Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Farmaceuci mogą wypisywać recepty
Farmaceuci mogą wypisywać recepty

Prezydent podpisał ustawę – USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jest to ogromna zmiana – ustawa stwarza możliwość wystawiania przez magistrów farmacji refundowanych recept farmaceutycznych dla siebie i członków swojej rodziny. Ponadto nowe zapisy umożliwiają także wystawianie recept dla pacjentów nie tylko w przypadku nagłego zagrożenia życia i zdrowia, jak było do tej pory.

 

Oprócz tego mają być wprowadzone pewne działania umożliwiające egzekwowanie maksymalnych cen leków oraz produktów i wyrobów medycznych. Ponadto, jak czytamy w ustawie, laboratoria diagnostyczne w tym momencie nie muszą podlegać obowiązkowym kontrolom. „Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3, albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta […]. Recepta farmaceutyczna może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i jest realizowana z odpłatnością 100%, z wyjątkiem recept wystawionych dla osób określonych w art. 95b ust. 3 (pro auctore i pro familiae)”.

Każda recepta farmaceutyczna musi zawierać:

„1) numer kolejny wpisu;

2) datę wystawienia recepty;

3) numer PESEL pacjenta, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;

5) międzynarodową lub własną nazwę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego;

6) postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci;

7) dawkę produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce;

8) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku produktu leczniczego recepturowego – nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia;

 9) sposób dawkowania”.

Tak więc każdy mgr farmacji z czynnym prawem wykonywania zawodu farmaceuty jest upoważniony do wystawiania recept na określonych w ustawie zasadach. Warto podkreślić jednak, że farmaceuta ma możliwość, a nie obowiązek wystawienia recepty.

Źródła

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056701.pdf

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter