Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Krajowa Konferencja EkoBioTox
Data rozpoczęcia:
2023-04-19
Data zakończenia:
2023-04-21
Organizator:
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej oraz Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii i in.
Miejsce
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Dr Stefana Kopcińskiego 16/18, Łódź

Konferencja EkoBioTox jest kontynuacją cyklicznej Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej, która odbywała się w latach 2011-2021 w różnych miejscach Polski. Nowa nazwa konferencji wiąże się z rozszerzeniem tematyki m.in. o zagadnienia degradacji, biotransformacji zanieczyszczeń, aspektów istotnych dla poszukiwania optymalnych rozwiązań dla poprawy jakości środowiska w dobie antropocenu i zmiany klimatu.

Wiodącymi tematami konferencji są:

* zastosowanie biotestów oraz metod biologicznych do monitoringu i oceny ryzyka środowiskowego pod kątem ekologicznym i zagrożenia dla człowieka, 

* wykorzystanie mikroorganizmów oraz narzędzi molekularnych w badaniach ekotoksykologicznych, w tym: oznaczanie mutagenności i genotoksyczności, oznaczanie aktywności enzymatycznej i hormonalnej, markery genetyczne dla systemów wczesnego ostrzegania;

* zastosowania systemów bioindykacyjnych w praktycznej analizie i ocenie toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów i substancji w fazie stałej oraz w powietrzu – wyzwania w dobie antropopresji i zmiany klimatu;

* biodegradacja i detoksykacja zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego i naturalnego;

* bioremediacja skażonych środowisk wodnych i glebowych;

* administracyjne i prawne aspekty wykorzystywania metod bioindykacyjnych i biotestów;

* procedury oceny ryzyka w zarządzaniu środowiskiem.

Organizatorzy konferencji przewidują prezentacje w formie wystąpień ustnych (15 minut + 5 minut dyskusji) oraz plakatów (wyłącznie w formie drukowanej, prezentowanych na oddzielnej sesji). Streszczenia wystąpień i plakatów wraz ze szczegółowym programem konferencji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych wyłącznie w formie elektronicznej, z numerem ISBN.

Newsletter