Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Medicofarma przejmie Grupę HRC i wejdzie na rynek NewConnect
Medicofarma przejmie Grupę HRC i wejdzie na rynek NewConnect

Medicofarma SA, spółka zajmująca się rozwojem i produkcją farmaceutyków, podpisała uzupełnienie dokumentu Term Sheet z głównym akcjonariuszem notowanej na NewConnect spółki Grupa HRC. Medicofarma SA, razem ze swoją spółką zależną Vitama SA, postanowiły wydzielić ze swoich biznesów prace badawczo-rozwojowe nad nowymi lekami oraz wyrobami medycznymi i wnieść je do spółki notowanej na New Connect, jednocześnie przejmując jej pakiet kontrolny. W efekcie część biotechnologiczna uzyskałaby status spółki publicznej.

 

– Uważamy, że GPW jest naturalnym środowiskiem dla firm biotechnologicznych, czyli grona do którego bez wątpienia się zaliczamy. Wejście na NewConnect będzie katalizatorem do dalszego rozwoju. Medicofarma SA jest producentem pierwszego polskiego testu molekularnego na koronowirusa, opracowanego przez naukowców z poznańskiego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Obecnie na rynek trafiła już czwarta wersja rozwojowa tego testu i trwają prace nad kolejnymi – mówi Cezary Kilczewski, Prezes Medicofarma SA.

Medicofarma SA i Vitama SA nabędą od głównego udziałowca posiadane przez niego i jego spółkę zależną łącznie 7.500.000 akcji serii A i C, stanowiące 88,23% kapitału emitenta, dające prawo do 92,81% głosów na walnym zgromadzeniu oraz przeniosą część swojego majątku w zamian za akcje serii D i E, które emitent wyemituje dla akcjonariuszy Medicofarma SA i Vitama SA. W związku z ww. uzgodnieniami, na wznowionym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa HRC w dniu 30 września, planowane jest podjęcie uchwał:

a. w sprawie podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru, skierowaną do spółki Medicofarma SA i jej podmiotu zależnego, na warunkach wspomnianych wyżej;

b. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dotychczasowego przedsiębiorstwa spółki;

c. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki polegających na odwołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołaniu pięciu nowych członków wskazanych przez Medicofarma SA;

d. w sprawie zmian statutu spółki, obejmujących podwyższenie kapitału zakładowego, zmianę PKD, zmianę nazwy spółki na "Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna".

Zgodnie z zapisami uzupełnionej treści Term Sheet, intencją stron jest dopuszczenie akcji serii D i E spółki, które zostaną wyemitowane w ramach realizacji niniejszego Term Sheetu, do obrotu na alternatywnym rynku obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo strony uzgodniły, że na akcjach serii C, D i E zostanie ustanowiony lock-up w ilości 50% posiadanych przez strony akcji na okres jednego roku od dnia dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku New Connect. Dotychczasowa działalność Grupy HRC uległaby wygaszeniu poprzez sprzedaż aktywów spółki, spłatę jej zobowiązań lub zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

– Medicofarma Biotech SA to nowa nazwa giełdowej Grupy HRC SA, która będzie zajmować się przede wszystkim pracami badawczo-rozwojowymi, które będą prowadzone w nowym laboratorium w Lublinie (gdzie Vitama SA rozpoczęła prace m.in. nad lekiem przeciwnowotworowym). Z uwagi na planowane wspólnie z poznańskim Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN prace nad wieloma projektami biotechnologicznymi drugie laboratorium zostanie otwarte wkrótce w Poznaniu. Do dyspozycji spółki będzie także laboratorium w nowoczesnym Zakładzie Farmaceutycznym Medicofarma SA w Radomiu. Vitama SA skoncentruje się na swoim dotychczasowym podstawowym biznesie – sprzedaży własnych leków i wyrobów medycznych, natomiast Medicofarma SA na produkcji kontraktowej leków, wyrobów medycznych i suplementów diety – dodaje Cezary Kilczewski.

Strony wzajemnie oświadczyły, iż od daty zawarcia Term Sheet, przez okres nie dłuższy niż do dnia 30 września 2020 r., nie podejmą żadnych rozmów, negocjacji i nie poczynią żadnych uzgodnień z podmiotami trzecimi, które mogłyby być sprzeczne z intencjami, celem i założeniami opisanymi w dokumencie Term Sheet, a dokonanie transakcji, objętej niniejszym Term Sheet, uzależnione jest od uzgodnienia treści satysfakcjonującej strony dokumentacji prawnej oraz wyników badania prawnego, księgowego oraz finansowego spółki przeprowadzonego przez Medicofarma SA.

Źródła

Fot. https://www.freepik.com/free-photo/business-strategy-success-target-goals_1211528.htm#query=business&position=23

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter