Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Palbociclib na raka piersi
Agencja Żywności i Leków nadała status substancji palbociclib jako Przełom w Terapii (z ang. Therapy Breakthrough) do ewentualnego leczenia pacjentów z rakiem sutka. Lek można stosować samodzielnie lub w połączeniu z istniejącymi terapiami w leczeniu poważnych stanów i w zaawansowanej chorobie zagrażającej życiu.

Pfizer rozpoczęło III fazę badań klinicznych – Studium 1008. To randomizowane, wieloośrodkowe,podwójnie ślepe badania. Mają ocenić wpływ palbociclibu w połączeniu z letrozolem w porównaniu z letrozolem stosowanym samemu u pacjentek z zaawansowanym nowotworem piersi ER+, HER2- (na komórkach ekspresja receptorów dla estrogenu i brak ekspresji receptora 2 dla naskórkowego czynnika wzrostu) lub już w chorobie z przerzutami. Pacjentki włączane w badania dodatkowo nie kwalifikowały się do operacyjnej resekcji guza oraz rozpoczęcia radioterapii i chemioterapii.

Badania randomizowane, prowadzone w ramach PALOMA-1 (II faza badań klinicznych) dały dobre wyniki. Kombinacja palbociclibu i letrozolu pozwoliła uzyskać wydłużenie mediany przeżycia wolnej od progresji w porównaniu z kobietami leczonymi samym letrozolem o 18,6 miesiąca. Palbociclib podawany był raz dziennie, w dawce 125 mg, przez trzy z czterech tygodni w powtarzających się cyklach. Letrozol podawano raz dziennie w dawce 0,5 mg. Najczęstszym powikłaniem w II fazie badań była supresja aktywności szpiku.

Nowotwór piersi wciąż jest najczęściej diagnozowanym rakiem wśród kobiet i najczęstszą przyczyną zgonu na całym świecie. Rak sutka o charakterystyce ER+, HER2-  występuje głównie u kobiet, które przeszły już menopauzę (stanowi ok. 60% przypadków wszystkich raków piersi). Pomimo ciągłego postępu medycyny współczynnik przeżywalności dla zaawansowanego lub przerzutującego raka wciąż jest niski. W wielu typach nowotworów obserwuje się utratę kontroli nad cyklem komórkowym i komórki nowotworowe namnażają się w sposób nieograniczony. 

Kinazy zależne od cyklin CDK4 i CDK6 to kluczowe regulatory cyklu komórkowego. Te kinazy biorą udział w kontroli i promocji cyklu komórkowego z fazy G1 do fazy S. Umożliwiają one wejście komórki w fazę replikacji i następnie podziały komórkowe.

Palbociclib jest lekiem podawanym doustnie. To selektywny inhibitor CDK4 i CDK6. Inhibicja kinaz CDK4 i CDK6 zapobiega deaktywacji białka supresorowego retinoblastoma. W badaniach laboratoryjnych, przedklinicznych, palbociclib wykazał właściwości hamujące replikację DNA i cykl komórkowy, zapobiegając wejściu komórkom w fazę S. To w konsekwencji blokuje podziały komórkowe i proliferację (namnażanie) komórek. Letrozol jest inhibitorem aromatazy. Ogranicza on rozwój guzów estrogenozależnych poprzez obniżenie poziomu estrogenu w surowicy.

Źródła

http://www.fiercebiotech.com/press-releases/pfizers-palbociclib-pd-0332991-receives-food-and-drug-administration-breakt
http://www2.mdanderson.org/depts/oncolog/articles/14/2-feb/2-14-3.html
http://www.fiercebiotech.com/story/pfizer-nabs-fast-fda-review-breast-cancer-pipeline-star-palbociclib/2014-10-13
http://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer_announces_fda_acceptance_of_palbociclib_new_drug_application_with_priority_review

 

KOMENTARZE
Newsletter