Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Powstała Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach w ramach Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali
Powstała Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach w ramac

Odpowiednie zarządzanie przepływem produktów medycznych jest kluczowe zarówno dla bezpieczeństwa personelu medycznego, pracowników placówek medycznych, jak i pacjentów. Błędy w stosowaniu leków w Unii Europejskiej odpowiadają za 163 tys. zgonów rocznie, a niebezpieczne praktyki i szkody związane z lekami stanowią 50% wszystkich możliwych do uniknięcia szkód w opiece medycznej na całym świecie. W związku z tym w ramach Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali powstała Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach.

 

Zarządzanie przepływem produktów medycznych w szpitalach a bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

Brak odpowiedniego zarządzania, logistyki, systemów i szkoleń z zakresu podawania leków może powodować poważne szkody. Bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów jest zagrożone, jeśli produkty medyczne są niewłaściwie przechowywane, przepisywane, podawane lub niewystarczająco monitorowane. Eksperci Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa dostrzegli, że ten problem wymaga reakcji, działań i wypracowania odpowiednich dokumentów i rekomendacji. Powołana została Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach, a jej przewodniczącą została dr n. ekon. Anna Gawrońska, ekspertka Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, lider obszaru ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia w Łukasiewiczu – Poznańskim Instytucie Technologicznym. Do składu grupy roboczej dołączyli również: dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło, dr n. farm. Piotr Merks, mgr farm. Marcin Bochniarz, mgr Magdalena Ryznar-Zaręba, mgr Marzena Janowska oraz mgr Marcin Bicz. – Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach jest reakcją na błędy w podawaniu leków oraz problemy związane z przepływem produktów medycznych. Do grupy roboczej dołączyli doświadczeni eksperci i wierzę, że wspólnie stawimy czoła największym wyzwaniom związanym z przepływem produktów medycznych, a także zrealizujemy cele, które wyznaczyliśmy na pierwszym spotkaniu grupy – komentuje dr n. ekon. Anna Gawrońska, przewodnicząca Grupy Roboczej ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach.

Powstanie grupy roboczej to również odpowiedź na zapotrzebowanie polskich szpitali, które mierzą się z problemami związanymi z błędami wynikającymi z ręcznego wprowadzania danych do systemu komputerowego, dublowaniem się czynności czy wydłużonym czasem reakcji na potrzeby pacjenta w obszarze farmakoterapii, będącymi rezultatem konieczności obsługi dużej liczby dokumentów papierowych i brakiem automatyzacji wybranych czynności. – Konieczność cyfryzacji obiegu dokumentów związanych z dystrybucją produktów medycznych na terenie placówek medycznych oraz zwrócenia uwagi na znaczenie standardów interoperacyjności w istniejących i nowych systemach IT jest również ważnym elementem, którego nie można pominąć przy przepływie produktów medycznych. Niezbędne jest ponadto uwzględnienie istoty jednoznacznej identyfikacji: pacjentów, personelu medycznego i produktów medycznych na terenie szpitali – zwraca uwagę mgr farm. Marcin Bochniarz, ekspert Grupy Roboczej ds. zarządzania przepływem produktów medycznych.

Jakie działania podjąć, aby było mniej błędów w przepływie produktów medycznych?

Najważniejszymi celami grupy będą: opracowanie rekomendacji w zakresie stosowania dobrych praktyk wypracowanych przez Radę ds. Interoperacyjności, promowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach oraz popularyzacja wdrażania standardów interoperacyjności w placówkach medycznych na rzecz redukcji liczby błędów w podawaniu leków w placówkach medycznych oraz odpowiedniego raportowania. Dodatkowo przedmiotowe rekomendacje pomogą szpitalom w skutecznym i efektywnym wdrażaniu wybranych wymogów prawnych, np. tzw. Dyrektywy Fałszywkowej czy rozporządzenia MDR – Medical Device Regulation. W ramach działań grupy roboczej zostaną również przeprowadzone badania, których efektem będzie uzyskanie m.in. konkretnych danych liczbowych dotyczących błędów medycznych związanych z niewłaściwym podaniem produktów medycznych na terenie szpitali. – W celu wypracowania odpowiednich rekomendacji oraz poznania faktycznego stanu występowania błędów podawania leków w placówkach medycznych należy przeprowadzić stosowne badania. Trzeba dążyć do stworzenia okoliczności, w których to pacjenci wymuszą na Ministerstwie Zdrowia i innych organach rządowych działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii i stosowania wyrobów medycznych – podsumowuje dr n. farm. Piotr Merks, ekspert Grupy Roboczej ds. zarządzania przepływem produktów medycznych. Zapewnienie właściwego przepływu produktów medycznych wymaga wielu skoordynowanych działań, badań i raportowania. Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali i jej grupy robocze będą aktywnie działać, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno personelowi medycznemu, jak i pacjentom.

Źródła

Fot. Biuro Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali

KOMENTARZE
Newsletter