Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Stypendia dla pięciu wybitnych kobiet nauki ponownie przyznane!
14 października w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów laureatkom programu "L'Oréal dla Kobiet i Nauki". Polska filia Grupy L’Oréal już po raz trzynasty przyznała stypendia naukowe pięciu wybitnym badaczkom. Tegoroczna edycja została objęta patronatem honorowym przez minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarę Kudrycką. MNiSW ufundowało też specjalną nagrodę dla kobiet-naukowców – sfinansowanie kosztów wyjazdu na zagraniczną konferencję naukową.

Polska filia Grupy L'Oréal wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do wstąpienia na drogę nauki. Stypendystki podejmują wielkie wyzwania badawcze w dziedzinie m. in. medycyny, biotechnologii, biologii. Przez swój program L'Oréal pragnie wyrazić uznanie dla ich osiągnięć i zachęcić do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Kandydatury oceniane są przez 13 jurorów – wybitne autorytety polskiego życia naukowego, wśród nich 3 stypendystki z lat ubiegłych, mające dziś tytuł naukowy profesora.
 

W tym roku jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wyłoniło 5 laureatek spośród ponad stu kandydatur nadesłanych z wielu ośrodków Polski.  Od 2013 roku stypendium wynosi: na poziomie doktoratu – 27.000 zł, habilitacji – 32.000 zł. Nagrody stypendystkom programu „L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki” wręczyła minister nauki prof. Barbara Kudrycka.

 

STYPENDIA HABILITACYJNE

 


dr Magdalena Król z Warszawy
Dziedzina: weterynaria, onkologia eksperymentalna.
Temat: „Interakcje zachodzące w obrębie mikrośrodowiska nowotworowego".
Miejsce: Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie.dr Agnieszka Łoboda z Krakowa
Dziedzina: biologia molekularna
Temat: „Rola czynników transkrypcyjnych HIF, białek antyoksydacyjnych i miRNA w regulacji ekspresji genów".
Miejsce: Zakład Biotechnologii Medycznej; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

dr Małgorzata Zawadzka z Warszawy
Dziedzina: onkologia doświadczalna, immunologia.
Temat: „Modulowanie funkcji komórek glejowych i neutralnych komórek macierzystych w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego".
Miejsce: Pracownia Neurobiologii Molekularnej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

 

STYPENDIA DOKTORANCKIE


Joanna Miszkiel z Krakowa
Dziedzina: neurofarmakologia.
Temat pracy: „Wpływ ligandów receptorów serotoninowych 5-HT1B na działanie amfetaminy u szczurów w modelu samopodawania".
Miejsce: Pracownia Farmakologii Uzależnień, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

 


Małgorzata Urbańska z Warszawy
Dziedzina: neurobiologia komórkowa.
Temat pracy: „"Regulacja aktywności kinazy mTOR zależnej od GSK3 w neuronach w warunkach fizjologicznych i patologicznych".
Miejsce: Pracownia Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

 

Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał się wzorem dla innych. Obecnie prowadzi go już 50 filii Grupy L'Oréal. Uhonorował on, w sumie, ponad 1.500 młodych kobiet-naukowców na poziomach krajowych. Stypendystki L'Oréal-UNESCO tworzą międzynarodową wspólnotę talentów, a program jest doskonałym źródłem motywacji i inspiracji dla kobiet.

Źródła

http://www.lorealdlakobietinauki.pl/laureatki_2013.php

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/piec-wybitnych-kobiet-ze-swiata-nauki.html

KOMENTARZE
Newsletter