeznaczony do stosowania jako środek wspomagający retencję wody, środek zagęszczający i błonotwórczy, koloid ochronny, środek zawieszający i emulgujący, spoiwo i stabilizator. Pochodzące z celulozy, naturalnego, obfitego i odnawialnego zasobu, polimery Benecel HPMC są używane od ponad 50 lat w celu zwiększenia wydajności produktów w zastosowaniach higieny osobistej, farmaceutycznych i spożywczych. W chemii gospodarczej ich zastosowanie to: środki do dezynfekcji rąk, płyny do ręcznego mycia naczyń, środki do prania, produkty do czyszczenia muszli klozetowych.

 

Rozwiązania do dezynfekcji o niskim i wysokim stopniu pienienia się – Berta Cots, Sales Manager Surfactants  for Consumers Applications w firmie Kao Chemicals Europe

Jak powiedziała prelegentka, sektor chemii gospodarczej obsługuje szeroki zakres zastosowań dopasowanych do różnych potrzeb. Nadrzędnym celem jest skuteczne, a jednocześnie ekologiczne czyszczenie, choć wymogi dotyczące stosowanych detergentów są zróżnicowane – począwszy od produktów o odczynie kwasowym po zasadowy, po środki niskopieniące lub wysokopieniące i wytwarzające pianę o bar­dzo wysokiej lepkości, dostosowane do twardej lub miękkiej wody, kompatybilne z podchlorynem, biocydami itp.

W trakcie konferencji omówiono niskopieniące środki powierzchniowo czynne o wysokich właściwościach dyspergujących i hydrotropowych. Wyroby z serii Akypo to kwasy eterowo-karboksylowe (EC) lub ich sole. Produkty z tej gamy różnią się między sobą stopniem etoksylacji i długością łańcucha alkilowego. Można je podzielić według przeciwjonu (M+) na formę kwasową lub zobojętnioną sól sodową. Oferta z rodziny Akypo obejmuje różne składniki do ekologicznego czyszczenia, które spełniają określone wymogi (od środków do mycia ła­zienek, po preparaty do czyszczenia kuchni skutecznie usuwające tłuszcz) i wykazują wiele korzystnych właściwości, np. usuwanie osadu wapiennego w przypadku środków do czyszczenia łazienek czy bardzo dobre właściwości dyspergujące i od­tłuszczające w preparatach do czyszczenia kuchni i innych zastosowań. W zależności od przeznaczenia dostępne są substancje nisko- i silnie pieniące, wykazujące bardzo dobre właściwości hydro­tropowe, emulgujące i dyspergujące. Dostępne są także składniki, które umożliwiają otrzymywanie skutecznych formulacji i nie wymagają oznakowania według kryteriów rozporządzenia CLP.

Kolejna edycja konferencji planowana jest na 7 czerwca 2022 r.

Chemia i biznes

KOMENTARZE
Newsletter